Latihan Soal Online

Bahasa Sunda - SD Kelas 4

Latihan soal dan kunci jawaban Bahasa Sunda - SD Kelas 4.


Teu kudu nu mahal meuli baju mah nu … ge teu nanaon, nu penting hadé dipakéna.

Kecap nu dicitak kandel sabalikna tina kecap… .
_____
A. kamahalan

B. murah

C. kamurahan

D. awis


Jawaban:

Ari ucing mah awakna leutik sedengkeun gajah mah… .

Kecap leutik sabalikan tina… .
_____
A. jangkkung

B. pendek

C. alit

D. gede


Jawaban:

Dina pupujuan titenan kecap nu dikandelkeun, unggal padalisan tungtung engangna boga sora nu sarua, eta nu disebut ….

A. Jajar

B. Gundukan

C. Purwakanti

D. Padalisan


Jawaban:

Euis titik-titik kalimah di handap ieu!

Geus … buku teh acan?

A. kapanggih

B. kapuji

C. kadupak

D. kasedih


Jawaban:

Teruskeun pupujian di handap ieu!

Di mana ajal geus sumping

….

A. Tara meunang tempo geuning

B. Tara raja taya kuring

C. Taya beurang taya peuting

D. Ngageretak taya tempo


Jawaban:

Ngarah teu (panas) mah kudu maké payung. Kecap panas kuduna… .

A. panas

B. papanasan

C. kapanasan

D. panas-panas


Jawaban:

Anak embe si Ujang mah anakna dua.

Anak embe disebut… .
_____
A. eneng

B. bilatung

C. ciak/pitik

D. ceme


Jawaban:

Paguneman dina bahasa Indonesia disebut… .

A. kalimat

B. percakapan

C. pidato

D. puisi


Jawaban:

Eusi titik-titik kalimah di handap ieu!

Galih indit ka masjid … beureum.

A. diajar

B. diiraksukan

C. dipuji

D. disarung


Jawaban:

Ngaran anak sato dina gambar di luhur nyaeta… .

A. ceme

B. eneng

C. bilatung

D. belo


Jawaban:

Sanajan ka sato oge urang teh kudu…sabab papada mahluk ciptaan Allah.

A. ngewa

B. sieun

C. maehan

D. nyaah


Jawaban:

Beurang mah caang, tapi lamun geus … poék.

Lawan kecap nu dicitak kandel nyaeta… .
_____
A. isuk

B. sore

C. peuting

D. isukan


Jawaban:

Di handap ieu lain cara nyaah ka sato… .

A. mere dahar

B. ngamandian sato

C. teu dipiara

D. mariksakeun sato ka dokter hewan


Jawaban:

Dina paguneman di luhur nu mimiti ningali ucing ngagoler nyaeta… .

A. Mida

B. Dami

C. Aki

D. Nini


Jawaban:

Baju nu geus (baseuh) mah ulah dipaké atuh. Kecap nu dijero kurung lamun ditambaha rarangken barung ka-an jadi… .

A. baseuh

B. baseuhan

C. kabaseuhan

D. babaseuhan


Jawaban:

Sato dina gambar di luhur disebut… .

A. ciak

B. piyik

C. burayak

D. bilatung


Jawaban:

Kamari basa nguseup urang meunang lauk loba, ari si Kudil mah meunang … .

A. seueur

B. sarawu

C. saember

D. saeutik


Jawaban:

Ibu Cynthia teh kagungan bumi gede.

Kalimah di luhur lamun make basa hormat jadi… .
_____
A. Ibu Cynthia teh kagungan bumi goreng

B. Ibu Cynthia teh kagungan bumi sempit

C. Ibu Cynthia teh kagungan bumi alit

D. Ibu Cynthia teh kagungan bumi ageung


Jawaban:

Baju nu dipoékeun téh baseuh kénéh kuduna mah geus … lamun teu kahujanan.

Lawan kecap nu dicitak kandel nyaeta… .
_____
A. jibreg

B. rancucut

C. garing

D. baraseuh


Jawaban:

Euis titik-titik kalimah di handap ieu!

Sirahna … kana panto.

A. tibalik

B. tidagor

C. titajong

D. tiguling


Jawaban:

Ari keur usum halodo mah loba sawah (garing).

Kecap garing nu luyu lamun make rarangken barung ka-an nyaeta… .
_____
A. garing pisan

B. kagaring

C. garingan

D. kagaringan


Jawaban:

Teruskeun pupujian di handap ieu!

Meungpeung keur hirup di dunya

….

A. Hayu geura saradia

B. Amal keur sampeureun jaga

C. Di ahir moal sulaya

D. Da ieu mah kanyataan


Jawaban:

Sapi Mang Udin teh ayeuna mah geus anakan. Anak sapi disebutna… .

A. belo

B. bilatung

C. menel

D. pedet


Jawaban:

Urang wajib nyieun (hadé) ka sasama. Kecap hade lamun ditambah rarangken barung ka-an jadi… .

A. hade

B. kahade

C. kahadeana

D. kahadean


Jawaban:

Sondah téh ngaran (ulin) barudak awéwé. Kecap ulin lamun ditambahah rarangken barung ka-an jadi… .

A. ulin-ulin

B. kaulinan

C. kaulin

D. ulinan


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.