Latihan Soal PTS Bahasa Sunda SMP Kelas 8

Preview:


Warta anu disusun dina wangun lancaran, unggal kalimah disusun dina paragraf kalawan diluyukeun jeung struktur umum, nyaeta warta….

A. Warta TV

B. Warta Radio

C. Warta koran

D. Warta Gosip


Dina Kawih aya rupa-rupa gaya bahasa. Gaya bahasa naon anu sok digunakeun pikeun nyebutkeun barang anu henteu nyawaan diupamakeun boga polah cara jelma

A. metapora

B. litotes

C. personifikasi

D. hiperbola


Struktur kawih nyaeta..

A. Jejer/tema , Nada/suasana, Rasa jeung amanat

B. ejer/tema, irama, lirik jeung bahasa

C. Irama, nada, amanat jeung ketukan

D. Tema, Suasana, topografi jeung amanat


Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring.. nyaeta … warta

A. Pembuka warta

B. Teras warta

C. panutup warta

D. eusi warta


Naon anu dimaksud warta ?

A. Warta nyaeta gosip

B. Warta nyaeta beja atawa informasi ngenaan hiji kajadian atawa aktual

C. Warta nyaeta carita karangan tentang kahirupan

D. Warta nyaeta iklan nu narik minat jelama


Anu lain judul kawih sunda nyaeta…

A. Sabilulungan

B. Ka Bulan

C. Mojangpriangan

D. Surilang


Dina kawih kudu aya …

A. Birama jeung ketukan

B. Ketukan jeung Amanat

C. Birama jeung wiletan

D. Lirik jeung Amanat


“Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun warta..” Kalimah diluhur asup kana… warta

A. pembuka warta

B. isi warta

C. teras warta

D. panutup warta


Dina dinten Saptu kaping 2 September 2017 … Kalimah diluhur asup kana …

A. how

B. when

C. where

D. why


Anu teu kaasup judul warta nyaeta..

A. Partey Demokrat Negaskeun Tacan Resmi Ngadukung Jokowi-Amin

B. Kareta Anjlok Diantara Stasiun Manggarai-Sudirman

C. Longsor di Pasawahan Warga

D. Sakadang Kuya jeung Monyet jadi Akrab


Ditilik tina rumpakana, kawih oge mangrupakeun..

A. Karya sastra sunda puisi anu kaiket ku aturan

B. Karya sunda puisi anu henteu pati kaiket ku aturan

C. Karya sastra sunda carita anu kaiket ku aturan

D. Karya sastra sunda carita anu henteu pati kaiket ku aturan


Es Lilin nyaeta contoh judul ti jenis kawih…

A. Kawih jaman jepang

B. Kawih buhun

C. Kawih Wanda anyar

D. Kawih hehereyan


Dihandap ieu judul kawih sunda anu hidep kupingkeun di mimiti diajar materi kawih kelas dalapan nyaeta..

A. Tokecang

B. Manuk dadali

C. Karatagan Pahlawan

D. Sabilulungan


Anu lain jenis kawih nyaeta…

A. kawih buhun

B. kawih jaman jepang

C. kawih hehereyan

D. kawih walanda anyar


Naon bedana kawih jeung kakawihan?

A. Kakawihan mah nyaeta pupuh

B. Kakawihan mah dihaleungkeun na teh di acara resmi

C. Kakawihan mah dihaleuangkeun teh dina kaulinan barudak

D. Kabeh jawaban bener


“Ngajerit maratan langit , Ngoceak maratan jagat” . Lirik kawih diluhur asup kana gaya bahasa…

A. hiperbola

B. personifikasi

C. litotes

D. metapora


Warta dina media citak bisa ditempo di….., kajaba

A. koran

B. tv

C. tabloid

D. majalah


Dina warta kudu nyumponan hiji rumusan nyaeta 5 W + 1 H . Dihandap ieu penjelasan nu salah nyaeta..

A. What = Peristiwa naon anu diinformasikeun

B. When = dimana eta carita

C. How = Kumaha kajadiana

D. Why = Naha eta peristiwa bisa kajadian


Anu teu kaasup struktur warta nyaeta…

A. Judul

B. Ekspresi

C. Teras

D. Eusi


Dihandap ieu anu lain judul kakawihan nyaeta..

A. Mojang Priangan

B. Oorayan

C. Hompimpah

D. Pacicipoci
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.