Latihan Soal PAS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 9

Preview:


Anggara nyarita ka babaturanna yen manehna tos piknik ka Pangandaran.

Kalimah diluhur mangrupa kalimah…
_
A. kalimah langsung

B. kalimah teu langsung

C. kalimah panyeluk

D. kalimah salam


Harti tina drama nyaeta ….

A. Sastra dina wangun paguneman (dialog) di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan (pagelaran)

B. Sastra dina wangun carita pondok di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan monolog

C. Sastra dina wangun paguneman (dialog) di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan monolog

D. Sastra dina wangun carita pondok di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan (pagelaran)


Aktris atawa aktor anu maenkeun peran naskah drama dina hiji pamentasan disebut ….

A. galur

B. palaku

C. jejer

D. amanat


Kecap Drama asalna tina basa salah sahiji nagara. Disebutna teh dramoi nu ngabogaan harti ….

A. sandiwara

B. paguneman

C. niru atawa niron-niron

D. nyarita


Idiom dina basa Sunda disebut ….

A. Babasan

B. Paribasa

C. Pakeman basa

D. Rakitan lantip


Tokoh dina drama anu nyekel lalakon, atawa jadi palaku utama dina carita, disebutna tokoh ….

A. antagonis

B. utama

C. piguran

D. aktor


Anu matak disebut pakeman basa téh lantaran ….

A. Susunan kecapna geus puguh éntép seureuhna

B. Susunan kecapna teu bisa ditangtukeun

C. Susunan kecapna diluyukeun jeung maksudna

D. Susunan kecapna bisa dirobah-robah


Saenyana, drama dina basa Sunda téh geus nyampak mangrupa téater rayat atawa sok disebut drama tradisional, antarana baé dina wangun pagelaran ….

A. kacapi suling

B. ketuk tilu

C. sandiwara

D. tanjidor


Babasan “kokolot begog” dilarapakeun ka ….

A. Kolot anu taya kanyaho kawas budak

B. Budak ngomongna nyanyahoanan kawas kolot

C. Kolot anu kalakuanana kawas budak

D. Budak anu katémbongna saperti kolot


Babasan “Panjang leungeun” ngandung harti ….

A. Sok mantuan

B. Sok bura-béré

C. Sok puak-paok

D. Sok ngagebug


Nu dimaksud jejer dina drama teh nyaeta ….

A. ide poko carita

B. rangkayan carita

C. nerangkeun tempat

D. amanat


Pesen moral keur nu apresiasi drama atawa anu nonton drama disebut ….

A. amanat

B. jejer

C. galur

D. latar


Drama anu caritana campuran antara lulucon jeung kasedihan nu kaalaman ku tokoh-tokohna disebut ….

A. tragedi

B. komedi

C. sandiwara

D. komedi-tragedi


Ciri khas kalimah panyeluk nyaeta ngabogaan tanda baca panyeluk. Tanda baca panyeluk teh dilambangkeun ….

A. ?

B. /

C. !

D. :


Nerangkeun hiji carita akhir dina drama disebut ….

A. monolog

B. dialog

C. prolog

D. epilog


Runtuyan struktur manggungkeun drama anu merenah nyaeta ….

A. nyadiakeun naskah drama, nangtukeun sutradara, nangtukeun aktor jeung aktris, latihan, manggung

B. nangtukeun sutradara, nangtukeun aktor jeung aktris, nulis naskah, latihan, manggung

C. manggung, nangtukeun sutradara, nangtukeun aktor jeung aktris, latihan, nyusun naskah

D. nyusun naskah, latihan, nangtukeun sutradara jeung aktor/aktris, latihan


Anu kaasup kana pakeman basa nya éta ….

A. Pupujian

B. Guguritan

C. Sisindiran

D. Cacandran


Di handap ieu anu mangrupa paribasa nya éta ….

A. Kalapa digugulung ku monyét

B. Kalapa digulung-gulung ku monyét

C. Monyét ngagulung-gulung kalapa

D. Monyét ngagugulung kalapa


Titenan gambarna! Dina galur carita drama, lebah tanda tanya disebut ….

A. eksposisi

B. komplikasi

C. anitklimaks

D. klimaks


Dina wangunna, paribasa téh mangrupa ….

A. Kecap kantétan

B. Kalimah

C. Paragraf

D. Gabungan dua kecap


Omongan bubuka dina drama, anu biasana jadi panganteur keur hiji pagelaran drama sarta nyaritakeun hal-hal nu patali jeung lalakon sarta setting carita biasa disebut ….

A. epilog

B. dialog

C. monolog

D. prolog


Kecap Drama asalna tina basa ….

A. Inggris

B. Yunani

C. Arab

D. India


Nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku, kajadian, jeung lianna. biasana teh ukur saperluna pisan, henteu mangrupa gambaran anu wincik nyeta ….

A. candraan

B. prolog

C. babak

D. paguneman


Kalimah nu nuduhkeun ucapan teu langsung, biasana tanpa nyutat deui kecap-kecap panyaturna, tapi diganti ku ungkara nu tangtu nyaeta ….

A. kalimah langsung

B. kalimah teu langsung

C. drama

D. pagelaran


“Lauk buruk milu mijah”

Ungkara di luhur téh kaasup ….
_
A. Paribasa

B. Babasan

C. Caturangga

D. Uga
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.