Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Wawancara - Bahasa Sunda SD Kelas 6

Preview:


Yudi: … bapa janteun pangusaha kantong?

Pa Robi: Ti keur sakola keneh nuju SMP.

kecap anu pantes ngeusian bagean anu kosong nyaeta …

A. kunaon

B. ti saha

C. ti iraha

D. ti mana


Ngajual dagangan henteu meunang bati disebatna ….

A. untung

B. riba

C. rugi

D. bati


Anuu kedah disiapkeun sateuacan wawancara, iwal …

A. nangtukeun saha nu rek diwawancara

B. nyusun daptar pananya

C. muguhkeun informasi naon nu rek diteangan

D. neangan tempat


harti tina kecap gumantung nyaeta ….

A. gantungan

B. bergantung

C. tigantung

D. kagantung


Aya sabaraha rupa wawancara?

A. opat

B. genep

C. dua

D. tilu


kecap pananya “kumaha” digunakeun pikeun nanyakeun …

A. ngaran jalma

B. kaayaan

C. kalakuan

D. jumlah


Lamun urang wawancara kudu ngagunakeun ragam basa anu ….

A. hormat

B. biasa

C. kasar


Bagean toko/warung nu tu ka kurung ku bilik atawa paranti ngiuhan disebatna ….

A. emper

B. elos

C. pasar

D. warung


Ngeumbreuk nyaeta ….

A. dagangan nu payu pisan

B. dagangan nu geus basi

C. dagangan nu rek dibikeun

D. dagangan nu henteu payu


Naon nu dimaksud wawancara teh?

A. kagiatan jeung babaturan

B. kagiatan paguneman tanya jawab

C. kagiatan di sakola

D. kagiatan pateuteup raray
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.