Latihan Soal Online

PAT Bahasa Sunda SMP Kelas 7

Latihan soal pilihan ganda PAT Bahasa Sunda SMP Kelas 7 dan kunci jawaban.


Dongéng téh ka asup karya balaréa, lantaran ….

A. Anu ngarangna lobaan

B. Ngarangna babarengan

C. Kanyahoan anu ngarangna

D. Teu kanyahoan anu ngarangna


Jawaban:

Dina dongeng Sangkuriang jadi naon parahu nu ditajong ( ditendang ) ku Sangkuriang nepi ka nangkub teh?

A. Gunung Tangkuban Parahu

B. Gunung Bukit Tunggul

C. Gunung Galunggung

D. Gunung burangrang


Jawaban:

Geuning maot ngadodoho,

boro sok dipoho-poho,

Padalisan ka dua diwangun ku …. engang

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10


Jawaban:

Di antara media éléktronik nu bisa dipaké pikeun nepikeun wawaran….

A. Koran

B. Bulletin

C. Majalah

D. Internet


Jawaban:

Carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebarna sacara lisan teh disebutna…

A. Dongeng

B. Sajak

C. Novel

D. Carpon


Jawaban:

Wawaran teh sok disebut oge ….

A. Iklan

B. Pengumuman

C. Biantara

D. Buletin


Jawaban:

Maca sajak téh kudu dibarung ku paroman (mimik) anu luyu jeung bagian sajak anu ditepikeun. Upama macakeun bagian sajak anu pikabungaheun, paromanna berarti ….

A. Marahmay

B. Reuwas

C. Ambek

D. Sedih


Jawaban:

Naon jejer wawaran di luhur téh?

A. Sarat-sarat nepangan petugas tata usaha

B. Sarat-sarat nyérénkeun potokopian

C. Sarat-sarat ngajengkeun béasiswa

D. Sarat-sarat nelepon Pa Agus


Jawaban:

Pupujian téh pangaruh tina sastra ….

A. Sunda

B. Indonesia

C. Arab

D. Inggris


Jawaban:

Sadérék rieut mastaka? Landongan ku Panadol, pasti damang!

Wacana di luhur disebut…..
_
A. Wawaran

B. Warta

C. Beja

D. Iklan


Jawaban:

Jalma nu kumaha nu bakal ngarasakeun nyerina sakarat téh?

A. Tara ulin

B. Teu bisa pupujian

C. Teu bisa ngaji

D. Tara Shalat


Jawaban:

Eusi sajak diluhur nyaeta ngagambarkeun….

A. Kaéndahan alam Kota Bandung nu katelah Kota Kembang.

B. Kaendahan alam Jawa Barat anu ramah tur merenhah

C. kageulisan wanoja urang sunda nu katilah mojang priyangan

D. kaendahan alam tatar sunda nu katelah priyangan


Jawaban:

Pupujian sok disebut ogé ….

A. Sajak

B. Nadom

C. Puisi

D. Dongéng


Jawaban:

Nu disebut dongeng legenda nyaeta…

A. Dongeng nu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa asal muasal hiji tempat, hal, barang sasatoan jeung tutuwuhan

B. Dongeng nu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa nu sikapna mahiwal ( beda dari yang lain)

C. Dongeng nu erat patalina jeung kapercayaan masarakat

D. Dongeng nu eusina nyaritakeun hiji kajadian , jalma nu aya patalina jeung sajarah


Jawaban:

Saha nabi anu mulya tur asalna ti bangsa Arab Qurés téh?

A. Nabi Muhammad SAW

B. Nabi Adam AS

C. Nabi Isa AS

D. Nabi Sulaéman AS


Jawaban:

Dongéng sasakala nya éta dongéng anu ….

A. Aya patalina jeung tokoh-tokoh sajarah atawa panempatan nu ngandung sajarah

B. Aya patalina jeung asal muasalna hiji tempat, barang, atawa hal séjénna

C. Aya patalina jeung lalampahan hiji jalma anu ku masarakat dianggap karamat

D. Aya patalina jeung kahirupan jalma biasa nu ngandung ajaran agama, moral, atawa kabeneran


Jawaban:

Runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur disebut unsur…..

A. jejer

B. latar

C. palaku

D. galur


Jawaban:

Baca sempalan dongéng ieu di handap!

Anéhna, teu lila titas nginum cai dina batok anu taya lian cai kahampangan raja, Wayungyang langsung kakandungan. Malah teu lila ti harita Wayungyang téh ngalahirkeun. Anakna awéwé. Ku saliwatan katénjo, pigeuliseun éta budak téh. Bubuhan anak raja. Éta orok téh tuluy dirorok ku Wayungyang tur dibéré ngaran Dayang Sumbi.

Saha nu ngarorok Dayang Sumbi téh?

A. Jin

B. Siluman

C. Wayungyang

D. Si Tumang


Jawaban:

Anu disebut purwakanti dina rumpaka pupujian téh nyaéta….

A. Gagasan poko anu rék ditepikeun ku nu ngarang rumpaka pupujian ka nu maca

B. Pesen pangarang anu karasa ku nu maca

C. padeukeut atawa saruana sora kecap dina ungkara kalimah

D. sikap pangarang ka nu maca


Jawaban:

Idé, gagasan, atawa poko pikiran anu ngajiwaan carita disebut ….

A. jejer

B. latar

C. palaku

D. galur


Jawaban:

Iwal ku kasadaran jeung nu sabar

Ninggang ka jalma nu sabar

Nikmatna karasa pisan

Deukeutna waktu keur buka

Jauhna manggih lebaran

Ungkara diluhur mangrupa wangun…..

A. carpon

B. dongeng

C. novel

D. sajak


Jawaban:

Iklan nu dibarengan ku tanda husus ( sandi ) anu kudu dicutat ku nu macana sangkan sumber pananya atawa jawabana babari kanyahoan ( gampang ketauan ) disebut…

A. Iklan sosial

B. Iklan dagang

C. Iklan Sandi

D. Iklan mini


Jawaban:

Tina kalimah-kalimah ieu di handap, mana nu ka asup kana wawaran?

A. Saha eta teh?

B. Sarjana lulusan mana éta budak téh?

C. Ah piraku teu bisa nu kitu-kitu acan!

D. Néng Marni parantos lulus janten sarjana.


Jawaban:

Kuring meunang élmu ti sireum

rampak babarengan ngagotong layon baturna

Silih tanya sasalaman lamun patepung

(sempalan sajak ‘Guguru ka Sasatoan’ karya Rina Héryani)

Maksud élmu ti sireum nu bisa diconto ku manusa nya éta ….

A. Kudu sasalaman unggal panggih jeung saha waé

B. Kudu ilih tulungan dina hal nu bener jeung hal nu salah

C. Kudu kompak, akur jeung sasama, silih tulungan dina hal nu bener

D. Kudu kompak néangan kadaharan babarengan


Jawaban:

Di mana kuya jeung monyét melak cauna?

A. sawah

B. walungan

C. wahangan

D. kebon


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.