Latihan Soal Online

PTS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SD Kelas 4

Latihan soal dan kunci jawaban PTS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SD Kelas 4.


barudak latihan ngojay di karang setra

Kalimah di luhur kuduna ditulis …
_
A. Barudak Latihan Ngojay di Karang Setra

B. Barudak latihan ngojay di Karang Setra

C. Barudak latihan ngojay di karang setra

D. Barudak latihan ngojay di karang Setra


Jawaban:

Anggit keur beberesih.

Kalimah pananya nu cocog jang jawaban di luhur nyaeta …
_
A. Keur naon Anggit?

B. Beberesih naon Anggit?

C. Saha Anggit?

D. Di mana Anggit?


Jawaban:

Kalimah nu salah ditulisna nyaeta …

A. Kabupatén garut katelah ku piaraan Dombana.

B. Saméméh dahar urang kudu ngadu’a heula.

C. Maman keur dipapatahan ku ibu jeung bapana.

D. Jajat keur nulis dina méja.


Jawaban:

Nu teu kaasup eusi biografi nyaeta ….

A. Ngaran jeung weton nu diriwayatkeun

B. Karya-karya hiji tokoh

C. Pangajen nu ditarima salila hirup hiji tokoh

D. Karesep nu diriwayatkeun


Jawaban:

ngantos Kanjeng Dalem

lempa-lempi lempong

ngadu pipi jeung nu ompong

jalan ka Batawi ngemplong

Ngaran patempatan nu disebutkeun dina kakawihan di luhur nyaéta …

A. Batawi

B. Jakarta

C. Cirebon

D. Ciamis


Jawaban:

Sajak nyaéta ….

A. Salah sahiji wangun satra ugeran nu teu kauger ku patokan-patokan

B. Salah sahiji wangun sastra nu kaku

C. Salah sahiji karya dongeng

D. Salah sahiji lalaguan Sunda


Jawaban:

“ …. nu waé pakakas nu kedah dicandak ti bumi?”

Kecap pananya nu cocog jang jawaban di luhur nyaeta …
_
A. Naon

B. Saha

C. Iraha

D. Di mana


Jawaban:

Dina maca sajak urang kudu niténan …

A. Lafal, lentong, jeung pepeta

B. Lafal, lentong, jeung aksara

C. Lafal, lentong, jeung wacana

D. Lafal, lentong, jeung guru wilangan


Jawaban:

naha manéh kitu

…………………………………..

loba anu giruk

rukun jeung kompeni

Kalimah nu cocog jang ngalengkepan kakawihan di luhur nyaeta …

A. tukang olo-olo

B. katon kagoréngan

C. ngatos Kanjeng Dalem

D. lempa-lempi lempong


Jawaban:

Teu kaasup kagunaan aksara gedé nyaéta …

A. Ngamimitian nulis kalimah

B. Nuliskeun ngaran jelema

C. Nuliskeun ngaran patempatan

D. Nuliskeun sajak


Jawaban:

Satamatna ti SD, Oto nuluykeun ka Sakola Guru di Bandung, tuluy pindah ka Purworejo. Ti dinya, Oto dibenum jadi guru HIS di Banjarnegara (1920), Bandung (1921-1924), jeung Pakalongan (1924-1928).

Dumasar bacaan diluhur, dimana Oto Iskandardinata jadi guru?
_
A. Bandung, Purworejo, jeung Banjarnegara

B. Bandung, Purworejo, jeung Pakalongan

C. Bandung, Banjarnegara, jeung Pakalongan

D. Purworejo, Banjarnegara, jeung Pakalongan


Jawaban:

Di Pangumbaraan

Jauh panineungan abdi nata beungeut

Beungeut nu keur sono ka lembur sorangan

Sono ka nu jadi kolot

Di lembur …

Nu jadi bapa, ibu, ogé adi duka nuju naon

Mugi wéh aya dina kawelas asih Gusti

….

Nyaritakeun naon ari puisi di luhur?

A. Hereuy atawa banyol

B. Katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumbiraan

C. Kasumangetan diri

D. Kasono pikeun nu jadi kulawarga di lembur


Jawaban:

Giruk bahasa Indonesiana nyaeta …

A. sombong

B. sebal

C. jabatan

D. menanti


Jawaban:

Agus teu sakola kulantaran gering.

Kalimah pananya nu cocog jang jawaban di luhur nyaeta …
_
A. Kunaon Agus teu sakola?

B. Agus gering naon?

C. Ka mana Agus?

D. Teu indit ka mana Agus?


Jawaban:

Ato : “ …. aya kagiatan beberesih téh, Fit?

Fitri : “Panginten énjing.”

Kecap pananya nu cocog jang ngalengkepan paguneman di luhur nyaeta …

A. Saha

B. Iraha

C. Naon

D. Di mana


Jawaban:

Basa Sundana ‘tergolek tidak berdaya’ nyaeta ….

A. ngalempréh

B. sosobatan

C. nyabak

D. melong


Jawaban:

‘Gorolong, … gorolong, … gorolong’

………………………………………..

Diudag ku abdi

Nu nongton ngeprokan Andri, abdi ngésang

Kalimah nu cocog jang ngalengkepan sajak di luhur nyaeta …

A. Bal pingpong ngagorolong

B. Nu nongton ngeprokan abdi

C. Abdi beuki sumanget, beuki ngésang

D. Ditepak ku Andri


Jawaban:

Saha nu diusulkeun ku Oto Iskandardinata pikeun jadi presiden jeung wakil presiden Indonesia di awal kamerdekaan?

A. Sukarno jeung Moh. Hatta

B. Sanusi Harjadinata

C. Sentot Iskandardinata

D. Si Jalak Harupat


Jawaban:

Tulisan nu eusina nyaritakeun pangalaman panulis disebut ….

A. dongeng

B. karangan

C. carita pangalaman

D. biografi


Jawaban:

agus jeung dodi sobat dalit ti leuleutik.

Kalimah di luhur kuduna ditulis …
_
A. Agus jeung dodi sobat dalit ti leuleutik.

B. Agus jeung Dodi sobat dalit ti leuleutik.

C. Agus jeung Dodi Sobat dalit ti leuleutik.

D. Agus jeung Dodi Sobat Dalit ti leuleutik.


Jawaban:

Pandu meuli Manglé ti palasari.

Kecap dina kalimah di luhur nu salah panulisanna nyaéta …
_
A. Pandu

B. Meuli

C. Manglé

D. Palasari


Jawaban:

Kakawihan nyaéta …

A. salah sahiji rupa lalaguan sunda

B. salah sahiji karya tulis

C. salah sahiji karangan carita

D. salah sahiji dongeng sunda


Jawaban:

Kunaon méméh macakeun sajak, urang kudu apal heula eusina?

A. Supaya apal

B. Supaya sumanget

C. Supaya bener cara macana

D. Supaya sedih


Jawaban:

Waktos liburan kamari abdi asa sono hoyong pependak sareng Fitri, asa kabayang waé rarayna. Harita abdi kinging wartos ti umina yén Fitri dirawat inap di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.

Poko pikiran paragraf di luhur nyaeta ….

A. Kasampak Fitri nuju ngalempréh di rumah sakit

B. Abdi sono ka Fitri.

C. Di sakola, abdi janten calik nyalira margi tos teu aya Fitri.

D. Kasampak teh tos seeur rerencangan sakola nu sanes.


Jawaban:

…. kantorna bupati Bandung teh?

A. Di mana

B. Ka mana

C. Iraha

D. Sabaraha


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.