Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Guguritan - Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 8

Preview:


pupuh pucung teh ngabogaan watek

A. rasa ambeuk

B. kabungah

C. rasa era

D. piwuruk


Pupuh durma miboga watek …

A. Panceg

B. Sedih

C. Prihatin

D. Gumbira


Pupuh mijil miboga watek …

A. Sedih

B. Gumbira

C. Ambek

D. Bungah


pek itung guru lagu jeung guru wilangan penggalan pupuh.

nagari urang katelahna Indonesia

guru lagu jeung guru wilangan dina penggalan pupuh nyaeta ..

A. 12a

B. 13a

C. 7a

D. 8a


Pupuh téh jumlahna aya 17, Pupuh Sekar Ageung nya éta: Kinanti, Asmarandana, Sinom, Dangdanggula,

A. Bener

B. Salah


Karangan wangun ugeran (puisi) anu pondok dina wangun pupuh disebutna …

A. guguritan

B. prosa

C. asmarandana

D. majas


Baca pupuh dihandap!

Utama jalma kudu rea batur

keur silih tulungan

silih titipkeun nya diri

budi akal lantaran ti pada jalma

guru lagu jeung guru wilangan pupuh diluhur nyaeta .. .

A. 9a,8i,7a,2i

B. 12u,6a,8i,12a

C. 12i,12u,8a,8u

D. 12a,8i,6a,12u


12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i mangrupa patokan pupuh …

A. Mijil

B. Durma

C. Sinom

D. Asmarandana


Urang Sunda mikanyaah mikacinta

Deudeuh geugeut ka Persib

Dipuji dipuja

Persib nu saréréa

Persib nu kuring nu abdi

Nu urang Sunda

Nu uing nu silaing

Rumpaka ieu disebut Pupuh Durma

A. Bener

B. Salah


durma kaasup kana pupuh …

A. sekar alit

B. sekar ageung

C. rampak sekar

D. anggara sekar
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.