Latihan Soal Online

Pidato - Bahasa Jawa SD Kelas 5

Latihan 20 soal pilihan ganda Pidato - Bahasa Jawa SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Kula sakanca namung saged ndongakaken mugi sedaya amal lan kasaenan Bapak Ibu guru pikantuk piwales saking Gusti Allah, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan saged nggulawentah kulo ngantos paripurna.

Tembung paripurna tegese….

A. disik

B. lekas

C. wiwit

D. wutuh / rampung


Jawaban:


Kula lan rencang nyuwun donga pangestu supados saged lancar anggenipun nglanjutaken ing pawiyatan ingkang inggil. Tembung pawiyatan tegese….

A. sanggar

B. sekolah

C. panggonan

D. padhepokan


Jawaban:


Manawa nindakake pidhato sandhangane kudu ….

A. resik

B. sopan

C. rapi

D. bener kabeh


Jawaban:


Teks pidhato iku wujude ….

A. pada – pada

B. alenia – alenia

C. paragraf – paragraf

D. gancaran


Jawaban:


Kula ngaturaken matur nuwun bapak ibu guru sampun kersa nggulawentah kula sakanca. Tembung nggulawentah tegese….

A. nyinauni

B. ngopeni

C. ngancani

D. ndukani


Jawaban:


Nyuwun pangapura awit kesalahane mapan ana ing ….

A. panutup

B. isi

C. pambuka

D. salam


Jawaban:


Nindakake pidhato becike nggunakake basa ….

A. krama alus

B. krama lugu

C. ngoko alus

D. ngoko lugu


Jawaban:


Ana ing basa Jawa kang diarani pidhato yaiku ….

A. Sesorah

B. Khutbah

C. Ceramah

D. wejangan


Jawaban:


Atur pamuji syukur marang Gusti mapan ana ing ….

A. panutup

B. isi

C. pambuka

D. salam


Jawaban:


Nalika nindakake pidhato becike polatane ….

A. semanak

B. sumeh

C. suntrut

D. sengol


Jawaban: