Latihan Soal PTS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SD Kelas 4

Preview:


agus jeung dodi sobat dalit ti leuleutik.

Kalimah di luhur kuduna ditulis …
_
A. Agus jeung dodi sobat dalit ti leuleutik.

B. Agus jeung Dodi sobat dalit ti leuleutik.

C. Agus jeung Dodi Sobat dalit ti leuleutik.

D. Agus jeung Dodi Sobat Dalit ti leuleutik.


Teu kaasup kagunaan aksara gedé nyaéta …

A. Ngamimitian nulis kalimah

B. Nuliskeun ngaran jelema

C. Nuliskeun ngaran patempatan

D. Nuliskeun sajak


Kunaon méméh macakeun sajak, urang kudu apal heula eusina?

A. Supaya apal

B. Supaya sumanget

C. Supaya bener cara macana

D. Supaya sedih


Satamatna ti SD, Oto nuluykeun ka Sakola Guru di Bandung, tuluy pindah ka Purworejo. Ti dinya, Oto dibenum jadi guru HIS di Banjarnegara (1920), Bandung (1921-1924), jeung Pakalongan (1924-1928).

Dumasar bacaan diluhur, dimana Oto Iskandardinata jadi guru?
_
A. Bandung, Purworejo, jeung Banjarnegara

B. Bandung, Purworejo, jeung Pakalongan

C. Bandung, Banjarnegara, jeung Pakalongan

D. Purworejo, Banjarnegara, jeung Pakalongan


Peutingna lebaran di wewengkon pilemburan Dépok. Sora takbir geus ngageder ti beurang kénéh, ti keur manéhna nguprek di dapur ngolahkeun asakan. Kupat saukur welasan jeung angeun Nangka minangka kuahna. Daging sapi pamasihan dununganana mah dibistik, da kitu kahayang Anisah.

Dumasar kanu teks, di mana sora takbir ngangeder ti beurang kénéh?
_
A. Depok

B. Sumedang

C. Bandung

D. Subang


Anggit keur beberesih.

Kalimah pananya nu cocog jang jawaban di luhur nyaeta …
_
A. Keur naon Anggit?

B. Beberesih naon Anggit?

C. Saha Anggit?

D. Di mana Anggit?


naha manéh kitu

…………………………………..

loba anu giruk

rukun jeung kompeni

Kalimah nu cocog jang ngalengkepan kakawihan di luhur nyaeta …

A. tukang olo-olo

B. katon kagoréngan

C. ngatos Kanjeng Dalem

D. lempa-lempi lempong


Saha nu diusulkeun ku Oto Iskandardinata pikeun jadi presiden jeung wakil presiden Indonesia di awal kamerdekaan?

A. Sukarno jeung Moh. Hatta

B. Sanusi Harjadinata

C. Sentot Iskandardinata

D. Si Jalak Harupat


Lentong nyaeta ….

A. Kategasan jeung kajelasan sora dina macakeun sajak

B. Katepatan naék turuna sora nu cocog jeung eusi sajak

C. Kaayaan wajah nu cocog jeung eusi sajak

D. Kaayaan awak dina macakeun sajak


Pandu meuli Manglé ti palasari.

Kecap dina kalimah di luhur nu salah panulisanna nyaéta …
_
A. Pandu

B. Meuli

C. Manglé

D. Palasari


Sajak nyaéta ….

A. Salah sahiji wangun satra ugeran nu teu kauger ku patokan-patokan

B. Salah sahiji wangun sastra nu kaku

C. Salah sahiji karya dongeng

D. Salah sahiji lalaguan Sunda


Agus teu sakola kulantaran gering.

Kalimah pananya nu cocog jang jawaban di luhur nyaeta …
_
A. Kunaon Agus teu sakola?

B. Agus gering naon?

C. Ka mana Agus?

D. Teu indit ka mana Agus?


‘Gorolong, … gorolong, … gorolong’

………………………………………..

Diudag ku abdi

Nu nongton ngeprokan Andri, abdi ngésang

Kalimah nu cocog jang ngalengkepan sajak di luhur nyaeta …

A. Bal pingpong ngagorolong

B. Nu nongton ngeprokan abdi

C. Abdi beuki sumanget, beuki ngésang

D. Ditepak ku Andri


Basa Sundana ‘tergolek tidak berdaya’ nyaeta ….

A. ngalempréh

B. sosobatan

C. nyabak

D. melong


“ …. nu waé pakakas nu kedah dicandak ti bumi?”

Kecap pananya nu cocog jang jawaban di luhur nyaeta …
_
A. Naon

B. Saha

C. Iraha

D. Di mana


ngantos Kanjeng Dalem

lempa-lempi lempong

ngadu pipi jeung nu ompong

jalan ka Batawi ngemplong

Ngaran patempatan nu disebutkeun dina kakawihan di luhur nyaéta …

A. Batawi

B. Jakarta

C. Cirebon

D. Ciamis


Ku kawanina mere keritik ka pamarentah Hindia Walanda, Oto Iskandardinata menang jujuluk ….

A. Si Julang Ngapak

B. Si Jalak Harupat

C. Ayam Jantan dari Timur

D. Pangeran Biru


Waktos liburan kamari abdi asa sono hoyong pependak sareng Fitri, asa kabayang waé rarayna. Harita abdi kinging wartos ti umina yén Fitri dirawat inap di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.

Poko pikiran paragraf di luhur nyaeta ….

A. Kasampak Fitri nuju ngalempréh di rumah sakit

B. Abdi sono ka Fitri.

C. Di sakola, abdi janten calik nyalira margi tos teu aya Fitri.

D. Kasampak teh tos seeur rerencangan sakola nu sanes.


Di Pangumbaraan

Jauh panineungan abdi nata beungeut

Beungeut nu keur sono ka lembur sorangan

Sono ka nu jadi kolot

Di lembur …

Nu jadi bapa, ibu, ogé adi duka nuju naon

Mugi wéh aya dina kawelas asih Gusti

….

Nyaritakeun naon ari puisi di luhur?

A. Hereuy atawa banyol

B. Katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumbiraan

C. Kasumangetan diri

D. Kasono pikeun nu jadi kulawarga di lembur


Ato : “ …. aya kagiatan beberesih téh, Fit?

Fitri : “Panginten énjing.”

Kecap pananya nu cocog jang ngalengkepan paguneman di luhur nyaeta …

A. Saha

B. Iraha

C. Naon

D. Di mana


Giruk bahasa Indonesiana nyaeta …

A. sombong

B. sebal

C. jabatan

D. menanti


Nu teu kaasup eusi biografi nyaeta ….

A. Ngaran jeung weton nu diriwayatkeun

B. Karya-karya hiji tokoh

C. Pangajen nu ditarima salila hirup hiji tokoh

D. Karesep nu diriwayatkeun


Kalimah nu salah ditulisna nyaeta …

A. Kabupatén garut katelah ku piaraan Dombana.

B. Saméméh dahar urang kudu ngadu’a heula.

C. Maman keur dipapatahan ku ibu jeung bapana.

D. Jajat keur nulis dina méja.


Dina maca sajak urang kudu niténan …

A. Lafal, lentong, jeung pepeta

B. Lafal, lentong, jeung aksara

C. Lafal, lentong, jeung wacana

D. Lafal, lentong, jeung guru wilangan


Acis Bahasa Indonesiana nyaeta ….

A. uang

B. tetap

C. sayang

D. nasihat
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.