Latihan Soal Online

Bahasa Sunda - SMP Kelas 8

Latihan 10 soal pilihan ganda Bahasa Sunda - SMP Kelas 8 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

“trang treng trong” kaasup kana kecap rajekan …

A. Dwimurni

B. Dwireka

C. Trilingga

D. Dwimadya


Jawaban:


Anu kaasup kana kecap rajekan dwimadya nya eta …

A. Pupusti

B. Bulak-balik

C. Jalma-jalma

D. Sababaraha


Jawaban:


Naon ari nu dimaksud kawih teh?

A. Lalaguan sunda anu kauger ku aturan pupuh

B. Lalaguan sunda anu teu kauger ku aturan pupuh

C. Lalaguan sunda anu kasohor

D. Sajak anu dihaleuangkeun


Jawaban:


Wawanian si wawan ka urang.

kalimah di luhur kaasup kana kecap rajekan …

A. Dwimurni

B. Dwipurwa

C. Dwireka

D. Dwimadya


Jawaban:


Naon ari nu dimaksud rumpaka teh?

A. Lirik

B. Nada

C. Sajak

D. Tulisan


Jawaban:


Si budi hayoh we bulak-balik sakola, sanajan keur Covid ge

Kalimah di luhur ngandung kecap rajekan …

A. Dwimurni

B. Dwireka

C. Dwimadya

D. Dwipurwa


Jawaban:


Dumasar kana kamekaran waktu, kawih baheula anu ayana saacan jaman Jepang nya eta ….

A. Kawih kiwari

B. Kawih jaman Jepang

C. Kawih buhun

D. Kakawihan


Jawaban:


Naon bedana Kawih jeung Tembang ?

A. Kawih teu kauger ku aturan, sedengkeun Tembang kauger

B. Kawih kauger ku aturan, sedengkeun Tembang teu ka uger

C. Kawih kauger ku aturan, kitu oge Tembang kauger

D. Kawih teu kauger ku aturan, kitu oge Tembang teu kauger


Jawaban:


Sikep anu nulis rumpaka kawih nu karasa ku nu ngaregepkeun atawa nu maca, upama sedih, nalangsa, bungah kaasup kana …

A. Tema

B. Nada

C. Rasa

D. Amanat


Jawaban:


Kawih kabagi jadi 2 unsur nya eta …

A. Unsur intinsik jeung ekstrinsik

B. Unsur lahir jeung unsur batin

C. Unsur sastra jeung unsur seni

D. Unsur internal jeung unsur eksternal


Jawaban: