Latihan Soal Online

Bahasa Sunda - SD Kelas 4

Latihan 35 soal pilihan ganda Bahasa Sunda - SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Teruskeun pupujian di handap ieu!

Di mana ajal geus sumping

….

A. Tara meunang tempo geuning

B. Tara raja taya kuring

C. Taya beurang taya peuting

D. Ngageretak taya tempo


Jawaban:


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Mun hirup urang nyorangan

….

A. Poek taya taya nu nyaangan

B. Matak jauh panineungan

C. Moal aya nu marengan

D. Ngarah angger sauyunan


Jawaban:


Euis titik-titik kalimah di handap ieu!

Geus … buku teh acan?

A. kapanggih

B. kapuji

C. kadupak

D. kasedih


Jawaban:


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Ulah neundeun kagorengan

….

A. Mun salah silih eledan

B. Mungguh dina dina kahirupan

C. Tangtu aya pacogregan

D. Jeung batur silih tulungan


Jawaban:


Saha ari nu nyieun pupujian teh?

A. Pa ustadz

B. Bapa atawa ibu guru

C. Babaturan urang

D. Kolot urang baheula


Jawaban:


Nu lain eusi pupujian teh ngawengku:

A. Muji kaagungan Alloh

B. Du’a jeung neda ampunan ka Alloh

C. Neda safaat ka Rasululloh

D. Hereuy ka babaturan


Jawaban:


Eusi titik-titik kalimah di handap ieu!

Galih indit ka masjid … beureum.

A. diajar

B. diiraksukan

C. dipuji

D. disarung


Jawaban:


Dina pupujuan titenan kecap nu dikandelkeun, unggal padalisan tungtung engangna boga sora nu sarua, eta nu disebut ….

A. Jajar

B. Gundukan

C. Purwakanti

D. Padalisan


Jawaban:


Euis titik-titik kalimah di handap ieu!

Sirahna … kana panto.

A. tibalik

B. tidagor

C. titajong

D. tiguling


Jawaban:


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Meungpeung keur hirup di dunya

….

A. Hayu geura saradia

B. Amal keur sampeureun jaga

C. Di ahir moal sulaya

D. Da ieu mah kanyataan


Jawaban: