Latihan Soal Online

Wawancara - Bahasa Sunda SD Kelas 6

Latihan 15 soal pilihan ganda Wawancara - Bahasa Sunda SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Kecap nu dianggo jang nanya ka batur disebatna ….

A. kecap panghubung

B. kecap pananya

C. kecap bilangan

D. paribasa


Jawaban:


Ngeumbreuk nyaeta ….

A. dagangan nu payu pisan

B. dagangan nu geus basi

C. dagangan nu rek dibikeun

D. dagangan nu henteu payu


Jawaban:


Kecap pananya “saha” biasana bisa diawalan ku sababaraha rarangken, iwal ….

A. ku

B. ti

C. di

D. ka


Jawaban:


Anuu kedah disiapkeun sateuacan wawancara, iwal …

A. nangtukeun saha nu rek diwawancara

B. nyusun daptar pananya

C. muguhkeun informasi naon nu rek diteangan

D. neangan tempat


Jawaban:


Yudi: … bapa janteun pangusaha kantong?

Pa Robi: Ti keur sakola keneh nuju SMP.

kecap anu pantes ngeusian bagean anu kosong nyaeta …

A. kunaon

B. ti saha

C. ti iraha

D. ti mana


Jawaban:


Tempat jual beli anu merenah disebatna ….

A. emper

B. elos

C. pasar


Jawaban:


Aya sabaraha rupa wawancara?

A. opat

B. genep

C. dua

D. tilu


Jawaban:


Ngajual dagangan henteu meunang bati disebatna ….

A. untung

B. riba

C. rugi

D. bati


Jawaban:


kecap pananya “kumaha” digunakeun pikeun nanyakeun …

A. ngaran jalma

B. kaayaan

C. kalakuan

D. jumlah


Jawaban:


Naon nu dimaksud wawancara teh?

A. kagiatan jeung babaturan

B. kagiatan paguneman tanya jawab

C. kagiatan di sakola

D. kagiatan pateuteup raray


Jawaban: