Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Sunda SMP Kelas 7

Preview:


Tatakrama basa Sunda baheula mah disebut…

A. panta-pantana basa

B. undak-usuk basa

C. kasar-lemesna basa

D. basa loma jeung hormat


Anu kaasup paguneman téh nyaéta…

A. dialog

B. monolog

C. épilog

D. prolog


Kalimah anu eusina nepikeun omongan jalma séjén ka jalma anu diajak nyarita kalawan bébas henteu saujratna, nyaéta kalimah…

A. kalimah langsung

B. kalimah campuran

C. kalimah pananya

D. kalimah teu langsung


Jalma anu tara daék barang béré kabatur disebut…

A. buntut kasiran

B. élmu sapi

C. gurat cai

D. heuras létah


Kalimah anu diucapkeun ku nu nyarita ka jalma nu diajak nyaritana, nyaéta kalimah…

A. kalimah teu langsung

B. kalimah pananya

C. kalimah campuran

D. kalimah langsung


Lamun pendak sareng bapa/ibu guru di jalan ngucapkeun…

A. izin

B. salam

C. malengos

D. halo


Jejer dina paguneman téh nyaéta…

A. diatur ku nu nyarita

B. bisa naon baé

C. diatur ku nu diajak nyarita

D. teu bisa sambarangan


Kaasup henteu pantes dilakukeun upama urang keur paguneman téh aya nu…

A. nyarita dibarung ku pasémon anu marahmay

B. nyarita dibarung ku rengkuh anu merenah

C. nyarita dibarung ku lentong anu merenah

D. nyarita dibarung ku lajag léjég jeung poporongos


Paguneman téh dilakukeun ku…

A. sorangan bari sorana bedas

B. duaan tapi nu ngomongna saurang

C. duaan atawa leuwih bari silih témpas

D. sorangan bari sorana teu kadéngé ku batur


“Abdi bade mulih tipayun ka imah! ”

A. Menegur

B. Menyapa

C. Berkenalan

D. Mohon pamit
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.