Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Sunda - SD Kelas 4

Preview:


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Meungpeung keur hirup di dunya

….

A. Hayu geura saradia

B. Amal keur sampeureun jaga

C. Di ahir moal sulaya

D. Da ieu mah kanyataan


Saha nu nyebut ucing nu ngagoler sabab kalaparan teh?

A. Mida

B. Dami

C. Aki

D. Nini


Dina pupujuan titenan kecap nu dikandelkeun, unggal padalisan tungtung engangna boga sora nu sarua, eta nu disebut ….

A. Jajar

B. Gundukan

C. Purwakanti

D. Padalisan


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Ulah neundeun kagorengan

….

A. Mun salah silih eledan

B. Mungguh dina dina kahirupan

C. Tangtu aya pacogregan

D. Jeung batur silih tulungan


Ibu Cynthia teh kagungan bumi gede.

Kalimah di luhur lamun make basa hormat jadi… .
_____
A. Ibu Cynthia teh kagungan bumi goreng

B. Ibu Cynthia teh kagungan bumi sempit

C. Ibu Cynthia teh kagungan bumi alit

D. Ibu Cynthia teh kagungan bumi ageung


Anak embe si Ujang mah anakna dua.

Anak embe disebut… .
_____
A. eneng

B. bilatung

C. ciak/pitik

D. ceme


Balanja téh tawar heula, ngarah teu (mahal).

Kecap mahal lamun ditambah rarangken barung ka-an jadi… .
_____
A. mahal-mahal

B. mahalan

C. kamahal

D. kamahalan


Urang wajib nyieun (hadé) ka sasama. Kecap hade lamun ditambah rarangken barung ka-an jadi… .

A. hade

B. kahade

C. kahadeana

D. kahadean


Teu kudu nu mahal meuli baju mah nu … ge teu nanaon, nu penting hadé dipakéna.

Kecap nu dicitak kandel sabalikna tina kecap… .
_____
A. kamahalan

B. murah

C. kamurahan

D. awis


Euis titik-titik kalimah di handap ieu!

Sirahna … kana panto.

A. tibalik

B. tidagor

C. titajong

D. tiguling
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.