Latihan Soal Online

PAT Bahasa Sunda SMP Kelas 8

nmr77918-1urutnmr77919-2urutnmr77920-3urutnmr77921-4urutnmr77922-5urutnmr77923-6urutnmr77924-7urutnmr77925-8urutnmr77926-9urutnmr77927-10urutnmr77928-11urutnmr77929-12urutnmr77930-13urutnmr77931-14urutnmr77932-15urutnmr77933-16urutnmr77934-17urutnmr77935-18urutnmr77936-19urutnmr77937-20urutnmr77938-21urutnmr77939-22urutnmr77940-23urutnmr77941-24urutnmr77942-25urutnmr77943-26urutnmr77944-27urutnmr77945-28urutnmr77946-29urutnmr77947-30urutnmr77948-31urutnmr77949-32urutnmr77950-33urutnmr77951-34urutnmr77952-35urutnmr77953-36urutnmr77954-37urutnmr77955-38urutnmr77956-39urutnmr77957-40uruttotalx40x

Latihan 40 soal pilihan ganda PAT Bahasa Sunda SMP Kelas 8 dan kunci jawaban.


“Kuring mah jelmana teu boga, tabungan oge ukur cukup keur meuli peremen.”

Kalimah diluhur ngagunakeun gaya basa…..
_
A. mijalma ( personifikasi)

B. ngasor (litotes)

C. ocon (metonimia)

D. lalandian (metafora)


Jawaban:

“Cing, pangmeulikeun kopi ka warung, Jang!”

Kalimah diluhur kaasup kana kalimah parentah…..
_
A. nyaram

B. menta/nitah

C. maksa

D. ngajak


Jawaban:

Solawat miwah salam mangga urang haturkeun ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad SAW, ka para sohabatna, ka kulawargina, tur dugi ka urang salaku umatna.

Ungkara diluhur teh di omongkeun ku pangjejer acara dina bagean…
_
A. Do’a

B. Eusi

C. Bubuka

D. Panutup


Jawaban:

Pilih kalimah bubuka anu merenah pikeun muka acara diskusi !

A. Parasaderek, di payuneun urang sadaya parantos siap kelompok lima anu baris medar perkawis “Tatakrama”

B. Waktos anu disayogikeun dina ieu sawala the 30 menit

C. Salaku moderator sim kuring nganuhunkeun khususna ka kelompok lima

D. Teu hilap sim kuring neda dihapunteun,bilih salami mancen janteun moderator masih keneh seueur kakirangan


Jawaban:

Nu kaasup gaya basa ocon (metonimia) nyaeta……

A. sora suling kadenge siga nu ceurik

B. Pun anak mah da teu kantos sakola

C. Imas teh bentang kantos VIII-6

D. Saban poe Wawan sakolana kana Kijang


Jawaban:

“Lamun urang jadi jalma perceka

Harti kecap anu digaris handap nyaeta…..
_
A. daek dina sagala hal

B. teu mampu ngalakukeun nanaon

C. bodo dina pangaweruh

D. pinter/ahli sagala dina pagawean


Jawaban:

Naon nu dimaksud MC/Pemandu acara?

A. jalma anu miboga tugas ngatur susunan hiji acara sarta mingpin hiji acara

B. jalma nu tugasna ngeusian acara nu diatur ku batur

C. jalma nu tugasna neupikeun biantara

D. jalma nu tugasna macakeun doa


Jawaban:

Puisi nu kauger ( terikat ) ku guru lagu, guru wilangan jeung jumlah padalisa dina sapadana ( setiap bait ) disebut…

A. Sajak

B. Pupujian

C. Pupuh

D. Guguritan


Jawaban:

“kuring meunang peunteun anu hade”

Sinonim kecap “hade”,nyaeta….
_
A. alus

B. hoream

C. handap

D. pinter


Jawaban:

Nu mangrupa contoh kecap kantetan Rakitan Anggang nu bener nyaeta….

A. Para hulu

B. Gede hulu

C. Panon hideung

D. Hejo tihang


Jawaban:

Nu teu kaasup ( tidak termasuk ) pupuh sekar alit, nyaeta….

A. Ladrang

B. Durma

C. Balakbak

D. Sinom


Jawaban:

“Bahan baju teh ngan cukup keur saurangeun.”

Kecap asal tina kecap saurangeun dina kalimah diluhur nyaeta….
_
A. urang

B. saurang

C. urangeun

D. saurangeun


Jawaban:

Dina diskusi tugas moderator nyaeta….

A. ngamankeun acara diskusi

B. mere tanggapan diskusi

C. nulis hasil diskusi

D. mandu acara diskusi


Jawaban:

Contoh istilah organisasi nu patali jeung ngaran palaku dina hiji organisasi nyaeta …

A. Angkatan muda siliwangi

B. Partai Nasdem

C. Sekretaris

D. Hanura


Jawaban:

Kalimah dihandap nu kaasup kana gaya basa kadolon (pleonasme) nyaeta…..

A. Kuring mules beuteung, loba teuing ngadahar rujak

B. Abdi bade meser mobil butut

C. Wah hebat, manehna mah geus kabeuli Panther

D. Daun kalapa ngagupayan


Jawaban:

1. Ieu kagiatan teh dilaksanakeun poe Sabtu, tanggal 8 Januari 2011.

2. Anu milu dina ieu kagiatan aya 250 urang.

3. Tujuan karya wisata ka Kebon Raya Bogor teh supaya parasiswa boga pangalaman ngeunaan rupa-rupa spesies tutuwuhan (tumbuh-tumbuhan).

4. Salila di Kebon Raya Bogor parasiswa nitenan sarta nyatet rupa-rupa spesies tutuwuhan (tumbuh-tumbuhan).

5. Tempat-tempat nu dituju nyaeta Kebon Raya Bogor jeung Musium Zoologi.

Susunan Laporan perjalanan nu bener nyaeta……

A. 1-2-3-4-5

B. 2-1-3-4-5

C. 3-5-1-2-4

D. 4-5-1-2-3


Jawaban:

Bilih aya kacaletot basa ( kalau ada salah kata ) abdi salaku pangjejer acara, hapunteun ( maaf ) ka sadayana.

Ungkara diluhur teh biasana diomongkeun ku pangjejer acara dina bagean…
_
A. Eusi

B. Panutup

C. Do’a

D. Bubuka


Jawaban:

“Teu babari jadi juri kelas teh, lantaran sainganna loba”

Antonim tina kecap “babari”,nyaeta….
_
A. cape

B. hese

C. handap

D. ruksak


Jawaban:

Kampung Gedé

Kasepuhan Ciptagelar Perenahna di Kabupatén Sukabumi. Persisna mah di kampung Sukamulya, Désa Sirnaresmi, Kacamatan Cisolok. Di ditu, di sisi laut Palabuan Ratu. Ti saprak kantor Pemda Kabupatén Sukabumi pindah ka Palabuan Ratu, rada leuheung ka kota téh teu jauh teuing jiga baheula basa Pemda Kabupaténna di Cisaat kénéh. Najan teu jauh ka kota sarta geus réa kagiridig ku jalma nu ngadon ulin, masarakat Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar mah, pageuh kénéh nyekel tali paranti adat warisan parakaruhun. Boh wangunan imah boh hirup kumbuh sapopoéna, masih mageuhan kabiasaan urang Sunda pituin, anu can kacampuran ku pangaruh modéren.

Di pakampungan Ciptagelar mah wangunan imahna ogé potongan imah panggung tina bilik kénéh. Nu disebut imah panggung téh imah anu aya kolongan. Jangkung kolongna kira-kira 60 cm. Lamun rék unggah ka imah téh kudu nécé heula golodog, anu ditunda handapeun panto hareup. Biasana tina batu tatapakan, anu wangun pasagi opat jeung badag. Kétah, wangunan mah ogé handapna maké batu tatapakan, anu sarua jangkungna. Anggang ti batu ka batu téh paling tilu méteran.

Wangun suhunan lolobana segi panjang jeung juré. Sok ditambahan émpér di bagian hareup jeung bagian tukang. Hateupna tina daun tepus, eurih, atawa injuk. Moal matak bocor najan hujan gedé ogé, da ditumpukna rékép pisan. Sedeng minangka lanténa, tina palupuh. Babagian imah diwangun ku tengah imah paranti ngumpulna sakabéh anggota keluarga, pangkéng atawa kamar paranti saré, padaringan atawa goah paragi neundeun béas, jeung dapur paranti masak. Lian ti imah pangeusi lembur, di dinya ogé urang bisa manggihan bumi ageung, leuit, jeung saung lisung. Kumaha waé di pakampungan Sunda baheula.

Anu disebut bumi ageung téh paranti ngariungna masarakat lamun aya pasualan anu kudu dibadamikeun. Biasana dijejeran ku sesepuh lembur, anu disebutna Sesepuh Girang . Tah, ngeunaan leuit, lamun dina basa Indonésia mah disebutna “lumbung” téa, paragi neundeun paré. Wangunna jiga imah, ngan leuwih leutik. Sisina ditutupan ku bilik, hateupna ku injuk. Leuit téh perenahna di sisi pakampungan. Unggal imah, pasti ngabogaan leuit. Jadi moal pacorok pangaboga. Di deukeut wangunan leuit, diwangun saung lisung nyaéta saung paranti nutu sakumna pangeusi lembur. Saung lisung mah ngan hiji, dipaké ku salelembur. Ku kituna, mangpaat saung lisung téh lian ti paranti nutu, ogé tempat campur gaulna (sosialisasi) urang lembur.

Boh wangunan imah boh hirup kumbuh sapopoéna, masih mageuhan kabiasaan urang Sunda pituin, anu can kacampuran ku pangaruh modéren. Kecap “pituin” ngandung harti…..

A. Deungeun

B. Batur

C. Sélér

D. Asli


Jawaban:

“Ibu Guru nembe … panataran ti Bandung.”

Basa hormat nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah diluhur nyaeta……..
_
A. mulang

B. mulih

C. balik

D. wangsul


Jawaban:

Nu kaasup sarat-sarat jadi pamandu acara nyaeta…..

A. sora kudu tarik pisan

B. kalimah nu diucapkeun bebas

C. ngagunakeun basa nu bener

D. ngutamakeun penampilan pakean


Jawaban:

Dumasar ( berdasar ) kana pupuh diluhur, kunaon pangna jalma kudu rea batur…

A. Sangkan bisa silih asih, asuh jeung kulawarga

B. Sangkan bisa dipinyaah ku kolot

C. Sangkan bisa silih tulungan jeung kulawarga

D. Sangkan silih titipkeun diri tur silih tulungan jeung pada jalma


Jawaban:

Nu kaasup rangkey laporan perjalanan nyaeta….

A. tujuan, tempat, waktu, kagiatan, biaya perjalanan

B. tujuan, tempat, waktu, pamilon, kagiatan

C. tujuan, tempat, waktu, biaya perjalanan, kagiatan

D. tujuan, tempat, waktu, bekel perjalanan, kagiatan


Jawaban:

“jalan ka Puncak teh mani….” kecap anu merenah pikeun ngalengkepan eta kalimah nyaeta….

A. amis

B. seungit

C. nanjak

D. lada


Jawaban:

Kampung Gedé

Kasepuhan Ciptagelar Perenahna di Kabupatén Sukabumi. Persisna mah di kampung Sukamulya, Désa Sirnaresmi, Kacamatan Cisolok. Di ditu, di sisi laut Palabuan Ratu. Ti saprak kantor Pemda Kabupatén Sukabumi pindah ka Palabuan Ratu, rada leuheung ka kota téh teu jauh teuing jiga baheula basa Pemda Kabupaténna di Cisaat kénéh. Najan teu jauh ka kota sarta geus réa kagiridig ku jalma nu ngadon ulin, masarakat Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar mah, pageuh kénéh nyekel tali paranti adat warisan parakaruhun. Boh wangunan imah boh hirup kumbuh sapopoéna, masih mageuhan kabiasaan urang Sunda pituin, anu can kacampuran ku pangaruh modéren.

Di pakampungan Ciptagelar mah wangunan imahna ogé potongan imah panggung tina bilik kénéh. Nu disebut imah panggung téh imah anu aya kolongan. Jangkung kolongna kira-kira 60 cm. Lamun rék unggah ka imah téh kudu nécé heula golodog, anu ditunda handapeun panto hareup. Biasana tina batu tatapakan, anu wangun pasagi opat jeung badag. Kétah, wangunan mah ogé handapna maké batu tatapakan, anu sarua jangkungna. Anggang ti batu ka batu téh paling tilu méteran.

Wangun suhunan lolobana segi panjang jeung juré. Sok ditambahan émpér di bagian hareup jeung bagian tukang. Hateupna tina daun tepus, eurih, atawa injuk. Moal matak bocor najan hujan gedé ogé, da ditumpukna rékép pisan. Sedeng minangka lanténa, tina palupuh. Babagian imah diwangun ku tengah imah paranti ngumpulna sakabéh anggota keluarga, pangkéng atawa kamar paranti saré, padaringan atawa goah paragi neundeun béas, jeung dapur paranti masak. Lian ti imah pangeusi lembur, di dinya ogé urang bisa manggihan bumi ageung, leuit, jeung saung lisung. Kumaha waé di pakampungan Sunda baheula.

Anu disebut bumi ageung téh paranti ngariungna masarakat lamun aya pasualan anu kudu dibadamikeun. Biasana dijejeran ku sesepuh lembur, anu disebutna Sesepuh Girang . Tah, ngeunaan leuit, lamun dina basa Indonésia mah disebutna “lumbung” téa, paragi neundeun paré. Wangunna jiga imah, ngan leuwih leutik. Sisina ditutupan ku bilik, hateupna ku injuk. Leuit téh perenahna di sisi pakampungan. Unggal imah, pasti ngabogaan leuit. Jadi moal pacorok pangaboga. Di deukeut wangunan leuit, diwangun saung lisung nyaéta saung paranti nutu sakumna pangeusi lembur. Saung lisung mah ngan hiji, dipaké ku salelembur. Ku kituna, mangpaat saung lisung téh lian ti paranti nutu, ogé tempat campur gaulna (sosialisasi) urang lembur.

Di mana perenahna kampung Adat Ciptagelar téh?

A. Di Kampung Sukamulya, Désa Cisampih, Kacamatan Cigasong, Kabupatén Sukabumi.

B. Di Kampung Sukamulya, Désa Buniseuri, Kacamatan Cikubang, Kabupatén Sukabumi.

C. Di Kampung Sukamulya, Désa Sirnaresmi, Kacamatan Cisolok, Kabupatén Sukabumi.

D. Di Kampung Sukamulya, Désa Sinaresmi, Kacamatan Cisalak, Kabupatén Sukabumi.


Jawaban: