Latihan Soal Online

PAS Bahasa Sunda SD Kelas 3

Latihan 35 soal pilihan ganda PAS Bahasa Sunda SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Kuring boga duit lima rebu.

Kalimah lemesna nyaeta . . . .
_
A. kuring gaduh artos lima rebu

B. kuring boga artos lima rebu

C. abdi gaduh artos lima rebu


Jawaban:

Balong nyaeta…….

A. sawah

B. tempat hayam

C. tempat miara lauk

D. tempat ngojay


Jawaban:

Gambar di gigir nyaeta . . . .

A. boboko

B. pacul

C. hihid


Jawaban:

Ulah ulin di jalan, bisi katabrak!

Bahasa Indonesianya adalah
#####
A. Jangan terlalu banyak main!

B. Jangan main di jalan, nanti tertabrak!

C. Jangan menonton TV terlalu dekat!

D. Jangan buang sampah dimana aja!


Jawaban:

Panto gerbang sakola …. ku Pak Hamid

A. dibukakeun

B. ditajong

C. dialungkeun

D. digorolongkeun


Jawaban:

Tina keur baca buku di kamar.

Tina keur . . . buku di kamar.

Kecap rundayan anu mernah kanggo kalimat di luhur nyaeta . . . .

A. bacaan

B. macaan

C. maca


Jawaban:

Tangtukeun kecap sabalikna!

bodas X . . . .
_
A. jauh

B. pondok

C. Ngora

D. hideung


Jawaban:

Lani bareng indit ka sakola.

Kecap dwirajekan bareng nyaeta . . . .
_
A. bareng-bareng

B. barengan

C. babarengan


Jawaban:

nini kuring ti tasikmalaya.

Kalimah anu tulisanna mernah nyaeta . . . .
_
A. Nini kuring ti tasikmalaya

B. nini kuirng ti tasikmalaya

C. Nini kuring ti Tasikmalaya


Jawaban:

Cirina rek hujan, biasana langit sok . . . .

A. cerah

B. ceudeum

C. caang


Jawaban:

Halodo hartina…..

A. usum hujan

B. guludug

C. usum buah

D. usum teu aya hujan


Jawaban:

Kembang anu kacida seungitna nyaeta kembang . . . .

A. kembang malati

B. kembang anggrek

C. kembang cengek


Jawaban:

Tangtukeun kecap sabalikna!

panjang X . . . .
_
A. jauh

B. pondok

C. Ngora

D. hideung


Jawaban:

bahasa sunda dari bunga adalah

A. kembang

B. batang

C. tangkal

D. daun


Jawaban:

Hujan nu caina ngabatu jadi es, ukuranana sagede-gede kaleci. Nukitu disebutna . . . .

A. hujan angin

B. hujan es

C. hujan salju


Jawaban:

Yati mah budak bageur, . . . adina mah bangor.

Kalimah pangantet di luhur nyaeta . . . .
_
A. ari

B. basa

C. sabab


Jawaban:

Bahasa Indonesia na “nyeseuh” nyaeta

A. baju

B. mencuci

C. membawa

D. makan


Jawaban:

Angin nyeah mani . . . neumbagan tatangkalan

A. tingelebug

B. tinggelebug

C. tinggalebug


Jawaban:

Bayu ______ buku di perpustakaan.

A. maca

B. newak

C. nyeseuh

D. meuli


Jawaban:

Ananda nuju ______ di papan tulis

A. nulis

B. nyeseuh

C. menta

D. newak


Jawaban:

marni indung rano.

Kalimah anu tulisanna mernah nyaeta . . . .
_
A. marni indung rano

B. Marni indung Rano

C. Marni indung rano


Jawaban:

Tangtukeun kecap sabalikna anu cocok!

“Ari hudang ulah . . . . . teuing

Ari sare ulah . . . . . . teuing”

A. gede X alit

B. beurang X deukeut

C. beurang X peuting

D. hideung X bodas


Jawaban:

Gambar di gigir nyaeta . . . .

A. imah

B. sakola

C. masjid


Jawaban:

Ulah nonton TV dekeut teuing!

Bahasa Indonesianya adalah
#####
A. Jangan terlalu banyak main!

B. Jangan main di jalan, nanti tertabrak!

C. Jangan menonton TV terlalu dekat!

D. Jangan buang sampah dimana aja!


Jawaban:

Ulah loba teuing ulin!

Bahasa Indonesianya adalah
#####
A. Jangan terlalu banyak main!

B. Jangan main di jalan, nanti tertabrak!

C. Jangan menonton TV terlalu dekat!

D. Jangan buang sampah dimana aja!


Jawaban: