Latihan Soal Online

PAT Bahasa Sunda SMP Kelas 7

Latihan soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Sunda SMP Kelas 7.


Kuring meunang élmu ti sireum

rampak babarengan ngagotong layon baturna

Silih tanya sasalaman lamun patepung

(sempalan sajak ‘Guguru ka Sasatoan’ karya Rina Héryani)

Maksud élmu ti sireum nu bisa diconto ku manusa nya éta ….

A. Kudu sasalaman unggal panggih jeung saha waé

B. Kudu ilih tulungan dina hal nu bener jeung hal nu salah

C. Kudu kompak, akur jeung sasama, silih tulungan dina hal nu bener

D. Kudu kompak néangan kadaharan babarengan


Jawaban:

Pupujian téh pangaruh tina sastra ….

A. Sunda

B. Indonesia

C. Arab

D. Inggris


Jawaban:

Nu disebut dongeng legenda nyaeta…

A. Dongeng nu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa asal muasal hiji tempat, hal, barang sasatoan jeung tutuwuhan

B. Dongeng nu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa nu sikapna mahiwal ( beda dari yang lain)

C. Dongeng nu erat patalina jeung kapercayaan masarakat

D. Dongeng nu eusina nyaritakeun hiji kajadian , jalma nu aya patalina jeung sajarah


Jawaban:

Dumasar eusina, “Nyi Roro Kidul “ kaasupna kana wanda dongeng….

A. Sage

B. Legenda

C. Parabel

D. Mite


Jawaban:

Conto kalimah transitif nu bener nyaeta….

A. Ahmad indit ka Jakarta poe Minggu

B. Badrun ngala mangga di kebon

C. Caca mulang ti sakola

D. Indit sorangan


Jawaban:

Di handap ieu hal-hal anu kudu diperhatikeun dina prakna ngadongéng, iwal ….

A. Ngagunakeun sora anu laun

B. Wirahma luyu jeug ungkara anu dikedalkeun

C. Ngedalkeun kekecapan béntés

D. Sikep sawajarna, henteu kaleuleuwihi


Jawaban:

Iklan nu dibarengan ku tanda husus ( sandi ) anu kudu dicutat ku nu macana sangkan sumber pananya atawa jawabana babari kanyahoan ( gampang ketauan ) disebut…

A. Iklan sosial

B. Iklan dagang

C. Iklan Sandi

D. Iklan mini


Jawaban:

Nyieun sajak téh témana bisa ngeunaan ….

A. Alam

B. Pahlawan

C. Naon baé

D. Cinta


Jawaban:

Pupujian biasa dihaleuangkeun bari ngadagoan ….

A. Solat mayit

B. Solat berjamaah

C. Solat gerhana

D. Solat Ied


Jawaban:

Pupujian sok disebut ogé ….

A. Sajak

B. Nadom

C. Puisi

D. Dongéng


Jawaban:

Wacana anu eusina mangaruhan ( mempengaruhi ) jalma lian sangkan milampah naon-naon nu diiklankeun, disebut…

A. Iklan

B. Wawaran

C. Biantara

D. Sajak


Jawaban:

Saha nabi anu mulya tur asalna ti bangsa Arab Qurés téh?

A. Nabi Muhammad SAW

B. Nabi Adam AS

C. Nabi Isa AS

D. Nabi Sulaéman AS


Jawaban:

Dongéng téh ka asup karya balaréa, lantaran ….

A. Anu ngarangna lobaan

B. Ngarangna babarengan

C. Kanyahoan anu ngarangna

D. Teu kanyahoan anu ngarangna


Jawaban:

Dongéng sasakala nya éta dongéng anu ….

A. Aya patalina jeung tokoh-tokoh sajarah atawa panempatan nu ngandung sajarah

B. Aya patalina jeung asal muasalna hiji tempat, barang, atawa hal séjénna

C. Aya patalina jeung lalampahan hiji jalma anu ku masarakat dianggap karamat

D. Aya patalina jeung kahirupan jalma biasa nu ngandung ajaran agama, moral, atawa kabeneran


Jawaban:

Di mana kuya jeung monyét melak cauna?

A. sawah

B. walungan

C. wahangan

D. kebon


Jawaban:

Ngagalindengkeun pupujian téh disebutna….

A. Nadoman

B. Déklamasi

C. Manggung

D. Monolog


Jawaban:

Geuning maot ngadodoho,

boro sok dipoho-poho,

Padalisan ka dua diwangun ku …. engang

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10


Jawaban:

Tina kalimah-kalimah ieu di handap, mana nu ka asup kana wawaran?

A. Saha eta teh?

B. Sarjana lulusan mana éta budak téh?

C. Ah piraku teu bisa nu kitu-kitu acan!

D. Néng Marni parantos lulus janten sarjana.


Jawaban:

Prasasti aksara Sunda anu mimiti kapanggih nya éta ….

A. Prasasti Kawali

B. Prasasti Kabantenan

C. Prasasti Tugu

D. Prasasti Sanghyang Tapak


Jawaban:

Maca sajak téh kudu dibarung ku paroman (mimik) anu luyu jeung bagian sajak anu ditepikeun. Upama macakeun bagian sajak anu pikabungaheun, paromanna berarti ….

A. Marahmay

B. Reuwas

C. Ambek

D. Sedih


Jawaban:

Dongéng “Sasakala Gunung Geulis” nyaritakeun ngeunaan asal-usul ….

A. Hiji barang

B. Sasatoan

C. Tempat

D. Pacaduan


Jawaban:

Dina dongeng Sangkuriang jadi naon parahu nu ditajong ( ditendang ) ku Sangkuriang nepi ka nangkub teh?

A. Gunung Tangkuban Parahu

B. Gunung Bukit Tunggul

C. Gunung Galunggung

D. Gunung burangrang


Jawaban:

Éling-éling dulur kabéh,

ibadah ulah campoléh,

beurang peuting ulah weléh,

bisina kaburu paéh.

Disawang tina eusina, pupujian di luhur ka asup ….

A. Muji ka Gusti Allah

B. Ajaran agama

C. Do’a jeung Tobat ka Pangéran

D. Pépéling


Jawaban:

Eusi sajak diluhur nyaeta ngagambarkeun….

A. Kaéndahan alam Kota Bandung nu katelah Kota Kembang.

B. Kaendahan alam Jawa Barat anu ramah tur merenhah

C. kageulisan wanoja urang sunda nu katilah mojang priyangan

D. kaendahan alam tatar sunda nu katelah priyangan


Jawaban:

Baca sempalan dongéng ieu di handap!

Anéhna, teu lila titas nginum cai dina batok anu taya lian cai kahampangan raja, Wayungyang langsung kakandungan. Malah teu lila ti harita Wayungyang téh ngalahirkeun. Anakna awéwé. Ku saliwatan katénjo, pigeuliseun éta budak téh. Bubuhan anak raja. Éta orok téh tuluy dirorok ku Wayungyang tur dibéré ngaran Dayang Sumbi.

Saha nu ngarorok Dayang Sumbi téh?

A. Jin

B. Siluman

C. Wayungyang

D. Si Tumang


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.