Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Sunda - SD Kelas 4

Preview:


Kamari basa nguseup urang meunang lauk loba, ari si Kudil mah meunang … .

A. seueur

B. sarawu

C. saember

D. saeutik


Saha nu nyebut ucing nu ngagoler sabab kalaparan teh?

A. Mida

B. Dami

C. Aki

D. Nini


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Meungpeung keur hirup di dunya

….

A. Hayu geura saradia

B. Amal keur sampeureun jaga

C. Di ahir moal sulaya

D. Da ieu mah kanyataan


Sapi Mang Udin teh ayeuna mah geus anakan. Anak sapi disebutna… .

A. belo

B. bilatung

C. menel

D. pedet


Eusi titik-titik kalimah di handap ieu!

Galih indit ka masjid … beureum.

A. diajar

B. diiraksukan

C. dipuji

D. disarung


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Di mana ajal geus sumping

….

A. Tara meunang tempo geuning

B. Tara raja taya kuring

C. Taya beurang taya peuting

D. Ngageretak taya tempo


Ngaran anak sato dina gambar di luhur nyaeta… .

A. ceme

B. eneng

C. bilatung

D. belo


Anak sato dina gambar di luhur disebut… .

A. begog

B. belo

C. menel

D. pedet


Teruskeun pupujian di handap ieu!

Mun hirup urang nyorangan

….

A. Poek taya taya nu nyaangan

B. Matak jauh panineungan

C. Moal aya nu marengan

D. Ngarah angger sauyunan


Urang wajib nyieun (hadé) ka sasama. Kecap hade lamun ditambah rarangken barung ka-an jadi… .

A. hade

B. kahade

C. kahadeana

D. kahadean
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.