Latihan Soal Online

Bab Zakat - PAI SD Kelas 6

Latihan 15 soal pilihan ganda Bab Zakat - PAI SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Orang yang bertanggung jawab untuk membayar zakat fitrah dalam satu keluarga …

A. kakek

B. nenek

C. kepala keluarga

D. orang dewasa


Jawaban:


Dibawah ini termasuk hewan yang wajib di zakat, kecuali..

A. onta

B. sapi

C. kelinci

D. domba


Jawaban:


salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah…

A. milik keluarga

B. milik sendiri

C. milik bersama

D. milik perusahaan


Jawaban:


orang-orang yang berhak menerima zakat di sebut…

A. amil

B. muzakki

C. mustahiq

D. panitia


Jawaban:


nizab zakat emas adalah …

A. 80 gr

B. 90 gr

C. 93 gr

D. 83 gr


Jawaban:


Zakat fitrah adalah ibadah yang memiliki hukum syariat …

A. sunah

B. fardhu ‘ain

C. haram

D. boleh


Jawaban:


berikut adalah jenis harta yang wajib di zakat, kecuali..

A. harta perniagaan

B. harta pertanian

C. harta peternakan

D. makanan pokok


Jawaban:


Pak Aristo mempunyai 7 orang anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan seorang istri. Maka zakat fitrh yang seharusnya ia keluarkan dengan tanggungan tersebut sebanyak …

A. 30 kg beras

B. 45 kg beras

C. 25 kg beras

D. 20 kg beras


Jawaban:


pak danu mempunyai sawah tadah hujan, maka ketika panen harus mengeluarkan zakat hasil pertanian…….

A. 20%

B. 15%

C. 10%

D. 5%


Jawaban:


Akibat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah adalah…

A. puasanya tidak di terima Allah

B. kufur nikmat

C. hartanya tidak suci

D. hartanya tidak berkah


Jawaban: