Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA


Kategori Soal : Latihan Soal Bahasa Sunda


Preview Latihan Soal Bahasa Sunda

Tulisan anu midangkeun hasil telaah atawa analisis ngeunaan hiji hal, dumasar kana fakta jeung data terus dimuat dina media massa disebut ….
a. esey
b. artikel
c. carpon
d. wawaran


NYIEUN KECAP

Can kungsi aya dina cap botol kecap ditulis nomer dua, nomer tilu, jeung saterusna. salawasna nomer hiji. Pabrik mana wae pasti nyebutkeun yen kecap jieunanana minangka kecap nomer hiji, panghadena, jeung pangngeunahna.
Bisa jadi nu daragang kecap mah moal ngarasa hariwang risi daragang kecapna mubajir jadi runtah, lantaran teu laku. Dagang kecap mah bisa rineh sabab salian ti tahan lila teh jeung taya usumna, meh unggal imah butuh ku kecap.
Teu kitu kumaha, lantaran loba kaolahan anu kudu make kecap. Nyieun sangu goreng, semur daging, orek tempe atawa tahu, jeung sajabana. Munasabah lamun kecap ge kaasupna minangka samara asakan “penyedap rasa” anu teu kurang perluna, teu beda jeung bawang, tomat, pecin, uyah, jeung nu sejenna.

————

Wacana di luhur maparkeun ….
a. prak-prakan nyieun tempe
b. prak-prakan nyieun sangu goreng
c. prak-prakan nyieun kecap
d. prak-prakan nyieun semur daging


Kampung Pulo

Kampung Pulo nyaeta ngaran hiji kampung atawa tempat nu aya di desa Cangkuang, kecamatan Leles kabupaten Garut. Disebut kampung Pulo ku sabab eta kampung teh deukeut ka situ, nepi ka ayeuna nelah Situ Cangkuang. Malah di tempat eta oge aya candi, nyaeta Candi Cangkuang.
Masarakat kampung Pulo teh ngagem agama Islam. Tokoh nu mimiti nyebarkeun agama Islam nyaeta Arif Muhammad. Asalna mah utusan ti Mataram anu meunang pancen ti Subhan Ageung pikeun nyerang VOC di Batavia dina abad ke-17. Ku sabab gagal, waktu mulangna deui kalah betah di eta kampung.

————

Kampung Pulo ayana di daerah ….
a. Bandung
b. Tasikmalaya
c. Sumedang
d. Garut


Yuni : Nin, bade angkat ka mana ? Mani rurusuhan kitu ?
Nina : Bade ka sakola Yun, kasiangan puguh Nina teh, kedahna mah tabuh 8.00 tos kempel di sakola
Yuni : Har, na aya kagiatan naon di sakolah teh Nin ?
Nina : Ih, teu acan terang nya ? Pan sakola urang teh bade ngiring rampak sekar di Bandung. Tah
minangka wawakilna teh nyaeta ti kelas Nina. Naha Yuni teu ngiringan kitu ?
Yuni : Pami ti kelas Yuni mah ngiringna pasanggiri maca sajak
Nina : Ke, ari Yuni ayeuna bade ka mana deuih, tos aged ?
Yuni : Nya sami bade ka sakola oge, pan bade latihan sareng Bu Susi

————

Paguneman nyaeta obrolan nu dilakukeun ku ….
a. obrolan keur diskusi
b. obrolan nu dilakukeun ku saurang
c. tanya jawab nu dilakukeun di sakola
d. obrolan anu dilakukeun ku dua urang atawa leuwih


Yuni : Nin, bade angkat ka mana ? Mani rurusuhan kitu ?
Nina : Bade ka sakola Yun, kasiangan puguh Nina teh, kedahna mah tabuh 8.00 tos kempel di sakola
Yuni : Har, na aya kagiatan naon di sakolah teh Nin ?
Nina : Ih, teu acan terang nya ? Pan sakola urang teh bade ngiring rampak sekar di Bandung. Tah
minangka wawakilna teh nyaeta ti kelas Nina. Naha Yuni teu ngiringan kitu ?
Yuni : Pami ti kelas Yuni mah ngiringna pasanggiri maca sajak
Nina : Ke, ari Yuni ayeuna bade ka mana deuih, tos aged ?
Yuni : Nya sami bade ka sakola oge, pan bade latihan sareng Bu Susi

————

Topik anu jadi paguneman di luhur teh nyaeta ….
a. latihan kanggo pasanggiri
b. ulin ka sakola
c. latihan drama
d. rek aya pagelaran wayang


Nu disebut guru lagu nyaeta ….
a. tiap-tiap kalimah atawa jajaran nu ngawangun pada
b. katangtuan jumlah engang dina tiap padalisan
c. katangtuan purwakanti sora dina tungtung padalisan
d. pasipatan nu dipibanda ku hiji-hijina pupuh


Kampung Pulo

Kampung Pulo nyaeta ngaran hiji kampung atawa tempat nu aya di desa Cangkuang, kecamatan Leles kabupaten Garut. Disebut kampung Pulo ku sabab eta kampung teh deukeut ka situ, nepi ka ayeuna nelah Situ Cangkuang. Malah di tempat eta oge aya candi, nyaeta Candi Cangkuang.
Masarakat kampung Pulo teh ngagem agama Islam. Tokoh nu mimiti nyebarkeun agama Islam nyaeta Arif Muhammad. Asalna mah utusan ti Mataram anu meunang pancen ti Subhan Ageung pikeun nyerang VOC di Batavia dina abad ke-17. Ku sabab gagal, waktu mulangna deui kalah betah di eta kampung.

————

Sanajan aya candi, masarakat kampung Pulo ngagem agama ….
a. Islam
b. Budha
c. Hindu
d. Kristen


Kagiatan tukeur pikiran pikeun maham kana hiji pasualan nu ngalantarankeun timbulna pasualan, sarta neangan jalan atawa solusina, nyaeta ….
a. pedaran
b. bahasan
c. sawala
d. biantara


Yuni : Nin, bade angkat ka mana ? Mani rurusuhan kitu ?
Nina : Bade ka sakola Yun, kasiangan puguh Nina teh, kedahna mah tabuh 8.00 tos kempel di sakola
Yuni : Har, na aya kagiatan naon di sakolah teh Nin ?
Nina : Ih, teu acan terang nya ? Pan sakola urang teh bade ngiring rampak sekar di Bandung. Tah
minangka wawakilna teh nyaeta ti kelas Nina. Naha Yuni teu ngiringan kitu ?
Yuni : Pami ti kelas Yuni mah ngiringna pasanggiri maca sajak
Nina : Ke, ari Yuni ayeuna bade ka mana deuih, tos aged ?
Yuni : Nya sami bade ka sakola oge, pan bade latihan sareng Bu Susi

————

Dina wacana di luhur, saha anu rek miluan pasanggiri maca sajak ?
a. Bu Susi
b. Yuni
c. Nina
d. Dadan


Kecap anu salah makena aya dina kalimah ….
a. Iraha mulih ti Bandung, pa ?
b. Pun biang wengi tadi teu damang repot
c. Abdi udur tos sapuluh poe
d. Enjing abdi bade mulih ka Sukabumi


NYIEUN KECAP

Can kungsi aya dina cap botol kecap ditulis nomer dua, nomer tilu, jeung saterusna. salawasna nomer hiji. Pabrik mana wae pasti nyebutkeun yen kecap jieunanana minangka kecap nomer hiji, panghadena, jeung pangngeunahna.
Bisa jadi nu daragang kecap mah moal ngarasa hariwang risi daragang kecapna mubajir jadi runtah, lantaran teu laku. Dagang kecap mah bisa rineh sabab salian ti tahan lila teh jeung taya usumna, meh unggal imah butuh ku kecap.
Teu kitu kumaha, lantaran loba kaolahan anu kudu make kecap. Nyieun sangu goreng, semur daging, orek tempe atawa tahu, jeung sajabana. Munasabah lamun kecap ge kaasupna minangka samara asakan “penyedap rasa” anu teu kurang perluna, teu beda jeung bawang, tomat, pecin, uyah, jeung nu sejenna.

————

Kaolahan naon wae anu biasa sok dikecapan teh ….
a. semur daging, orek tempe, semur jengkol, sangu goreng, jsb
b. rendang jengkol, pais lauk, sangu goreng, orek tempe, jsb
c. semur daging, sayur haseum, semur jengkol, sangu goreng, jsb
d. semur daging, orek tempe, sangu goreng, pais oncom, jsb


“Nabil diuk … korsi.”
Kecap pangantet pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta ….
a. ka
b. dina
c. tina
d. di luhureun


Kampung Naga

Nurugtug mudun nincak hambalan
Jaman geus dirobeda
Malipir sisi-sisi Ciwulan
Jog, tangkal ngajenghok
“Geuning taya bedana jeung urang ?”
Kampung Naga, cenah saur guru mah maket
Gambaran kahirupan masarakat urang
Nu dek kadesek modernisasi
Tepi keueung keneh lamun teu nurut ka karuhun
Kabuktian tina hateup jeung model wangunan
Tapi geus aya antene tivi-an
Kampung Naga, pasawahan, Ciwulan mun caang bulan
Tingkaretip lampu tempel nu kudu di kemitan pamuda
Naha bakal teu kabita
Ku listrik nu hemat energi ?

————

Naon nu dicaritakeun dina eta sajak ?
a. Kahirupan anu basajan
b. Nyawang walungan Ciwulan
c. Meuweuhna modernisasi
d. Kudu hemat listrik


Kampung Pulo

Kampung Pulo nyaeta ngaran hiji kampung atawa tempat nu aya di desa Cangkuang, kecamatan Leles kabupaten Garut. Disebut kampung Pulo ku sabab eta kampung teh deukeut ka situ, nepi ka ayeuna nelah Situ Cangkuang. Malah di tempat eta oge aya candi, nyaeta Candi Cangkuang.
Masarakat kampung Pulo teh ngagem agama Islam. Tokoh nu mimiti nyebarkeun agama Islam nyaeta Arif Muhammad. Asalna mah utusan ti Mataram anu meunang pancen ti Subhan Ageung pikeun nyerang VOC di Batavia dina abad ke-17. Ku sabab gagal, waktu mulangna deui kalah betah di eta kampung.

————

Di kampung Pulo aya nelah situ ….
a. Bagendit
b. Cangkuang
c. Karamat
d. Pulo


Dina usum … mah loba sawah kagaringan.
a. ngijih
b. hujan
c. sasalad
d. halodo


Omongan palaku dina drama ka dirina sorangan disebut ….
a. prolog
b. dialog
c. palaku
d. monolog


Nu disebut guguritan teh nyaeta ….
a. karangan pondok anu diwangun ku hiji kajadian utama
b. karangan pondok anu disusun make patokan pupuh
c. karangan pondok anu diwangun ku sababaraha kajadian utama
d. karangan panjanganu disuusn make patokan pupuh


Wawaran
Karya : Gustini Rohmayanti

Alam ngamuk
mahekeun sagala eusina
bongan manusa
teu bisa wae ngajaga
Bumi oyag
murahkeun sagala rupa
bongan kalakuan jalma anu teu bisa ngajaga
Jelema pating jarerit
neda pitulung
neangan tempat nyalindung
salian ka indung

Hanjakal …
manusa teu sadar
puguh eta wawaran ti Gusti urang

————

Naon anu dicaritakeun dina sajak “Wawaran” di luhur ?
a. kaayaan alam anu endah
b. jelema anu pating jarerit
c. jelema anu keur menta tulung
d. bencana alam


Dua poe nu bakal datang nyaeta ….
a. kamari
b. isukan
c. mangkukna
d. pageto


Basa anu digunakeun dina surat resmi nyaeta basa ….
a. gaul
b. loma
c. sedeng
d. ringkes tapi jelas