Latihan Soal Online

PAT Bahasa Sunda SMP Kelas 8

Latihan soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Sunda SMP Kelas 8.


Upama nilik kana wangunna, guguritan teh kaasup kana….

A. puisi

B. prosa

C. esey

D. drama


Jawaban:

Ninggang mangsa nu utama

Ninitih winci nu mustari

Urang kabeh rek paturay

Geus jadi takdir ti Gusti

Papasten nu Maha Suci

Mungguh mantenna nu ngatur

Kahirupan ieu alam

Nu endah teu aya tanding

Mantenna teh anu Maha Murbeng Alam

Guru lagu jeung guru wilangan anu bener tina padalisan ka 9 nyaeta …..

A. 12-a

B. 8-i

C. 7-i

D. 8-u


Jawaban:

Nu teu kaasup ( tidak termasuk ) pupuh sekar alit, nyaeta….

A. Ladrang

B. Durma

C. Balakbak

D. Sinom


Jawaban:

“Lamun urang jadi jalma perceka

Harti kecap anu digaris handap nyaeta…..
_
A. daek dina sagala hal

B. teu mampu ngalakukeun nanaon

C. bodo dina pangaweruh

D. pinter/ahli sagala dina pagawean


Jawaban:

“Kuring mah jelmana teu boga, tabungan oge ukur cukup keur meuli peremen.”

Kalimah diluhur ngagunakeun gaya basa…..
_
A. mijalma ( personifikasi)

B. ngasor (litotes)

C. ocon (metonimia)

D. lalandian (metafora)


Jawaban:

Nu kaasup sarat-sarat jadi pamandu acara nyaeta…..

A. sora kudu tarik pisan

B. kalimah nu diucapkeun bebas

C. ngagunakeun basa nu bener

D. ngutamakeun penampilan pakean


Jawaban:

“Cing, pangmeulikeun kopi ka warung, Jang!”

Kalimah diluhur kaasup kana kalimah parentah…..
_
A. nyaram

B. menta/nitah

C. maksa

D. ngajak


Jawaban:

“Angin teh mani gede kieu. Cing panto teh ….”

Kecap anu anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah diluhur nyaeta…..
_
A. panganteurkeun!

B. pangjualkeun !

C. pangalungkeun !

D. pangnutupkeun !


Jawaban:

Bilih aya kacaletot basa ( kalau ada salah kata ) abdi salaku pangjejer acara, hapunteun ( maaf ) ka sadayana.

Ungkara diluhur teh biasana diomongkeun ku pangjejer acara dina bagean…
_
A. Eusi

B. Panutup

C. Do’a

D. Bubuka


Jawaban:

“Manehna turun ka handap sanggeus menerkeun kenteng nu bocor”

Kalimah diluhur kaasup gaya basa….
_
A. ngasor (litoteas)

B. ocon (metonimia)

C. kadalon ( pleonasme)

D. mijalma (personafikasi)


Jawaban:

“Teu babari jadi juri kelas teh, lantaran sainganna loba”

Antonim tina kecap “babari”,nyaeta….
_
A. cape

B. hese

C. handap

D. ruksak


Jawaban:

Hiji carita disebut carita pondok ditilik tina…..

A. panjang caritana bisa dibaca kurang ti sajam, bagianna saeutik

B. palakuna loba jeung konflikna rumit

C. panjang caritana teu bisa dibaca kurang ti sajam, bagianna loba

D. bagianan loba, patempatan ilahar ngan salokasi


Jawaban:

Pangna dingaranan kasenian topeng blantek teh lantaran…..

A. kabeh pamaen marake topeng

B. nu ngibing make topeng

C. nu mintonkeun bobodoran make topeng

D. dina panggung digantung-gantungkeun topeng


Jawaban:

“jalan ka Puncak teh mani….” kecap anu merenah pikeun ngalengkepan eta kalimah nyaeta….

A. amis

B. seungit

C. nanjak

D. lada


Jawaban:

1. Ieu kagiatan teh dilaksanakeun poe Sabtu, tanggal 8 Januari 2011.

2. Anu milu dina ieu kagiatan aya 250 urang.

3. Tujuan karya wisata ka Kebon Raya Bogor teh supaya parasiswa boga pangalaman ngeunaan rupa-rupa spesies tutuwuhan (tumbuh-tumbuhan).

4. Salila di Kebon Raya Bogor parasiswa nitenan sarta nyatet rupa-rupa spesies tutuwuhan (tumbuh-tumbuhan).

5. Tempat-tempat nu dituju nyaeta Kebon Raya Bogor jeung Musium Zoologi.

Susunan Laporan perjalanan nu bener nyaeta……

A. 1-2-3-4-5

B. 2-1-3-4-5

C. 3-5-1-2-4

D. 4-5-1-2-3


Jawaban:

Tengetan sajak ieu dihandap!

“Indung, hampura abdi tina sagala kalepatan”

Napas demi napas anjeun terus ngadoakeun abdi..

Nyieun abdi tiasa kajaga jeung ngarasa bagja nepi ayena..

Indung nu ku abdi di pikanyaah..

Mugi-mugi gusti allah nangtayungan anjeun salamina..

Indung..

Hampurakeun abdi tina sagala kalepatan, kasalahan, kaangkuhan, kakurangan..

Abdi ucapkeun hatur nuhun pisan kanggo indung kuring..

Sampalan (penggalan) sajak diluhur ngagambarkeun kaayaan anu….

A. gumbira

B. ambek

C. bingung

D. pikaseudiheun


Jawaban:

Naon nu dimaksud MC/Pemandu acara?

A. jalma anu miboga tugas ngatur susunan hiji acara sarta mingpin hiji acara

B. jalma nu tugasna ngeusian acara nu diatur ku batur

C. jalma nu tugasna neupikeun biantara

D. jalma nu tugasna macakeun doa


Jawaban:

Peupeujeuh ke kelas dua

Kitu deui kelas hiji

Sing leuwih getol diajar

Enggoning ngulik pangarti

Ulah kasasar nya diri

Masing jenuh nyiar elmu

Harta moal salilana

Euweuh ajen taya harti

Mungguh elmu mangpaat dunya akherat

Eusi guguritan diluhur nyaeta……

A. nasehat keur adi kelas

B. atikan ngeunaan shalat

C. nasehat kudu getol kana ibadah

D. mikanyaah kasasama


Jawaban:

“Ibu Guru nembe … panataran ti Bandung.”

Basa hormat nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah diluhur nyaeta……..
_
A. mulang

B. mulih

C. balik

D. wangsul


Jawaban:

“Abdi mah bade….ayeuna,tos teu kiat lapar.”

Basa hormat nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah diluhur nyaeta….
_
A. dahar

B. neda

C. makan

D. tuang


Jawaban:

Kalimah dihandap nu kaasup kana gaya basa kadolon (pleonasme) nyaeta…..

A. Kuring mules beuteung, loba teuing ngadahar rujak

B. Abdi bade meser mobil butut

C. Wah hebat, manehna mah geus kabeuli Panther

D. Daun kalapa ngagupayan


Jawaban:

“Ka Pa Haji Gugun mah loba nu mikaresep lantaran….” Kecap sipat nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta….

A. angreng

B. haseum

C. tarik

D. bageur


Jawaban:

Nu kaasup gaya basa ocon (metonimia) nyaeta……

A. sora suling kadenge siga nu ceurik

B. Pun anak mah da teu kantos sakola

C. Imas teh bentang kantos VIII-6

D. Saban poe Wawan sakolana kana Kijang


Jawaban:

“Rusdi mah keur pinter teh bageur kababaturanna, matak …batur.”

Kecap anu merenah keur ngalengkepan kalimah diluhur nyaeta……
_
A. pikasediheun

B. pikareseupeun

C. pikaseurieun

D. pikangewaeun


Jawaban:

“Mobil anyar teh majuna mani….”

Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan eta kalimah, nyaeta…..

A. alus

B. gancang

C. loba

D. pinter


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.