Latihan Soal Online

Bahasa Sunda - SMP Kelas 8

Latihan soal dan kunci jawaban Bahasa Sunda - SMP Kelas 8.


Kawih kabagi jadi 2 unsur nya eta …

A. Unsur intinsik jeung ekstrinsik

B. Unsur lahir jeung unsur batin

C. Unsur sastra jeung unsur seni

D. Unsur internal jeung unsur eksternal


Jawaban:

Si budi hayoh we bulak-balik sakola, sanajan keur Covid ge

Kalimah di luhur ngandung kecap rajekan …

A. Dwimurni

B. Dwireka

C. Dwimadya

D. Dwipurwa


Jawaban:

Dumasar kana kamekaran waktu, kawih baheula anu ayana saacan jaman Jepang nya eta ….

A. Kawih kiwari

B. Kawih jaman Jepang

C. Kawih buhun

D. Kakawihan


Jawaban:

Sikep anu nulis rumpaka kawih nu karasa ku nu ngaregepkeun atawa nu maca, upama sedih, nalangsa, bungah kaasup kana …

A. Tema

B. Nada

C. Rasa

D. Amanat


Jawaban:

Naon bedana Kawih jeung Tembang ?

A. Kawih teu kauger ku aturan, sedengkeun Tembang kauger

B. Kawih kauger ku aturan, sedengkeun Tembang teu ka uger

C. Kawih kauger ku aturan, kitu oge Tembang kauger

D. Kawih teu kauger ku aturan, kitu oge Tembang teu kauger


Jawaban:

Anu kaasup kana kecap rajekan dwimadya nya eta …

A. Pupusti

B. Bulak-balik

C. Jalma-jalma

D. Sababaraha


Jawaban:

“trang treng trong” kaasup kana kecap rajekan …

A. Dwimurni

B. Dwireka

C. Trilingga

D. Dwimadya


Jawaban:

Naon ari nu dimaksud rumpaka teh?

A. Lirik

B. Nada

C. Sajak

D. Tulisan


Jawaban:

Wawanian si wawan ka urang.

kalimah di luhur kaasup kana kecap rajekan …

A. Dwimurni

B. Dwipurwa

C. Dwireka

D. Dwimadya


Jawaban:

Naon ari nu dimaksud kawih teh?

A. Lalaguan sunda anu kauger ku aturan pupuh

B. Lalaguan sunda anu teu kauger ku aturan pupuh

C. Lalaguan sunda anu kasohor

D. Sajak anu dihaleuangkeun


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.