Latihan Soal Online

Pakeman - Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 9

Latihan 20 soal pilihan ganda Pakeman - Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 9 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Satria kinayungan kaasup kana…

A. Caturangga

B. Uga

C. Rakitan lantip

D. Babasan


Jawaban:


Nagara kertaraharja lamun lebak cawene geus kapanggih

A. Paribasa

B. Babasan

C. Cacandran

D. Uga


Jawaban:


Anu di maksud bahasan nyeta ..

A. Tulisan anu goreng

B. Tulisan anu panjang

C. Tulisan anu bagus

D. Tulisan anu medar hiji perkara


Jawaban:


Jalma nu kandel kulit beungeut teh nya eta…

A. Kuat beungeutna

B. Eraan

C. Teu boga kaera

D. Gede kawani


Jawaban:


Disebut pakeman basa lantaran ….

A. Susunan kecapna diluyungkeun jeung maksudna

B. Susunan kecapna bisa di robah-robah

C. Susunan kecapna teu bisa di tangtukeun

D. Susunan kecapna geus pugu entep seureuhna


Jawaban:


Sorana ngabeledag tandang guludug, gaya bahasa….

A. Mijalma

B. Ngupamakeun

C. Kadalon

D. Rahul


Jawaban:


Anu kaasup paribasa panyaram lampah salah nyaeta…

A. Cul dogdog tinggal igel

B. Bisi ka bala ka bale

C. Batok bulu eusi madu

D. Hulu gundul dihihidan


Jawaban:


Beungeutna pias kawas kapas kaasup kana gaya bahasa ..

A. Mijalma

B. Ngumpamakeun

C. Kadalon

D. Rahul


Jawaban:


Anu kaasup kana paribasa wawarang luang nyaèta …

A. Ari diarah supana, kudu dijaga catangna

B. Cul dogdog tinggal igel

C. Mapatahan ngojay ka meri

D. Ngeupeul ngahuapan manèh


Jawaban:


Daun kalapa lir gugupay kaasup gaya bahasa…

A. Mijalma

B. Ngupamakeun

C. Kadalon

D. Rahul


Jawaban: