Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Sunda - SD Kelas 4

Preview:


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Di mana ajal geus sumping

….

A. Tara meunang tempo geuning

B. Tara raja taya kuring

C. Taya beurang taya peuting

D. Ngageretak taya tempo


Nu lain eusi pupujian teh ngawengku:

A. Muji kaagungan Alloh

B. Du’a jeung neda ampunan ka Alloh

C. Neda safaat ka Rasululloh

D. Hereuy ka babaturan


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Mun hirup urang nyorangan

….

A. Poek taya taya nu nyaangan

B. Matak jauh panineungan

C. Moal aya nu marengan

D. Ngarah angger sauyunan


Euis titik-titik kalimah di handap ieu!

Sirahna … kana panto.

A. tibalik

B. tidagor

C. titajong

D. tiguling


Dina pupujuan titenan kecap nu dikandelkeun, unggal padalisan tungtung engangna boga sora nu sarua, eta nu disebut ….

A. Jajar

B. Gundukan

C. Purwakanti

D. Padalisan


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Meungpeung keur hirup di dunya

….

A. Hayu geura saradia

B. Amal keur sampeureun jaga

C. Di ahir moal sulaya

D. Da ieu mah kanyataan


Eusi titik-titik kalimah di handap ieu!

Galih indit ka masjid … beureum.

A. diajar

B. diiraksukan

C. dipuji

D. disarung


Saha ari nu nyieun pupujian teh?

A. Pa ustadz

B. Bapa atawa ibu guru

C. Babaturan urang

D. Kolot urang baheula


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Ulah neundeun kagorengan

….

A. Mun salah silih eledan

B. Mungguh dina dina kahirupan

C. Tangtu aya pacogregan

D. Jeung batur silih tulungan


Euis titik-titik kalimah di handap ieu!

Geus … buku teh acan?

A. kapanggih

B. kapuji

C. kadupak

D. kasedih
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.