Latihan Soal Online

PAS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 9

Latihan soal dan kunci jawaban PAS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 9.


Anu matak disebut pakeman basa téh lantaran ….

A. Susunan kecapna geus puguh éntép seureuhna

B. Susunan kecapna teu bisa ditangtukeun

C. Susunan kecapna diluyukeun jeung maksudna

D. Susunan kecapna bisa dirobah-robah


Jawaban:

Pesen moral keur nu apresiasi drama atawa anu nonton drama disebut ….

A. amanat

B. jejer

C. galur

D. latar


Jawaban:

Ciri khas kalimah panyeluk nyaeta ngabogaan tanda baca panyeluk. Tanda baca panyeluk teh dilambangkeun ….

A. ?

B. /

C. !

D. :


Jawaban:

…. nya éta salah sahiji bagéan anu kudu aya dina naskah drama.

A. Pakeman basa

B. Paguneman

C. Puisi

D. Pupuh


Jawaban:

Tokoh dina drama anu nyekel lalakon, atawa jadi palaku utama dina carita, disebutna tokoh ….

A. antagonis

B. utama

C. piguran

D. aktor


Jawaban:

Saenyana, drama dina basa Sunda téh geus nyampak mangrupa téater rayat atawa sok disebut drama tradisional, antarana baé dina wangun pagelaran ….

A. kacapi suling

B. ketuk tilu

C. sandiwara

D. tanjidor


Jawaban:

Titenan gambarna! Dina galur carita drama, lebah tanda tanya disebut ….

A. eksposisi

B. komplikasi

C. anitklimaks

D. klimaks


Jawaban:

Kalimah anu nuduhkan ucapan langsung, biasana mangrupa cutatan nu diwatesna ku lentong atawa tanda baca nyaeta…

A. kalimah prolog

B. kalimah teu langsung

C. kalimah langsung

D. kalimah candraan


Jawaban:

Aktris atawa aktor anu maenkeun peran naskah drama dina hiji pamentasan disebut ….

A. galur

B. palaku

C. jejer

D. amanat


Jawaban:

Nerangkeun hiji carita akhir dina drama disebut ….

A. monolog

B. dialog

C. prolog

D. epilog


Jawaban:

Di handap ieu anu mangrupa paribasa nya éta ….

A. Kalapa digugulung ku monyét

B. Kalapa digulung-gulung ku monyét

C. Monyét ngagulung-gulung kalapa

D. Monyét ngagugulung kalapa


Jawaban:

Kawas …. leupas ti gedogan.

A. Monyét

B. Anjing

C. Kuda

D. Munding


Jawaban:

Kalimah langsung para palaku anu silih tempas dina drama teh disebut ….

A. paguneman

B. monolog

C. epilog

D. prolog


Jawaban:

Drama anu caritana campuran antara lulucon jeung kasedihan nu kaalaman ku tokoh-tokohna disebut ….

A. tragedi

B. komedi

C. sandiwara

D. komedi-tragedi


Jawaban:

Babasan “kokolot begog” dilarapakeun ka ….

A. Kolot anu taya kanyaho kawas budak

B. Budak ngomongna nyanyahoanan kawas kolot

C. Kolot anu kalakuanana kawas budak

D. Budak anu katémbongna saperti kolot


Jawaban:

Nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku, kajadian, jeung lianna. biasana teh ukur saperluna pisan, henteu mangrupa gambaran anu wincik nyeta ….

A. candraan

B. prolog

C. babak

D. paguneman


Jawaban:

“Lauk buruk milu mijah”

Ungkara di luhur téh kaasup ….
_
A. Paribasa

B. Babasan

C. Caturangga

D. Uga


Jawaban:

Kecap Drama asalna tina basa salah sahiji nagara. Disebutna teh dramoi nu ngabogaan harti ….

A. sandiwara

B. paguneman

C. niru atawa niron-niron

D. nyarita


Jawaban:

Omongan bubuka dina drama, anu biasana jadi panganteur keur hiji pagelaran drama sarta nyaritakeun hal-hal nu patali jeung lalakon sarta setting carita biasa disebut ….

A. epilog

B. dialog

C. monolog

D. prolog


Jawaban:

Anu kaasup kana pakeman basa nya éta ….

A. Pupujian

B. Guguritan

C. Sisindiran

D. Cacandran


Jawaban:

Jalma anu kandel kulit beungeut téh nya éta jalma anu ….

A. Teu boga kaéra

B. Éraan

C. Kuat beungeutna

D. Gedé kawani


Jawaban:

Di handap ieu nu mangrupakeun kecap panyeluk nyaeta, iwal ….

A. aduh

B. euleuh

C. asyiiilkkk

D. hayu


Jawaban:

Urang ka lapang olah raga ayeuna, yu! ceuk Ajat.

Kalimah diluhur nyaeta mangrupa kalimah ….
_
A. kalimah langsung

B. kalimah teu langsung

C. kalimah panyeluk

D. kalimah salam


Jawaban:

Bagian-bagian karangan dina hiji carita drama disebut ….

A. jejer

B. galur

C. babak jeung adegan

D. nerangkeun waktu


Jawaban:

Babasan “Panjang leungeun” ngandung harti ….

A. Sok mantuan

B. Sok bura-béré

C. Sok puak-paok

D. Sok ngagebug


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.