Latihan Soal Online

Bahasa Sunda SMP Kelas 7

Latihan soal pilihan ganda Bahasa Sunda SMP Kelas 7 dan kunci jawaban.


Adi kuring teu bisa sakola lantaran geuring.

Ragam basa hormatna…

A. Pun adi teu tiasa sakola ku margi udur.

B. Pun adi teu tiasa sakola ku margi teu damang.

C. Pun rai teu tiasa sakola ku margi udur.

D. Rai abdi teu tiasa sakola ku margi teu damang.


Jawaban:

Tatakrama basa Sunda maksudna pikeun…

A. ngawilah-wilah jalma

B. ngahargaan saluhureun

C. silihargaan jeung sasama

D. ngahormat ka atasan


Jawaban:

Tatakrama basa Sunda sacara gurat badagna diwangun ku…

A. ragam basa loma jeung basa hormat

B. ragam basa cohag jeung basa hormat

C. ragam basa hormat keur sorangan jeung keur batur

D. ragam basa loma jeung basa hormat keur ka batur


Jawaban:

Hartina maca nyaeta…

A. baca

B. kaca

C. mata

D. malam


Jawaban:

Kecap dahar lamun dirobah kana basa hormat keur ka batur nyaéta…

A. neda

B. madang

C. emam

D. tuang


Jawaban:

Paguneman téh dilakukeun ku…

A. sorangan bari sorana bedas

B. duaan tapi nu ngomongna saurang

C. duaan atawa leuwih bari silih témpas

D. sorangan bari sorana teu kadéngé ku batur


Jawaban:

Lamun pendak sareng bapa/ibu guru di jalan ngucapkeun…

A. izin

B. salam

C. malengos

D. halo


Jawaban:

Moza … ari maneh ceurik?

A. dimana

B. kunaon

C. saha

D. iraha


Jawaban:

Anu kaasup paguneman téh nyaéta…

A. dialog

B. monolog

C. épilog

D. prolog


Jawaban:

“Hatur nuhun, Neng! ”

A. Memohon ijin

B. Berterimakasih

C. Menyapa

D. Menegur


Jawaban:

Kalimah anu diucapkeun ku nu nyarita ka jalma nu diajak nyaritana, nyaéta kalimah…

A. kalimah teu langsung

B. kalimah pananya

C. kalimah campuran

D. kalimah langsung


Jawaban:

Ngucapkeun salam di waktu malam

A. wilujeng sonten

B. wilujeng sumping

C. wilujeng enjing

D. wilujeng wengi


Jawaban:

Jejer dina paguneman téh nyaéta…

A. diatur ku nu nyarita

B. bisa naon baé

C. diatur ku nu diajak nyarita

D. teu bisa sambarangan


Jawaban:

“Abdi bade mulih tipayun ka imah! ”

A. Menegur

B. Menyapa

C. Berkenalan

D. Mohon pamit


Jawaban:

Kalimat Natamu nu merenah nyaeta….

A. Heni dibumi urang!

B. Heni saha nu ulin dibumi?

C. Heni, urang ulin dibumi !”

D. Punten ! Heni aya dibumi?


Jawaban:

Kalimah nu merenah ngalarapkeunana

A. Pun Ua nuju teu damang tos 5 dinten

B. Abdi angkat ka Jakarta sareng pun biang

C. Bibi abdi nuju udur répot

D. Abdi mios tibumi jam 06.30


Jawaban:

Kuring kakara balik ti sakola.

Dirobah jadi ragam basa hormat…

A. abdi nembé mulih ti sakola.

B. abdi nembé wangsul ti sakola.

C. abdi nembé mulang ti sakola.

D. abdi kakara mulih ti sakola.


Jawaban:

Kamari kuring papanggih jeung lanceuk manéh.

Ragam basa hormatna…

A. kamari abdi patepang sareng pun lanceuk.

B. kamari abdi patepang sareng pun raka.

C. kamari abdi patepang sareng tuang lanceuk.

D. kamari abdi patepang sareng tuang raka.


Jawaban:

Kaasup henteu pantes dilakukeun upama urang keur paguneman téh aya nu…

A. nyarita dibarung ku pasémon anu marahmay

B. nyarita dibarung ku rengkuh anu merenah

C. nyarita dibarung ku lentong anu merenah

D. nyarita dibarung ku lajag léjég jeung poporongos


Jawaban:

Paguneman dilaksanakeun…

A. di mana baé

B. dina kaayaan dines

C. di jero kelas

D. bari dariuk dina korsi


Jawaban:

Paguneman kaasup kana komunikasi

A. Isarat

B. Lisan

C. Surat

D. Tulisan


Jawaban:

“Nepangkeun nami abdi, Sule! ”

A. Berpamitan

B. Memohon ijin

C. Memperkenalkan diri

D. Berterimakasih


Jawaban:

Kecap sugih hartina…

A. melarat

B. usum hujan

C. usum halodo

D. beunghar


Jawaban:

Kalimah anu eusina nepikeun omongan jalma séjén ka jalma anu diajak nyarita kalawan bébas henteu saujratna, nyaéta kalimah…

A. kalimah langsung

B. kalimah campuran

C. kalimah pananya

D. kalimah teu langsung


Jawaban:

Hartina indung jeung anak nyaeta…

A. anak yang lebih besar

B. kakak tertua

C. ibu dan anak

D. orang tua dan kakak


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.