Latihan Soal Online

Pakeman - Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 9

Latihan soal dan kunci jawaban Pakeman - Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 9.


Disebut pakeman basa lantaran ….

A. Susunan kecapna diluyungkeun jeung maksudna

B. Susunan kecapna bisa di robah-robah

C. Susunan kecapna teu bisa di tangtukeun

D. Susunan kecapna geus pugu entep seureuhna


Jawaban:

Beungeutna pias kawas kapas kaasup kana gaya bahasa ..

A. Mijalma

B. Ngumpamakeun

C. Kadalon

D. Rahul


Jawaban:

Nagara kertaraharja lamun lebak cawene geus kapanggih

A. Paribasa

B. Babasan

C. Cacandran

D. Uga


Jawaban:

Conto paribasa nya eta…

A. Hulu peutieun

B. Bandung heurin ku tangtung

C. Sekar panggung

D. Lauk buruk milu mijah


Jawaban:

Uga mangrupa pakeman basa anu eusina tujuman kana…

A. Kaayaan hiji daerah dina hiji mangsa

B. Kaayaan hiji jalma dina kahirupan

C. Kaayaan nagara dina mangsa nu bakal datang

D. Kaayaan nagara dina mangsa nu geus kasorang


Jawaban:

Jalma nu kandel kulit beungeut teh nya eta…

A. Kuat beungeutna

B. Eraan

C. Teu boga kaera

D. Gede kawani


Jawaban:

Conto uga nya eta…

A. Cianjur katalanjuran

B. Asa ditonjok congcot

C. Seungit nu ngagoreng bawang

D. Nagara kertaraharja mun lebak cawene geus kapanggih


Jawaban:

Anu kaasup paribasa panyaram lampah salah nyaeta…

A. Cul dogdog tinggal igel

B. Bisi ka bala ka bale

C. Batok bulu eusi madu

D. Hulu gundul dihihidan


Jawaban:

Sorana ngabeledag tandang guludug, gaya bahasa….

A. Mijalma

B. Ngupamakeun

C. Kadalon

D. Rahul


Jawaban:

Daun kalapa lir gugupay kaasup gaya bahasa…

A. Mijalma

B. Ngupamakeun

C. Kadalon

D. Rahul


Jawaban:

Ngasurkeun seuneu kaasup kana…

a. Caturangga

b. Uga

C. Rakitan lantip

d. Babasan


Jawaban:

Anu kaasup kana paribasa wawarang luang nyaèta …

A. Ari diarah supana, kudu dijaga catangna

B. Cul dogdog tinggal igel

C. Mapatahan ngojay ka meri

D. Ngeupeul ngahuapan manèh


Jawaban:

Satria kinayungan kaasup kana…

A. Caturangga

B. Uga

C. Rakitan lantip

D. Babasan


Jawaban:

Monyet ngagugulung kalapa kaasup kana…

a. Paribasa

b. Babasan

c. Cacandran

d. Uga


Jawaban:

Sukapura ngadaun ngora…

Ungkara di luhur teh kaasup…

A. Cacandran

B. Caturangga

C. Rakitan lantip

D. Uga


Jawaban:

Anu di maksud bahasan nyeta ..

A. Tulisan anu goreng

B. Tulisan anu panjang

C. Tulisan anu bagus

D. Tulisan anu medar hiji perkara


Jawaban:

Ungkara basa anu kejecapanna geus matok miboga harti injeuman disebut…

A. Pakeman basa

B. Bahasan

C. Sisindiran

D. Guguritan


Jawaban:

Babandingan anu ngagambarkeun kaayaan, kalakuan, jeing pasipatan jelema disebut…

A. Babasan

B. Rakitan lantip

C. Paribasa

D. Cacandran


Jawaban:

Pangmiceunkeun tampolong..

Ungkara diluhur kaasup

A. Paribasa

B. Babasan

C. Rakitan lantip

D. Gaya basa


Jawaban:

Conto babasan nya eta…

A. Cul dogdog tinggal igel

B. Amis budi

C. Satria kinayungan

D. Ngasurkeun seuneu


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.