Latihan Soal Online

Wawancara - Bahasa Sunda SD Kelas 6

Latihan soal dan kunci jawaban Wawancara - Bahasa Sunda SD Kelas 6.


Ngeumbreuk nyaeta ….

A. dagangan nu payu pisan

B. dagangan nu geus basi

C. dagangan nu rek dibikeun

D. dagangan nu henteu payu


Jawaban:

Naon nu dimaksud wawancara teh?

A. kagiatan jeung babaturan

B. kagiatan paguneman tanya jawab

C. kagiatan di sakola

D. kagiatan pateuteup raray


Jawaban:

Bagean toko/warung nu tu ka kurung ku bilik atawa paranti ngiuhan disebatna ….

A. emper

B. elos

C. pasar

D. warung


Jawaban:

harti tina kecap gumantung nyaeta ….

A. gantungan

B. bergantung

C. tigantung

D. kagantung


Jawaban:

kecap pananya “kumaha” digunakeun pikeun nanyakeun …

A. ngaran jalma

B. kaayaan

C. kalakuan

D. jumlah


Jawaban:

Kecap pananya “saha” biasana bisa diawalan ku sababaraha rarangken, iwal ….

A. ku

B. ti

C. di

D. ka


Jawaban:

Yudi: … bapa janteun pangusaha kantong?

Pa Robi: Ti keur sakola keneh nuju SMP.

kecap anu pantes ngeusian bagean anu kosong nyaeta …

A. kunaon

B. ti saha

C. ti iraha

D. ti mana


Jawaban:

Tempat jual beli anu merenah disebatna ….

A. emper

B. elos

C. pasar


Jawaban:

Kecap nu dianggo jang nanya ka batur disebatna ….

A. kecap panghubung

B. kecap pananya

C. kecap bilangan

D. paribasa


Jawaban:

Lamun urang wawancara kudu ngagunakeun ragam basa anu ….

A. hormat

B. biasa

C. kasar


Jawaban:

Ngumpulkeun informasi mangrupakeun … wawancara.

A. tujuan

B. jawaban

C. arti

D. rupa


Jawaban:

Ngajual dagangan henteu meunang bati disebatna ….

A. untung

B. riba

C. rugi

D. bati


Jawaban:

Aya sabaraha rupa wawancara?

A. opat

B. genep

C. dua

D. tilu


Jawaban:

Nu dimaksad dadasar nyaeta ….

A. nu jualan atawa nu dagang

B. ngamparkeun jeung ngatur dagangan

C. ngabuskeun dagangan kana kardus

D. wawangunan tempat dagang


Jawaban:

Anuu kedah disiapkeun sateuacan wawancara, iwal …

A. nangtukeun saha nu rek diwawancara

B. nyusun daptar pananya

C. muguhkeun informasi naon nu rek diteangan

D. neangan tempat


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.