Latihan Soal Online

PAS Bahasa Sunda SD Kelas 4

Latihan 14 soal pilihan ganda PAS Bahasa Sunda SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Raden Dwi Sartika dibabarkeun di ??

A. Bandung

B. Yogya

C. Purwakarta


Jawaban:


Ngajenan jasa para pahlawan mangrupa kawajiban.

A. Mahasiswa

B. Sarerea

C. Barudak


Jawaban:


Nu teu kaasup kana kecap kantetan dina kecap di handap nya eta…

A. Bodas ceuli

B. Indung beurang

C. Nini-nini


Jawaban:


Lamun mibanda cita-cita jadi pangacara kudu sakola ka paguron luhur

A. Kedokteran

B. Hukum

C. Sastra


Jawaban:


Sangkan cita-cita urang kahontal, kudu

A. Tigin

B. Ngedul

C. Getol diajar


Jawaban:


Salian ku muji syukur ka yang widi, anu kudu dilakonan nonoman dina ngajenan jasa pahlawan nya eta

A. Ngatur barangdahar

B. Loba babaturan

C. Diajar sing junun


Jawaban:


Paguneman aslana tina kecap…

A. Pagunem

B. Guneman

C. Gunem


Jawaban:


Kaayaan paswahan nu digambarkeun dina sajak “Tanjungkerta” nya eta

A. Laukna tinggulusur

B. Parena keur rampak

C. Pepelakanna gararing


Jawaban:


Raden Dwi Sartika teh mangrupa pahlawan dina widang?

A. Ekonomi

B. Atikan

C. Pulitik


Jawaban:


Sajak “Tanjungkerta” mangrupa karya

A. Ajip Rosidi

B. Taufik Ampera

C. Yus Rusyana


Jawaban: