Latihan Soal Online

Ulangan Bahasa Sunda Semester 1 Ganjil SD Kelas 6

nmr86778-1urutnmr86779-2urutnmr86780-3urutnmr86781-4urutnmr86782-5urutnmr86783-6urutnmr86784-7urutnmr86785-8urutnmr86786-9urutnmr86787-10urutnmr86788-11urutnmr86789-12urutnmr86790-13urutnmr86791-14urutnmr86792-15urutnmr86793-16urutnmr86794-17urutnmr86795-18urutnmr86796-19urutnmr86797-20uruttotalx20x

Latihan 20 soal pilihan ganda Ulangan Bahasa Sunda Semester 1 Ganjil SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Papatah anu taya tapakna, kalakuanana anger teu robah-robah, paribasana nyaeta….

A. ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak

B. kawas ucing jeung anjing

C. kawas cai dina daun taleus

D. cul dog dog tinggal igel


Jawaban:

Siswa : “Wilujeng enjing, pa!”

Guru Silat : ………………………………………………………

Kalimah anu pas pikeun ngalengkepan paguneman di luhur nyaeta….

A. Wilujeng enjing

B. Wilujeng siang

C. Aya naon jang?

D. Bade kasaha ceu?


Jawaban:

jajang jeung heri keur maen langlayangan.

Ngalarapkeun aksara gede dina kalimah di luhur nyaeta …
_
A. jajang jeung Heri keur maen langlayangan

B. Jajang jeung heri keur maen langlayangan

C. Jajang jeung Heri keur Maen Langlayangan

D. Jajang jeung Heri keur maen langlayangan


Jawaban:

Kecap sinonim tina bangké nyaéta…

A. bugang

B. salempay

C. guyur

D. sailon


Jawaban:

Pami bade ngawitan atanapi rengse diajar urang kedah …. heula.

A. Jajan

B. Ngacung

C. Ngadu’a

D. Olahraga


Jawaban:

Rek iraha indit ka Bandung teh?

Kalimah diluhur kaasup kana kalimah….

A. Panyambung

B. Panyeluk

C. Wawaran

D. Pananya


Jawaban:

tarjamahan tina “amis budi” nyaeta..

A. Budi yang manis

B. Selalu tersenyum pada orang lain

C. si Budi berwajah manis

D. sangat manis


Jawaban:

Didin mah di sakola na kasoroh ku banyolana.

Kecap kasohor saharti sareng kecap. . . .

A. Wanian

B. Watir

C. Nyanghareup

D. Kakoncara


Jawaban:

“Pa, neda widi badé ….heula, hoyong kahampangan!”

A. ka tukang

B. ka payun

C. ka pengker

D. ka warung


Jawaban:

Karasana keur sakarat

Nyerina kaliwat-liwat

Kana ibadah diliwat

Tara ngalakukeun solat

Tina sapada eta rumpaka pupujian diwangun ku….

A. Opat padalisan

B. Tilu padalisan

C. Dua padalisan

D. Sapadalisan


Jawaban:

Mun minyak bumi terus-terusan . . . lila-lila bakal beak.

A. dikeduk

B. dijaga

C. dirawat

D. diantep


Jawaban:

Urang kudu . . . listrik sangkan mahi nepi ka jaga.

A. Ngahambur-hambur

B. Ngantep

C. Ngahemat

D. Ngaruksak


Jawaban:

Punteun UN matematika Rudi gede sa-kota Depok

kecap dasar anu merenah make rarangken pang-na nyaeta…

A. punteun

B. gede

C. kota

D. matematika


Jawaban:

Lamun keur teu dipake, lampu kudu . . . .

A. Dihurungkeun

B. Diantepkeun

C. Dipareuman

D. Ditingalikeun


Jawaban:

Dodol kawentar ti daerah . . . .

A. Sumedang

B. Garut

C. Bandung

D. Ciamis


Jawaban:

Ceuk pa guru, “barudak isukan ulah hilap nyandak buku gambar”.

Kalimah di luhur kaasup kana kalimah ….
_
A. tanya

B. langsung

C. teu langsung

D. ajakan


Jawaban:

Anu teu ka asup ngaran pupuh nyaeta..

A. asamarandana

B. sinom

C. wirangrong

D. lembang


Jawaban:

Siki asem teh dipapaykeun ka beulah kenca.

Kalimah diluhur kaasup kalimah
_
A. Pasif

B. Aktif

C. Aktif jeung pasif

D. tanya


Jawaban:

Budak kelas genep marake sapatu warna hideung. Kecap marake ngandung harti….

A. loba

B. bakal

C. ngahudang rasa

D. sok sanajan


Jawaban:

. . . teh sumber energi panas.

A. Panonpoe

B. Bulan

C. Bentang

D. Bumi


Jawaban: