Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Sunda SMP Kelas 7

Preview:


Paguneman dilaksanakeun…

A. di mana baé

B. dina kaayaan dines

C. di jero kelas

D. bari dariuk dina korsi


Kuring kakara balik ti sakola.

Dirobah jadi ragam basa hormat…

A. abdi nembé mulih ti sakola.

B. abdi nembé wangsul ti sakola.

C. abdi nembé mulang ti sakola.

D. abdi kakara mulih ti sakola.


Lamun pendak sareng bapa/ibu guru di jalan ngucapkeun…

A. izin

B. salam

C. malengos

D. halo


Paguneman kaasup kana komunikasi

A. Isarat

B. Lisan

C. Surat

D. Tulisan


Ngucapkeun salam di waktu malam

A. wilujeng sonten

B. wilujeng sumping

C. wilujeng enjing

D. wilujeng wengi


Kecap dahar lamun dirobah kana basa hormat keur ka batur nyaéta…

A. neda

B. madang

C. emam

D. tuang


Jejer dina paguneman téh nyaéta…

A. diatur ku nu nyarita

B. bisa naon baé

C. diatur ku nu diajak nyarita

D. teu bisa sambarangan


Kecap embung lamun dirobah kana basa hormat keur sorangan nyaéta…

A. teu kersa

B. hoyong

C. alim

D. kersa


Kamari kuring papanggih jeung lanceuk manéh.

Ragam basa hormatna…

A. kamari abdi patepang sareng pun lanceuk.

B. kamari abdi patepang sareng pun raka.

C. kamari abdi patepang sareng tuang lanceuk.

D. kamari abdi patepang sareng tuang raka.


Tatakrama basa Sunda sacara gurat badagna diwangun ku…

A. ragam basa loma jeung basa hormat

B. ragam basa cohag jeung basa hormat

C. ragam basa hormat keur sorangan jeung keur batur

D. ragam basa loma jeung basa hormat keur ka batur
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.