Latihan Soal Online

PAS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 9

Latihan 39 soal pilihan ganda PAS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 9 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Dina wangunna, paribasa téh mangrupa ….

A. Kecap kantétan

B. Kalimah

C. Paragraf

D. Gabungan dua kecap


Jawaban:


Aktris atawa aktor anu maenkeun peran naskah drama dina hiji pamentasan disebut ….

A. galur

B. palaku

C. jejer

D. amanat


Jawaban:


Omongan anu ditujukeun ka dirina sorangan disebut ….

A. prolog

B. epilog

C. dialog

D. monolog


Jawaban:


…. nya éta salah sahiji bagéan anu kudu aya dina naskah drama.

A. Pakeman basa

B. Paguneman

C. Puisi

D. Pupuh


Jawaban:


Harti tina drama nyaeta ….

A. Sastra dina wangun paguneman (dialog) di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan (pagelaran)

B. Sastra dina wangun carita pondok di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan monolog

C. Sastra dina wangun paguneman (dialog) di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan monolog

D. Sastra dina wangun carita pondok di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan (pagelaran)


Jawaban:


Kalimah nu nuduhkeun ucapan teu langsung, biasana tanpa nyutat deui kecap-kecap panyaturna, tapi diganti ku ungkara nu tangtu nyaeta ….

A. kalimah langsung

B. kalimah teu langsung

C. drama

D. pagelaran


Jawaban:


Runtuyan kajadian atawa peristiwa anu mangrupa sabab akibat disebutna ….

A. tema

B. galur

C. dialog

D. monolog


Jawaban:


Jalma anu kandel kulit beungeut téh nya éta jalma anu ….

A. Teu boga kaéra

B. Éraan

C. Kuat beungeutna

D. Gedé kawani


Jawaban:


Babasan “kokolot begog” dilarapakeun ka ….

A. Kolot anu taya kanyaho kawas budak

B. Budak ngomongna nyanyahoanan kawas kolot

C. Kolot anu kalakuanana kawas budak

D. Budak anu katémbongna saperti kolot


Jawaban:


Drama anu caritana campuran antara lulucon jeung kasedihan nu kaalaman ku tokoh-tokohna disebut ….

A. tragedi

B. komedi

C. sandiwara

D. komedi-tragedi


Jawaban: