Latihan Soal Online

PTS Bahasa Sunda SMA Kelas 10

nmr66492-1urutnmr66493-2urutnmr66494-3urutnmr66495-4urutnmr66496-5urutnmr66497-6urutnmr66498-7urutnmr66499-8urutnmr66500-9urutnmr66501-10urutnmr66502-11urutnmr66503-12urutnmr66504-13urutnmr66505-14urutnmr66506-15uruttotalx15x

Latihan 15 soal pilihan ganda PTS Bahasa Sunda SMA Kelas 10 dan kunci jawaban.


Kira-kira dina abad ka-16 Masehi di wéwéngkon Maja Kidul aya hiji pilemburan dekeut sisi walungan Cilongkrang. Harita mah walungan Cilongkrang téh estu jadi tempat pangjugjugan balaréa, sabab salian ti caina canembrang herang turta beresih ogé kasohor loba laukan, kayaning lauk beunteur, tawés, jeung pangpangna panglobana mah nyaéta lauk hurang.

Téks di luhur ka asup kana wangun …
_
A. Puisi

B. Guneman

C. Carita Babad

D. Prosa

E. Biantara


Jawaban:

Aksara JA ditambah rarangkén panyecek, sorana jadi …

A. Jak

B. Jra

C. Jar

D. Jah

E. Jang


Jawaban:

Carita babad téh sarua jiga nulis sajarah sanajan mindeng kaselapan bagaian-bagian anu sifatna rékaan anu teu acan ka uji sacara ilmiah.

Kecap anu di gurat handapan méh sarua artina jeung …
_
A. Jieunan

B. Barang Jieun

C. Teu Bener

D. Teu Kaharti

E. Goréng


Jawaban:

Ari Aki jeung Nini Gedé anu ngalalakon dina “Sajarah Cijulang”, lanceuk pangedéna nya éta Jang Langas, urang Kedung randu, ayeuna éta tempat aya kénéh, jadi ngaran hiji désa di Kacamatan Patikraja Kabupatén Banyumas.

Kecap anu di gurat handapan, kaasup unsur carita babad, nyaéta …
_
A. Palaku

B. Latar Waktu

C. Tema

D. Unsur Dongéng

E. Unsur Sajarah


Jawaban:

Carita wanda heubeul anu medar riwayat luluhur atawa kajadian-kajadian penting jaman baheula di salah sahiji daérah, biasana ti mimiti muka éta wewengkon, disebut …

A. Gunem catur

B. Biantara

C. Paguneman

D. Carita Babad

E. Carita Pondok


Jawaban:

Sateuacana taun 1740, Cipanas mangrupakeun Cantilan ti dayeuh Cigadung. Cipanas anu mangrupakeun Cantilan ti Cigadung ngagaduhan kahayang nya éta ngatur pamaréntahan sorangan. Alésanana élmu anu dipiboga ku tokoh-tokoh masyarakar di dayeuh Cigadung sarua jeung anu dipiboga di daérah Cantilan

Téks di luhur ka asup kana wangun …
_
A. Puisi

B. Guneman

C. Carita Babad

D. Prosa

E. Biantara


Jawaban:

(1) Tokoh carita indit lalampahan (diusir, dibuang, néangan élmu, néangan jodo)

(2) Tokoh carita meunang cocoba, halangan harungan (begal, sato galak, musibah)

(3) Tokoh carita meunang pitulung

(4) Tokoh carita hasil ngahontal pamaksudan

(5) Tokoh carita mulang deui ka nagara, pinangggih jeung kabagjaan

Kecap anu digurat handapan miboga harti …

A. Tutuwuhan

B. Hewan

C. Tumbuhan

D. Sieun

E. Masalah


Jawaban:

Dina aksara Sunda aksara ngalegana dibarengan ku aksara swara …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:

Ari Aki jeung Nini Gedé anu ngalalakon dina “Sajarah Cijulang”, lanceuk pangedéna nya éta Jang Langas, urang Kedung randu, ayeuna éta tempat aya kénéh, jadi ngaran hiji désa di Kacamatan Patikraja Kabupatén Banyumas.

Kecap anu di gurat handapan, kaasup unsur carita babad, nyaéta …
_
A. Unsur Dongéng

B. Unsur Sajarah

C. Palaku

D. Latar

E. Tema


Jawaban:

Terus ngubrak ngabrik tamu nu aya anu nuju caralik. Geus pasti nimbulkeun kaributan jeung papaseaan. Nu ngakibatkeun kampung éta katelah jadi kampung Cipanas. Saur para karuhun baheula, di dayeuh Cantilan aya sumber cai panas, tapi dugi ka ayeuna dayeuh cigadung teh ngarana baé Cipanas.

Cantilan anu karamat nepi ka ayeuna di nagranan “Rama Ketib”lamun aya budak badé disunat sok dipaké ngembang. Jeung aya baru nu sok dipaké tatapa atawa tempat karumpulna tokoh-tokoh masyarakat. Dina taun 1980 Cipanas digentos namina janten “Sukamulya”.

Unsur dongéng anu kapanggih tina tingkesan carita babad di luhur nyaéta …

A. Terus ngubrak ngabrik tamu nu aya anu nuju caralik

B. Saur para karuhun baheula, di dayeuh Cantilan aya sumber cai panas

C. Nu ngakibatkeun kampung eta katelah jadi kampung Cipanas

D. Dina taun 1980 Cipanas digentos namina janten “Sukamulya

E. Cantilan anu karamat nepi ka ayeuna di ngaranan “Rama Ketib”lamun aya budak badé disunat sok dipaké ngembang. tempatna ngahyang Karuhun eta wewengkon


Jawaban:

Aksara SA ditambah rarangkén pangwisad, sorana jadi …

A. Sang

B. Sah

C. Sak

D. Sar

E. Sra


Jawaban:

Aksara Sunda anu asup dina kurikulum SMA/SMK, nyaéta …

A. Arab Pegon

B. Hindu-Budha

C. Palawa

D. Kaganga

E. Cacarakan


Jawaban:

Carita wanda heubeul anu medar riwayat luluhur atawa kajadian-kajadian penting jaman baheula di salah sahiji daérah, biasana ti mimiti muka éta wewengkon.

Arti kecap anu di gurat handapan nyaéta …
_
A. Carita Babad

B. Daerah

C. Imah

D. Ahéng

E. Carita Pondok


Jawaban:

Aksara Na ditmbah rarangkén panghulu + panglayar, sorana jadi …

A. Ning

B. Nir

C. Nri

D. Nih

E. Nik


Jawaban:

(1) Tokoh carita indit lalampahan (diusir, dibuang, néangan élmu, néangan jodo)

(2) Tokoh carita meunang cocoba, halangan harungan (begal, sato galak, musibah)

(3) Tokoh carita meunang pitulung

(4) Tokoh carita hasil ngahontal pamaksudan

(5) Tokoh carita mulang deui ka nagara, pinangggih jeung kabagjaan

Runtuyan Galur Carita Babad anu bener, nyaéta …

A. 1-3-2-4-5

B. 1-2-4-3-5

C. 1-2-3-4-5

D. 2-3-1-4-5

E. 2-1-3-5-4


Jawaban: