Latihan Soal Online

Bahasa Sunda SMP Kelas 9

Latihan soal pilihan ganda Bahasa Sunda SMP Kelas 9 dan kunci jawaban.


Ditanya kitu téh kabéh ogé kalah… taya nu ngomong sakemék-kémék acan.

a. Tingjarerit

b. Tinggorowok

c. Tingkecewis

d. Tingharuleng


Jawaban:

Bapana Amir keur nyieun kandang sapi.Kandang sapi dina istilah arsitéktur disebut…..

a. Istal

b. Langgar

c. Pagupon

d. Karapyak


Jawaban:

Ieu dihandap mangrupa conto paribasa, nyaéta….

a. Batok bulu eusi madu

b. Gedé hulu

c. Leuleus awak

d. Hampang birit


Jawaban:

Pupuh téh kaasup wangun karya sastra….

a. Prosa

b. Puisi

c. Pantun

d. Prosa lirik


Jawaban:

Conto kalimah teu sampurna nyaéta…

a. Ucingna bulu tilu

b. Mobil éta cét beureum

c. Imahna sisi jalan

d. Ka kulonkeun


Jawaban:

Ungkara wangun kalimah atawa klausa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti babandingan disebut…

a. Babasan

b. Gaya basa

c. Paribasa

d. Basa-basi


Jawaban:

Kecap nu maké awalan per- nyaéta….

a. Perwira

b. Percis

c. Perbawa

d. Perlu


Jawaban:

“Ari jadi budak kudu hampang birit sangkan loba anu mikanyaah”. Harti babasan hampang birit dina éta kalimah nyaéta….

a. Teu daék cicing

b. Resep indit-inditan

c. Daéekan, babari dititah

d. Resep pipindahan


Jawaban:

Kacapi, biola, sareng gitar….

a. Sebutkeun waditra seni nu dijieunna tina perunggu atawa beusi

b. Sebutkeun alat musik nu dijieunna tina awi

c. Sebutkeun waditra seni nu ditabeuhna ku cara ditakol

d. Sebutkeun waditra seni nu maké kawat


Jawaban:

Budak … mah dititah naon waé ogétara hésé.

A. Ceuli léntaheun

B. Beurat birit

C. Hampang birit

D. Biwir nyiru rombéngeun


Jawaban:

“Mani asa mobok manggih gorowong, keur mah hayang milu ari pék aya nu ngajak”. Paribasa mobok manggih gorowong dina kalimah di luhur ngandung harti….

a. Boga kahayang tapi kahontal

b. Boga maksud tapi teu panggih pijalaneunana

c. Jalma nu teu boga kahayang

d. Boga maksud terus panggih pijalaneunana


Jawaban:

Waditra seni Sunda nu dijieun tina awi kalawan cara ngamaénkeunana ditakol nyaéta….

a. Angklung

b. Calung

c. Suling

d. Tarawangsa


Jawaban:

Basa diudag anjing, barudak….. lalumpat.

a. Kocéak

b. Ngocéak

c. Tingkocéak

d. Gorowok


Jawaban:

Lamun geus diwalimahan, geus resmi jadi…. jeung pamajikan.

Salaki

Bapa

Istri

Rama


Jawaban:

Awalan ba- aya dina kecap….

a. Badarat

b. Balikna

c. Baréto

d. Barudak


Jawaban:

Ungkara wangun kantétan atawa frasa anu susunanana geus matok tur ngandung harti injeuman disebut….

a. Babasan

b. Gaya basa

c. Paribasa

d. Basa-basi


Jawaban:

Ieu handap, kalimah nu dijerona ngagunakeun gaya basa ngasor nyaéta….

a. Linggih heula atuh ka gedong sigrong abdi

b. Linggih heula atuh ka saung butut

c. Kebon Haji Basar mah salieuk béh

d. Saha anu boga sawahna lega téh?


Jawaban:

Ieu dihandap aya nu lain conto babasan nyaéta…

a. Atah anjang

b. Adat ka kurung ku iga

c. Héjo tihang

d. Hampang leungeun


Jawaban:

“Persib Maung Bandung kamari jadi juara dina piala presiden.” Eta kalimah téh ngandung gaya basa….

a. Mijalma

b. Euphimismeu

c. Litotés

d. Metafora


Jawaban:

Carita pantun biasana nyaritakeun ngeunaan…

A. Carita karajaan di Nusantara

B. Carita ngeunaan kahiayangan

C. Lalakon Ciung Wanara

D. Lutung Kasarung


Jawaban:

Carita pondok téh mangrupa karya sastra wangun…..

a. Prosa

b. Puisi

c. Pantun

d. Novel


Jawaban:

Kalimah ngantét satata nu ngabogaan hubungan lalawanan nyaéta…

a. Manéhna geus usaha tapi sigana can diparengkeun hasil

b. Nu datang téh Rudi atawa Roni?

c. Ilham ngetrok panto sarta teu lila asup ka imah.

d. Boh Amir boh Hasan sarua can bogaeun duit


Jawaban:

Paribasa pacikrak ngalawan merak ngandung harti….

A. Hiji hal anu teu saimbang

B. Hal anu bakal kahontal

C. Hal anu mungkin

D. Hiji hal nu teu pamohalan


Jawaban:

Ka jalma beunghar anu … kitu mah teu raresepeun.

A. Gedé hulu

B. Gedé rasa

C. Gedé haté

D. Gedé kawani


Jawaban:

Paribasa nu eusina ngébréhkeun pangalaman nu geus kapilampah nyaéta…

a. Pangjurung laku hadé

b. Panyaram lampah salah

c. Wawaran luang

d. Panyaram luang


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.