Latihan Soal Bahasa Sunda SMP Kelas 9

Preview:


Paribasa pacikrak ngalawan merak ngandung harti….

A. Hiji hal anu teu saimbang

B. Hal anu bakal kahontal

C. Hal anu mungkin

D. Hiji hal nu teu pamohalan


Kalimah ngantét satata nu ngabogaan hubungan lalawanan nyaéta…

a. Manéhna geus usaha tapi sigana can diparengkeun hasil

b. Nu datang téh Rudi atawa Roni?

c. Ilham ngetrok panto sarta teu lila asup ka imah.

d. Boh Amir boh Hasan sarua can bogaeun duit


Ditanya kitu téh kabéh ogé kalah… taya nu ngomong sakemék-kémék acan.

a. Tingjarerit

b. Tinggorowok

c. Tingkecewis

d. Tingharuleng


“Persib Maung Bandung kamari jadi juara dina piala presiden.” Eta kalimah téh ngandung gaya basa….

a. Mijalma

b. Euphimismeu

c. Litotés

d. Metafora


Gaya basa nu ngagunakeun omongan sakabéh pikeun sabagian disebut…

a. Raguman

b. Hurunan

c. Tunggalan

d. Rarahulan


Bapana Amir keur nyieun kandang sapi.Kandang sapi dina istilah arsitéktur disebut…..

a. Istal

b. Langgar

c. Pagupon

d. Karapyak


Nu kaasup paribasa wawaran luang nyaéta…..

a. Ulah gindi pikir ari ka batur téh

b. Banda tatalang raga

c. Kudu leuleus jejer liat tali

d. Kudu ka bula ka balé hirup mah ngabéh salamet


Conto kalimah teu sampurna nyaéta…

a. Ucingna bulu tilu

b. Mobil éta cét beureum

c. Imahna sisi jalan

d. Ka kulonkeun


…. Omat …. Zohér nu rék milu ka Bogor téh.

a. Boh….boh….

b. Boro-boro….ogé

c. Duka….duka

d. Boa…..rék….


Ungkara wangun kalimah atawa klausa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti babandingan disebut…

a. Babasan

b. Gaya basa

c. Paribasa

d. Basa-basi


Ka jalma beunghar anu … kitu mah teu raresepeun.

A. Gedé hulu

B. Gedé rasa

C. Gedé haté

D. Gedé kawani


Budak … mah dititah naon waé ogétara hésé.

A. Ceuli léntaheun

B. Beurat birit

C. Hampang birit

D. Biwir nyiru rombéngeun


Kacapi, biola, sareng gitar….

a. Sebutkeun waditra seni nu dijieunna tina perunggu atawa beusi

b. Sebutkeun alat musik nu dijieunna tina awi

c. Sebutkeun waditra seni nu ditabeuhna ku cara ditakol

d. Sebutkeun waditra seni nu maké kawat


“Ari jadi budak kudu hampang birit sangkan loba anu mikanyaah”. Harti babasan hampang birit dina éta kalimah nyaéta….

a. Teu daék cicing

b. Resep indit-inditan

c. Daéekan, babari dititah

d. Resep pipindahan


Pupuh téh kaasup wangun karya sastra….

a. Prosa

b. Puisi

c. Pantun

d. Prosa lirik


“Mani asa mobok manggih gorowong, keur mah hayang milu ari pék aya nu ngajak”. Paribasa mobok manggih gorowong dina kalimah di luhur ngandung harti….

a. Boga kahayang tapi kahontal

b. Boga maksud tapi teu panggih pijalaneunana

c. Jalma nu teu boga kahayang

d. Boga maksud terus panggih pijalaneunana


Carita pondok téh mangrupa karya sastra wangun…..

a. Prosa

b. Puisi

c. Pantun

d. Novel


Waditra seni Sunda nu dijieun tina awi kalawan cara ngamaénkeunana ditakol nyaéta….

a. Angklung

b. Calung

c. Suling

d. Tarawangsa


Ieu handap, kalimah nu dijerona ngagunakeun gaya basa ngasor nyaéta….

a. Linggih heula atuh ka gedong sigrong abdi

b. Linggih heula atuh ka saung butut

c. Kebon Haji Basar mah salieuk béh

d. Saha anu boga sawahna lega téh?


Lamun geus diwalimahan, geus resmi jadi…. jeung pamajikan.

Salaki

Bapa

Istri

Rama


Ieu dihandap aya nu lain conto babasan nyaéta…

a. Atah anjang

b. Adat ka kurung ku iga

c. Héjo tihang

d. Hampang leungeun


Awalan ba- aya dina kecap….

a. Badarat

b. Balikna

c. Baréto

d. Barudak


Ungkara wangun kantétan atawa frasa anu susunanana geus matok tur ngandung harti injeuman disebut….

a. Babasan

b. Gaya basa

c. Paribasa

d. Basa-basi


Nepi ka kiwari bangsa urang can bisa nyumponan kabutuhan paré nasional, lantaran….

a. Nagara urang ngimpor kénéh béas ti nagara séjén

b. Indonesia kaasup nagara miskin

c. Jumlah penduduk loba teuing

d. Lahan tatanén beuki heureut lantaran industrialisasi


Ieu dihandap mangrupa conto paribasa, nyaéta….

a. Batok bulu eusi madu

b. Gedé hulu

c. Leuleus awak

d. Hampang birit
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.