Latihan Soal Online

Kuis SKI MA Kelas 10

Latihan 25 soal pilihan ganda Kuis SKI MA Kelas 10 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Shahabat Rasulullah Saw. yang mengusulkan pembuatan parit dalam perang Khandaq adalah .…

A. Abu Bakar as Shiddiq

B. Umar bin Khatab

C. Salman al farisi

D. Utsman bin Affan

E. Ali bin Abi Tholib


Jawaban:


Kota ini dijadikan oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai perjuangan beliau memulai babak baru dalam membina masyarakat Islam, kota yang dimaksud adalah ….

A. Mekah

B. Habasyah

C. Kuffah

D. Thaif

E. Madinah


Jawaban:


Bangsa Arab yang semula tidak mempercayai adanya Tuhan berkat dakwah Islam mereka dipertuhankan dengan ajaran tauhid. Pernyataan di atas adalah pengaruh dakwah Nabi Muhammad Saw. di Mekah dalam bidang ….

A. Aqidah

B. Ibadah

C. Akhlaq

D. Pemerintahan

E. Kemasyarakatan


Jawaban:


Sebagai pusat pemerintahan pertama pada masa Nabi Muhammad Saw. adalah .…

A. Mekah

B. Madinah

C. Thaif

D. Kuffah

E. Arafah


Jawaban:


Di Madinah sebelum Islam datang terdapat dua suku yang senantiasa berperang yaitu ….

A. Aus dan Khazraj

B. Kharaj dan Nadhir

C. Aus dan Nadhir

D. Kharaj dan Khainuqa‟

E. Aus dan Khainuqa‟


Jawaban:


Dari golongan anak-anak, dan pemuda yang pertama kali masuk Islam adalah .…

A. Zaid bin Harits

B. Bilal bin Rabbah

C. Ali bin Abi Tholib

D. Utsman bin Affan

E. Zubair bin Awwam


Jawaban:


Menjelang sampai Madinah Nabi Muhammad Saw. singgah di Quba‟, yaitu dirumah ….

A. Abu Ayub

B. Habib bin Asf

C. Kaltsum bin Hadam

D. Shalah bin Suhaili

E. Tholhah


Jawaban:


Di bawah ini adalah beberapa sifat penduduk bangsa Arab sebelum Islam, kecuali ….

A. Suka minum minuman keras

B. Suka mencuri

C. Suka menolong antar suku

D. Suka berjudi

E. Mengubur bayi perempuan


Jawaban:


Dakwah Nabi Muhammad Saw. di Mekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terangterangan dilakukan sekitar ….

A. 11 tahun

B. 12 tahun

C. 13 tahun

D. 14 tahun

E. 15 tahun


Jawaban:


Hasil perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. di Mekah salah satunya adalah melahirkan generasi awal Islam yang disebut dengan .…

A. Salafus shaleh

B. Sabiquna awwalun

C. Khulafaurrasyidin

D. Muhajirin

E. Anshor


Jawaban: