Latihan Soal Online

Guguritan - Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 8

Latihan 19 soal pilihan ganda Guguritan - Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 8 dan kunci jawaban.


kumaha watekna pupuh kinanti

A. rasa gumbira

B. silih asih jeung nasihat

C. rasa ngambek jeung pasea

D. prihatin, harepan, nganti-nganti


Jawaban:

Persib

Urang Sunda mikanyaah mikacinta

Deudeuh geugeut ka Persib

Dipuji dipuja

Persib nu saréréa

Persib nu kuring nu abdi

Nu urang Sunda

Nu uing nu silaing

Dumasar kana rumpaka Pupuh Durma nu judulna Persib guru lagu padalisan ka-3 nyaéta (a).

A. Bener

B. Salah


Jawaban:

pek baca pupuh dihandap!

Negri urang katelahna Indonesia

diriksa tur dijaring

sumirat kamarana

berkahna pancasila

ageman eusing nagari

yu sauyunan

ngawangun lemah cai

pupuh diluhur disebutna pupuh ….

A. durma

B. kinanti

C. sinom

D. asmarandana


Jawaban:

pek itung guru lagu jeung guru wilangan penggalan pupuh.

nagari urang katelahna Indonesia

guru lagu jeung guru wilangan dina penggalan pupuh nyaeta ..

A. 12a

B. 13a

C. 7a

D. 8a


Jawaban:

pupuh pucung teh ngabogaan watek

A. rasa ambeuk

B. kabungah

C. rasa era

D. piwuruk


Jawaban:

dihandap aya ngaran pupuh mana nu kaasup kana pupuh sekar ageung … .

A. mijil, asmarandana, sinom, dangdanggula

B. durma, asmarandana, kinanti

C. asmarandana, kinanti, maskumambang,

D. kinanti, sinom, asmarandana, dangdanggula


Jawaban:

Pupuh durma miboga watek …

A. Panceg

B. Sedih

C. Prihatin

D. Gumbira


Jawaban:

pupuh dina bahasa sunda teh jumlahna aya …

A. 17

B. 4

C. 13

D. 6


Jawaban:

Urang Sunda mikanyaah mikacinta

Deudeuh geugeut ka Persib

Dipuji dipuja

Persib nu saréréa

Persib nu kuring nu abdi

Nu urang Sunda

Nu uing nu silaing

Rumpaka ieu disebut Pupuh Durma

A. Bener

B. Salah


Jawaban:

Pupuh téh jumlahna aya 17, Pupuh Sekar Ageung nya éta: Kinanti, Asmarandana, Sinom, Dangdanggula,

A. Bener

B. Salah


Jawaban:

Karangan wangun ugeran (puisi) anu pondok dina wangun pupuh disebutna …

A. guguritan

B. prosa

C. asmarandana

D. majas


Jawaban:

Guguritan make sabaraha pupuh dina hiji carita ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jawaban:

Pupuh minangka dadasar guguritan teh aya dua nyaeta ….

A. kinanti jeung sinom

B. durma jeung mijil

C. sekar alit jeung sekar ageung

D. sinom jeung balabak


Jawaban:

Patokan guru wilangan 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i disebat pupuh ?

A. Durma

B. Kinanti

C. Balakbak

D. Sinom


Jawaban:

Jumlahna pupuh aya 17 sarta masing-masing pada boda sipat atawa watek sewang-sewangan. Dangdanggula, anu watekna ngadago, sedih.

A. Bener

B. Salah


Jawaban:

durma kaasup kana pupuh …

A. sekar alit

B. sekar ageung

C. rampak sekar

D. anggara sekar


Jawaban:

12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i mangrupa patokan pupuh …

A. Mijil

B. Durma

C. Sinom

D. Asmarandana


Jawaban:

Pupuh mijil miboga watek …

A. Sedih

B. Gumbira

C. Ambek

D. Bungah


Jawaban:

Baca pupuh dihandap!

Utama jalma kudu rea batur

keur silih tulungan

silih titipkeun nya diri

budi akal lantaran ti pada jalma

guru lagu jeung guru wilangan pupuh diluhur nyaeta .. .

A. 9a,8i,7a,2i

B. 12u,6a,8i,12a

C. 12i,12u,8a,8u

D. 12a,8i,6a,12u


Jawaban: