Latihan Soal Online

Bahasa Sunda SMP Kelas 7

nmr38672-1urutnmr38673-2urutnmr38674-3urutnmr38675-4urutnmr38676-5urutnmr38677-6urutnmr38678-7urutnmr38679-8urutnmr38680-9urutnmr38681-10urutnmr38682-11urutnmr38683-12urutnmr38684-13urutnmr38685-14urutnmr38686-15urutnmr38687-16urutnmr38688-17urutnmr38689-18urutnmr38690-19urutnmr38691-20urutnmr38692-21urutnmr38693-22urutnmr38694-23urutnmr38695-24urutnmr38696-25urutnmr38697-26urutnmr38698-27urutnmr38699-28urutnmr38700-29urutnmr38701-30urutnmr38702-31urutnmr38703-32uruttotalx32x

Latihan 32 soal pilihan ganda Bahasa Sunda SMP Kelas 7 dan kunci jawaban.


Tatakrama basa Sunda baheula mah disebut…

A. panta-pantana basa

B. undak-usuk basa

C. kasar-lemesna basa

D. basa loma jeung hormat


Jawaban:

“Bade kamana, Kang? ”

A. Menyapa

B. Menegur

C. Berterimakasih

D. Memohon ijin


Jawaban:

Lamun pendak sareng bapa/ibu guru di jalan ngucapkeun…

A. izin

B. salam

C. malengos

D. halo


Jawaban:

Tatakrama basa Sunda sacara gurat badagna diwangun ku…

A. ragam basa loma jeung basa hormat

B. ragam basa cohag jeung basa hormat

C. ragam basa hormat keur sorangan jeung keur batur

D. ragam basa loma jeung basa hormat keur ka batur


Jawaban:

Moza … ari maneh ceurik?

A. dimana

B. kunaon

C. saha

D. iraha


Jawaban:

Kalimah anu diucapkeun ku nu nyarita ka jalma nu diajak nyaritana, nyaéta kalimah…

A. kalimah teu langsung

B. kalimah pananya

C. kalimah campuran

D. kalimah langsung


Jawaban:

Tatakrama basa Sunda maksudna pikeun…

A. ngawilah-wilah jalma

B. ngahargaan saluhureun

C. silihargaan jeung sasama

D. ngahormat ka atasan


Jawaban:

Hartina indung jeung anak nyaeta…

A. anak yang lebih besar

B. kakak tertua

C. ibu dan anak

D. orang tua dan kakak


Jawaban:

Kuring kakara balik ti sakola.

Dirobah jadi ragam basa hormat…

A. abdi nembé mulih ti sakola.

B. abdi nembé wangsul ti sakola.

C. abdi nembé mulang ti sakola.

D. abdi kakara mulih ti sakola.


Jawaban:

Anu kaasup paguneman téh nyaéta…

A. dialog

B. monolog

C. épilog

D. prolog


Jawaban:

“Abdi bade mulih tipayun ka imah! ”

A. Menegur

B. Menyapa

C. Berkenalan

D. Mohon pamit


Jawaban:

Kecap sugih hartina…

A. melarat

B. usum hujan

C. usum halodo

D. beunghar


Jawaban:

Kamari kuring papanggih jeung lanceuk manéh.

Ragam basa hormatna…

A. kamari abdi patepang sareng pun lanceuk.

B. kamari abdi patepang sareng pun raka.

C. kamari abdi patepang sareng tuang lanceuk.

D. kamari abdi patepang sareng tuang raka.


Jawaban:

Jejer dina paguneman téh nyaéta…

A. diatur ku nu nyarita

B. bisa naon baé

C. diatur ku nu diajak nyarita

D. teu bisa sambarangan


Jawaban:

Pa Eko :Édo geus tilu poé … Cik barudak sugan aya nu apal, ari Édo kamana geus tilu poé?

Sutar :Teu damang, Pa.

……………………………………………………………………….

Pa Eko :Har, geuning teu ngirim surat…”

Pék teruskeun titik-titik di luhur!

A. Kamari gé tos teu kasakola, pa.

B. Kamari ogé dicandak ka Rumah Sakit ku mamahna saurna muntabér.

C. Malihan saur mamahna teu tiasa mapah-mapah acan.

D. Geubis tina sapedah waktos dinten kamari


Jawaban:

Kalimat Natamu nu merenah nyaeta….

A. Heni dibumi urang!

B. Heni saha nu ulin dibumi?

C. Heni, urang ulin dibumi !”

D. Punten ! Heni aya dibumi?


Jawaban:

“Nepangkeun nami abdi, Sule! ”

A. Berpamitan

B. Memohon ijin

C. Memperkenalkan diri

D. Berterimakasih


Jawaban:

Unggal enjing abdi …. ka sakola

A. angkat

B. mangkat

C. mios

D. indit


Jawaban:

“Hatur nuhun, Neng! ”

A. Memohon ijin

B. Berterimakasih

C. Menyapa

D. Menegur


Jawaban:

Kaasup henteu pantes dilakukeun upama urang keur paguneman téh aya nu…

A. nyarita dibarung ku pasémon anu marahmay

B. nyarita dibarung ku rengkuh anu merenah

C. nyarita dibarung ku lentong anu merenah

D. nyarita dibarung ku lajag léjég jeung poporongos


Jawaban:

Paguneman téh dilakukeun ku…

A. sorangan bari sorana bedas

B. duaan tapi nu ngomongna saurang

C. duaan atawa leuwih bari silih témpas

D. sorangan bari sorana teu kadéngé ku batur


Jawaban:

Kecap dahar lamun dirobah kana basa hormat keur ka batur nyaéta…

A. neda

B. madang

C. emam

D. tuang


Jawaban:

Kecap embung lamun dirobah kana basa hormat keur sorangan nyaéta…

A. teu kersa

B. hoyong

C. alim

D. kersa


Jawaban:

Adi kuring teu bisa sakola lantaran geuring.

Ragam basa hormatna…

A. Pun adi teu tiasa sakola ku margi udur.

B. Pun adi teu tiasa sakola ku margi teu damang.

C. Pun rai teu tiasa sakola ku margi udur.

D. Rai abdi teu tiasa sakola ku margi teu damang.


Jawaban:

Jalma anu tara daék barang béré kabatur disebut…

A. buntut kasiran

B. élmu sapi

C. gurat cai

D. heuras létah


Jawaban: