Latihan Soal Online

Bahasa Sunda SMP Kelas 7

Latihan soal dan kunci jawaban Bahasa Sunda SMP Kelas 7.


Paguneman dilaksanakeun…

A. di mana baé

B. dina kaayaan dines

C. di jero kelas

D. bari dariuk dina korsi


Jawaban:

Kalimah anu diucapkeun ku nu nyarita ka jalma nu diajak nyaritana, nyaéta kalimah…

A. kalimah teu langsung

B. kalimah pananya

C. kalimah campuran

D. kalimah langsung


Jawaban:

Kecap dahar lamun dirobah kana basa hormat keur ka batur nyaéta…

A. neda

B. madang

C. emam

D. tuang


Jawaban:

Indung jeung Anak

“Mah, aya nu badé ditaroskeun,” ceuk Atia.

“Naroskeun naon?Ké, Mamahna capé kénéh,” jawab indungna. Geus biasa, lamun tas nyanyabaan, Atia mah sok tetelepék ngeunaan naon-naon anu katénjo atawa nu kaalaman, boh di perjalanan boh di tempat nu dituju. Harita ogé kakara jol pisan tas piknik ti Maribaya.

“Sok, badé naroskeun naon? Mani bangun daria,” ceuk indungna deui, bari neuteup… bréh budak téh mani ngembang céngék.“Kieu, Mah…, naon margina ari naék mobil sok istri heula, ari lungsur sok pameget heula. Geuning tadi ogé, basa naék angkot, Bapamah tipengker naékna… lungsurna mah tipayun,” pokna.

Naon nu jadi téma dina éta paguneman téh?

A. Piknik ti Maribaya

B. Naék mobil jeung turun mobil

C. Indung jeung anak

D. Tatakrama naek jeung turun tina mobil


Jawaban:

Kalimat Natamu nu merenah nyaeta….

A. Heni dibumi urang!

B. Heni saha nu ulin dibumi?

C. Heni, urang ulin dibumi !”

D. Punten ! Heni aya dibumi?


Jawaban:

Anu kaasup paguneman téh nyaéta…

A. dialog

B. monolog

C. épilog

D. prolog


Jawaban:

Kalimah anu eusina nepikeun omongan jalma séjén ka jalma anu diajak nyarita kalawan bébas henteu saujratna, nyaéta kalimah…

A. kalimah langsung

B. kalimah campuran

C. kalimah pananya

D. kalimah teu langsung


Jawaban:

Jejer dina paguneman téh nyaéta…

A. diatur ku nu nyarita

B. bisa naon baé

C. diatur ku nu diajak nyarita

D. teu bisa sambarangan


Jawaban:

“Abdi bade mulih tipayun ka imah! ”

A. Menegur

B. Menyapa

C. Berkenalan

D. Mohon pamit


Jawaban:

Tatakrama basa Sunda baheula mah disebut…

A. panta-pantana basa

B. undak-usuk basa

C. kasar-lemesna basa

D. basa loma jeung hormat


Jawaban:

Kalimah nu merenah ngalarapkeunana

A. Pun Ua nuju teu damang tos 5 dinten

B. Abdi angkat ka Jakarta sareng pun biang

C. Bibi abdi nuju udur répot

D. Abdi mios tibumi jam 06.30


Jawaban:

Paguneman kaasup kana komunikasi

A. Isarat

B. Lisan

C. Surat

D. Tulisan


Jawaban:

Moza … ari maneh ceurik?

A. dimana

B. kunaon

C. saha

D. iraha


Jawaban:

Hartina indung jeung anak nyaeta…

A. anak yang lebih besar

B. kakak tertua

C. ibu dan anak

D. orang tua dan kakak


Jawaban:

Lamun pendak sareng bapa/ibu guru di jalan ngucapkeun…

A. izin

B. salam

C. malengos

D. halo


Jawaban:

Kecap sugih hartina…

A. melarat

B. usum hujan

C. usum halodo

D. beunghar


Jawaban:

“Hatur nuhun, Neng! ”

A. Memohon ijin

B. Berterimakasih

C. Menyapa

D. Menegur


Jawaban:

Kuring kakara balik ti sakola.

Dirobah jadi ragam basa hormat…

A. abdi nembé mulih ti sakola.

B. abdi nembé wangsul ti sakola.

C. abdi nembé mulang ti sakola.

D. abdi kakara mulih ti sakola.


Jawaban:

Tatakrama basa Sunda maksudna pikeun…

A. ngawilah-wilah jalma

B. ngahargaan saluhureun

C. silihargaan jeung sasama

D. ngahormat ka atasan


Jawaban:

Kamari kuring papanggih jeung lanceuk manéh.

Ragam basa hormatna…

A. kamari abdi patepang sareng pun lanceuk.

B. kamari abdi patepang sareng pun raka.

C. kamari abdi patepang sareng tuang lanceuk.

D. kamari abdi patepang sareng tuang raka.


Jawaban:

Unggal enjing abdi …. ka sakola

A. angkat

B. mangkat

C. mios

D. indit


Jawaban:

Kaasup henteu pantes dilakukeun upama urang keur paguneman téh aya nu…

A. nyarita dibarung ku pasémon anu marahmay

B. nyarita dibarung ku rengkuh anu merenah

C. nyarita dibarung ku lentong anu merenah

D. nyarita dibarung ku lajag léjég jeung poporongos


Jawaban:

Pa Eko :Édo geus tilu poé … Cik barudak sugan aya nu apal, ari Édo kamana geus tilu poé?

Sutar :Teu damang, Pa.

……………………………………………………………………….

Pa Eko :Har, geuning teu ngirim surat…”

Pék teruskeun titik-titik di luhur!

A. Kamari gé tos teu kasakola, pa.

B. Kamari ogé dicandak ka Rumah Sakit ku mamahna saurna muntabér.

C. Malihan saur mamahna teu tiasa mapah-mapah acan.

D. Geubis tina sapedah waktos dinten kamari


Jawaban:

Paguneman téh dilakukeun ku…

A. sorangan bari sorana bedas

B. duaan tapi nu ngomongna saurang

C. duaan atawa leuwih bari silih témpas

D. sorangan bari sorana teu kadéngé ku batur


Jawaban:

“Nepangkeun nami abdi, Sule! ”

A. Berpamitan

B. Memohon ijin

C. Memperkenalkan diri

D. Berterimakasih


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.