Latihan Soal Online

Bahasa Sunda SMP Kelas 9

nmr66408-1urutnmr66409-2urutnmr66410-3urutnmr66411-4urutnmr66412-5urutnmr66413-6urutnmr66414-7urutnmr66415-8urutnmr66416-9urutnmr66417-10urutnmr66418-11urutnmr66419-12urutnmr66420-13urutnmr66421-14urutnmr66422-15urutnmr66423-16urutnmr66424-17urutnmr66425-18urutnmr66426-19urutnmr66427-20urutnmr66428-21urutnmr66429-22urutnmr66430-23urutnmr66431-24urutnmr66432-25urutnmr66433-26urutnmr66434-27urutnmr66435-28urutnmr66436-29urutnmr66437-30uruttotalx30x

Latihan 30 soal pilihan ganda Bahasa Sunda SMP Kelas 9 dan kunci jawaban.


Ungkara wangun kalimah atawa klausa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti babandingan disebut…

a. Babasan

b. Gaya basa

c. Paribasa

d. Basa-basi


Jawaban:

Ditanya kitu téh kabéh ogé kalah… taya nu ngomong sakemék-kémék acan.

a. Tingjarerit

b. Tinggorowok

c. Tingkecewis

d. Tingharuleng


Jawaban:

Ieu di handap aya conto kalimah anu ngandung gaya basa mijalma, nyaétta….

a. Gunung diharudung halimun isuk

b. Ah, abdi mah ukur gaduh kebon satalapok jéngkol

c. Pun Aki téh parantos kirang dangu

d. Persib, maung Bandung kamari jadi juara dina piala presiden


Jawaban:

Basa diudag anjing, barudak….. lalumpat.

a. Kocéak

b. Ngocéak

c. Tingkocéak

d. Gorowok


Jawaban:

Ieu handap, kalimah nu dijerona ngagunakeun gaya basa ngasor nyaéta….

a. Linggih heula atuh ka gedong sigrong abdi

b. Linggih heula atuh ka saung butut

c. Kebon Haji Basar mah salieuk béh

d. Saha anu boga sawahna lega téh?


Jawaban:

Conto kalimah teu sampurna nyaéta…

a. Ucingna bulu tilu

b. Mobil éta cét beureum

c. Imahna sisi jalan

d. Ka kulonkeun


Jawaban:

Nu kaasup paribasa wawaran luang nyaéta…..

a. Ulah gindi pikir ari ka batur téh

b. Banda tatalang raga

c. Kudu leuleus jejer liat tali

d. Kudu ka bula ka balé hirup mah ngabéh salamet


Jawaban:

Budak … mah dititah naon waé ogétara hésé.

A. Ceuli léntaheun

B. Beurat birit

C. Hampang birit

D. Biwir nyiru rombéngeun


Jawaban:

Paribasa nu eusina ngébréhkeun pangalaman nu geus kapilampah nyaéta…

a. Pangjurung laku hadé

b. Panyaram lampah salah

c. Wawaran luang

d. Panyaram luang


Jawaban:

Waditra seni Sunda nu dijieun tina awi kalawan cara ngamaénkeunana ditakol nyaéta….

a. Angklung

b. Calung

c. Suling

d. Tarawangsa


Jawaban:

Lamun geus diwalimahan, geus resmi jadi…. jeung pamajikan.

Salaki

Bapa

Istri

Rama


Jawaban:

Ieu dihandap aya nu lain conto babasan nyaéta…

a. Atah anjang

b. Adat ka kurung ku iga

c. Héjo tihang

d. Hampang leungeun


Jawaban:

“Persib Maung Bandung kamari jadi juara dina piala presiden.” Eta kalimah téh ngandung gaya basa….

a. Mijalma

b. Euphimismeu

c. Litotés

d. Metafora


Jawaban:

Awalan ba- aya dina kecap….

a. Badarat

b. Balikna

c. Baréto

d. Barudak


Jawaban:

Carita pantun biasana nyaritakeun ngeunaan…

A. Carita karajaan di Nusantara

B. Carita ngeunaan kahiayangan

C. Lalakon Ciung Wanara

D. Lutung Kasarung


Jawaban:

Bapana Amir keur nyieun kandang sapi.Kandang sapi dina istilah arsitéktur disebut…..

a. Istal

b. Langgar

c. Pagupon

d. Karapyak


Jawaban:

Nepi ka kiwari bangsa urang can bisa nyumponan kabutuhan paré nasional, lantaran….

a. Nagara urang ngimpor kénéh béas ti nagara séjén

b. Indonesia kaasup nagara miskin

c. Jumlah penduduk loba teuing

d. Lahan tatanén beuki heureut lantaran industrialisasi


Jawaban:

Paribasa pacikrak ngalawan merak ngandung harti….

A. Hiji hal anu teu saimbang

B. Hal anu bakal kahontal

C. Hal anu mungkin

D. Hiji hal nu teu pamohalan


Jawaban:

Carita pondok téh mangrupa karya sastra wangun…..

a. Prosa

b. Puisi

c. Pantun

d. Novel


Jawaban:

Ieu dihandap mangrupa conto paribasa, nyaéta….

a. Batok bulu eusi madu

b. Gedé hulu

c. Leuleus awak

d. Hampang birit


Jawaban:

Ka jalma beunghar anu … kitu mah teu raresepeun.

A. Gedé hulu

B. Gedé rasa

C. Gedé haté

D. Gedé kawani


Jawaban:

Kecap nu maké awalan per- nyaéta….

a. Perwira

b. Percis

c. Perbawa

d. Perlu


Jawaban:

Kalimah ngantét satata nu ngabogaan hubungan lalawanan nyaéta…

a. Manéhna geus usaha tapi sigana can diparengkeun hasil

b. Nu datang téh Rudi atawa Roni?

c. Ilham ngetrok panto sarta teu lila asup ka imah.

d. Boh Amir boh Hasan sarua can bogaeun duit


Jawaban:

Gaya basa nu ngagunakeun omongan sakabéh pikeun sabagian disebut…

a. Raguman

b. Hurunan

c. Tunggalan

d. Rarahulan


Jawaban:

Kacapi, biola, sareng gitar….

a. Sebutkeun waditra seni nu dijieunna tina perunggu atawa beusi

b. Sebutkeun alat musik nu dijieunna tina awi

c. Sebutkeun waditra seni nu ditabeuhna ku cara ditakol

d. Sebutkeun waditra seni nu maké kawat


Jawaban: