Latihan Soal Online

Bahasa Sunda - SD Kelas 4

Latihan soal dan kunci jawaban Bahasa Sunda - SD Kelas 4.


Sanajan ka sato oge urang teh kudu…sabab papada mahluk ciptaan Allah.

A. ngewa

B. sieun

C. maehan

D. nyaah


Jawaban:

Nu lain eusi pupujian teh ngawengku:

A. Muji kaagungan Alloh

B. Du’a jeung neda ampunan ka Alloh

C. Neda safaat ka Rasululloh

D. Hereuy ka babaturan


Jawaban:

Sato dina gambar di luhur disebut… .

A. ciak

B. piyik

C. burayak

D. bilatung


Jawaban:

Beurang mah caang, tapi lamun geus … poék.

Lawan kecap nu dicitak kandel nyaeta… .
_____
A. isuk

B. sore

C. peuting

D. isukan


Jawaban:

Balik latihan Pramuka téh (bener) aya batur di jalanna.

Kecap bener lamun ditambah rarangken barung ka-an jadi… .
_____
A. kabeneran

B. kabener

C. beneran

D. bener-bener


Jawaban:

Teu kudu nu mahal meuli baju mah nu … ge teu nanaon, nu penting hadé dipakéna.

Kecap nu dicitak kandel sabalikna tina kecap… .
_____
A. kamahalan

B. murah

C. kamurahan

D. awis


Jawaban:

Paguneman dina bahasa Indonesia disebut… .

A. kalimat

B. percakapan

C. pidato

D. puisi


Jawaban:

Teruskeun pupujian di handap ieu!

Mun hirup urang nyorangan

….

A. Poek taya taya nu nyaangan

B. Matak jauh panineungan

C. Moal aya nu marengan

D. Ngarah angger sauyunan


Jawaban:

Baju nu dipoékeun téh baseuh kénéh kuduna mah geus … lamun teu kahujanan.

Lawan kecap nu dicitak kandel nyaeta… .
_____
A. jibreg

B. rancucut

C. garing

D. baraseuh


Jawaban:

Saha ari nu nyieun pupujian teh?

A. Pa ustadz

B. Bapa atawa ibu guru

C. Babaturan urang

D. Kolot urang baheula


Jawaban:

Ibu Cynthia teh kagungan bumi gede.

Kalimah di luhur lamun make basa hormat jadi… .
_____
A. Ibu Cynthia teh kagungan bumi goreng

B. Ibu Cynthia teh kagungan bumi sempit

C. Ibu Cynthia teh kagungan bumi alit

D. Ibu Cynthia teh kagungan bumi ageung


Jawaban:

Baju nu geus (baseuh) mah ulah dipaké atuh. Kecap nu dijero kurung lamun ditambaha rarangken barung ka-an jadi… .

A. baseuh

B. baseuhan

C. kabaseuhan

D. babaseuhan


Jawaban:

Balanja téh tawar heula, ngarah teu (mahal).

Kecap mahal lamun ditambah rarangken barung ka-an jadi… .
_____
A. mahal-mahal

B. mahalan

C. kamahal

D. kamahalan


Jawaban:

Saha ngaran maneh teh?

Umpama make basa hormat jadi Saha nami…teh?
_____
A. sia

B. andika

C. anjeun

D. silain


Jawaban:

Teruskeun pupujian di handap ieu!

Ulah neundeun kagorengan

….

A. Mun salah silih eledan

B. Mungguh dina dina kahirupan

C. Tangtu aya pacogregan

D. Jeung batur silih tulungan


Jawaban:

Ari keur usum halodo mah loba sawah (garing).

Kecap garing nu luyu lamun make rarangken barung ka-an nyaeta… .
_____
A. garing pisan

B. kagaring

C. garingan

D. kagaringan


Jawaban:

Anak embe si Ujang mah anakna dua.

Anak embe disebut… .
_____
A. eneng

B. bilatung

C. ciak/pitik

D. ceme


Jawaban:

Di handap ieu lain cara nyaah ka sato… .

A. mere dahar

B. ngamandian sato

C. teu dipiara

D. mariksakeun sato ka dokter hewan


Jawaban:

Sapi Mang Udin teh ayeuna mah geus anakan. Anak sapi disebutna… .

A. belo

B. bilatung

C. menel

D. pedet


Jawaban:

Saha nu nyebut ucing nu ngagoler sabab kalaparan teh?

A. Mida

B. Dami

C. Aki

D. Nini


Jawaban:

Imah Mida (liwat) jalan karéta api jurusan Bogor. Kecap nu di jero kurung lamu dibere rarangken barung ka-an jadi…

A. kaliwatan

B. kaliwag

C. liliwatan

D. kaliwat teuing


Jawaban:

Euis titik-titik kalimah di handap ieu!

Geus … buku teh acan?

A. kapanggih

B. kapuji

C. kadupak

D. kasedih


Jawaban:

Dina paguneman di luhur nu mimiti ningali ucing ngagoler nyaeta… .

A. Mida

B. Dami

C. Aki

D. Nini


Jawaban:

Eusi titik-titik kalimah di handap ieu!

Galih indit ka masjid … beureum.

A. diajar

B. diiraksukan

C. dipuji

D. disarung


Jawaban:

Sondah téh ngaran (ulin) barudak awéwé. Kecap ulin lamun ditambahah rarangken barung ka-an jadi… .

A. ulin-ulin

B. kaulinan

C. kaulin

D. ulinan


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.