Latihan Soal Online

Ujian Bahasa Jepang SMA Kelas 11 Semester Ganjil

Latihan 25 soal pilihan ganda Ujian Bahasa Jepang SMA Kelas 11 Semester Ganjil dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

3250en :

A. Sansen nihyaku juugoen

B. Sanzen nihyaku gojuuen

C. Sansen nihyaku gojuuen

D. Sanzen nihyaku juugoen


Jawaban:


Antosan wa nani ga…….desuka.

A. suki

B. shumi

C. suki na

D. shuumi


Jawaban:


Tamago sando to gyuunyuu……1360en.

A. o

B. wa

C. mo

D. to


Jawaban:


Kyoushitsu…… nihongo…. benkyou shimasu.

A. de – no

B. ni – ga

C. de – o

D. de – ga


Jawaban:


Kyakuma…….isu to tsukue……. arimasu.

A. ni – to

B. ni – ga

C. to – ga

D. de – ga


Jawaban:


Jogujakarta wa nani ga oishii desuka.

A. Marioboro desu

B. Bakupia desu

C. Bachikku desu

D. Kuraton desu


Jawaban:


Sono uchi wa…….desu.

A. takaikunai

B. takakunai

C. takaijanai

D. takajanai


Jawaban:


Kore wa……..no tokei desuka.

Suisu no tokei desu.

A. dare

B. dore

C. nan

D. doko


Jawaban:


…….. usagi o katte imasuka.

Chairoi usagi o katte imasu.

A. Nani

B. Dare

C. Donna

D. Dono


Jawaban:


Tarokun wa…….. kodomo desu.

A. genki

B. genkija

C. genkina

D. genki jana


Jawaban: