Latihan Soal Online

PAT Bahasa Sunda SD Kelas 3

Latihan 15 soal pilihan ganda PAT Bahasa Sunda SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Cing atuh buuk teh gera …….. atuh! Ulah diantepkeun sina kusut kitu!

A. sapuan

B. sisiran

C. ampihan

D. angsulan


Jawaban:


Bahan anu diperlukeun keur nyieun langlayangan di antarana ….

A. beusi

B. tembaga

C. kawat

D. kertas


Jawaban:


masarakat anu pangleutikna nya eta…..

A. kumpulan

B. masarakat

C. kulawarga

D. pancakaki


Jawaban:


Kembang bawang ngarana….

A. jamotrot

B. bolotot

C. ulated

D. olohok


Jawaban:


Ayeuna rea jajanan anu ngabahayakeun kasehatan.

Rea sarua hartina jeung ….
_
A. loba

B. sering

C. kotor

D. beresih


Jawaban:


Budak anu babari dititah, disebut….

A. ogoan

B. eraan

C. daekan

D. pohoan


Jawaban:


Nu ngalahirkeun urang teh nyaeta………….

A. bapa

B. indung

C. bibi

D. nini


Jawaban:


Maca puisi the sorana kudu….

A. lendo

B. tarik

C. gancang

D. jelas


Jawaban:


Dudi meuli bebedilan ti Bandung. Nu nuduhkeun katerangan ( K) tina kalimah tadi nyaeta…

A. Dudi

B. meuli

C. bebedilan

D. Bandung


Jawaban:


Sebutan pikeun adi bapa anu lalaki….

A. aki

B. apa

C. emang

D. ua


Jawaban: