Latihan Soal Online

Bahasa Sunda SMP Kelas 9

Latihan soal dan kunci jawaban Bahasa Sunda SMP Kelas 9.


Paribasa nu eusina ngébréhkeun pangalaman nu geus kapilampah nyaéta…

a. Pangjurung laku hadé

b. Panyaram lampah salah

c. Wawaran luang

d. Panyaram luang


Jawaban:

Pupuh téh kaasup wangun karya sastra….

a. Prosa

b. Puisi

c. Pantun

d. Prosa lirik


Jawaban:

Awalan ba- aya dina kecap….

a. Badarat

b. Balikna

c. Baréto

d. Barudak


Jawaban:

Paribasa pacikrak ngalawan merak ngandung harti….

A. Hiji hal anu teu saimbang

B. Hal anu bakal kahontal

C. Hal anu mungkin

D. Hiji hal nu teu pamohalan


Jawaban:

Ieu dihandap mangrupa conto paribasa, nyaéta….

a. Batok bulu eusi madu

b. Gedé hulu

c. Leuleus awak

d. Hampang birit


Jawaban:

Ungkara wangun kantétan atawa frasa anu susunanana geus matok tur ngandung harti injeuman disebut….

a. Babasan

b. Gaya basa

c. Paribasa

d. Basa-basi


Jawaban:

Kecap nu maké awalan per- nyaéta….

a. Perwira

b. Percis

c. Perbawa

d. Perlu


Jawaban:

Carita pantun biasana nyaritakeun ngeunaan…

A. Carita karajaan di Nusantara

B. Carita ngeunaan kahiayangan

C. Lalakon Ciung Wanara

D. Lutung Kasarung


Jawaban:

Waditra seni Sunda nu dijieun tina awi kalawan cara ngamaénkeunana ditakol nyaéta….

a. Angklung

b. Calung

c. Suling

d. Tarawangsa


Jawaban:

Ungkara wangun kalimah atawa klausa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti babandingan disebut…

a. Babasan

b. Gaya basa

c. Paribasa

d. Basa-basi


Jawaban:

“Mani asa mobok manggih gorowong, keur mah hayang milu ari pék aya nu ngajak”. Paribasa mobok manggih gorowong dina kalimah di luhur ngandung harti….

a. Boga kahayang tapi kahontal

b. Boga maksud tapi teu panggih pijalaneunana

c. Jalma nu teu boga kahayang

d. Boga maksud terus panggih pijalaneunana


Jawaban:

“Ari jadi budak kudu hampang birit sangkan loba anu mikanyaah”. Harti babasan hampang birit dina éta kalimah nyaéta….

a. Teu daék cicing

b. Resep indit-inditan

c. Daéekan, babari dititah

d. Resep pipindahan


Jawaban:

Basa diudag anjing, barudak….. lalumpat.

a. Kocéak

b. Ngocéak

c. Tingkocéak

d. Gorowok


Jawaban:

Kalimah ngantét satata nu ngabogaan hubungan lalawanan nyaéta…

a. Manéhna geus usaha tapi sigana can diparengkeun hasil

b. Nu datang téh Rudi atawa Roni?

c. Ilham ngetrok panto sarta teu lila asup ka imah.

d. Boh Amir boh Hasan sarua can bogaeun duit


Jawaban:

Gaya basa nu ngagunakeun omongan sakabéh pikeun sabagian disebut…

a. Raguman

b. Hurunan

c. Tunggalan

d. Rarahulan


Jawaban:

Ieu di handap aya conto kalimah anu ngandung gaya basa mijalma, nyaétta….

a. Gunung diharudung halimun isuk

b. Ah, abdi mah ukur gaduh kebon satalapok jéngkol

c. Pun Aki téh parantos kirang dangu

d. Persib, maung Bandung kamari jadi juara dina piala presiden


Jawaban:

Nu kaasup paribasa wawaran luang nyaéta…..

a. Ulah gindi pikir ari ka batur téh

b. Banda tatalang raga

c. Kudu leuleus jejer liat tali

d. Kudu ka bula ka balé hirup mah ngabéh salamet


Jawaban:

Conto kalimah teu sampurna nyaéta…

a. Ucingna bulu tilu

b. Mobil éta cét beureum

c. Imahna sisi jalan

d. Ka kulonkeun


Jawaban:

Lamun geus diwalimahan, geus resmi jadi…. jeung pamajikan.

Salaki

Bapa

Istri

Rama


Jawaban:

Ieu handap, kalimah nu dijerona ngagunakeun gaya basa ngasor nyaéta….

a. Linggih heula atuh ka gedong sigrong abdi

b. Linggih heula atuh ka saung butut

c. Kebon Haji Basar mah salieuk béh

d. Saha anu boga sawahna lega téh?


Jawaban:

…. Omat …. Zohér nu rék milu ka Bogor téh.

a. Boh….boh….

b. Boro-boro….ogé

c. Duka….duka

d. Boa…..rék….


Jawaban:

Kacapi, biola, sareng gitar….

a. Sebutkeun waditra seni nu dijieunna tina perunggu atawa beusi

b. Sebutkeun alat musik nu dijieunna tina awi

c. Sebutkeun waditra seni nu ditabeuhna ku cara ditakol

d. Sebutkeun waditra seni nu maké kawat


Jawaban:

Ka jalma beunghar anu … kitu mah teu raresepeun.

A. Gedé hulu

B. Gedé rasa

C. Gedé haté

D. Gedé kawani


Jawaban:

Bapana Amir keur nyieun kandang sapi.Kandang sapi dina istilah arsitéktur disebut…..

a. Istal

b. Langgar

c. Pagupon

d. Karapyak


Jawaban:

Carita pondok téh mangrupa karya sastra wangun…..

a. Prosa

b. Puisi

c. Pantun

d. Novel


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.