Latihan Soal Online

Bahasa Sunda SMP Kelas 7

Latihan 32 soal pilihan ganda Bahasa Sunda SMP Kelas 7 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

“Abdi bade mulih tipayun ka imah! ”

A. Menegur

B. Menyapa

C. Berkenalan

D. Mohon pamit


Jawaban:


“Nepangkeun nami abdi, Sule! ”

A. Berpamitan

B. Memohon ijin

C. Memperkenalkan diri

D. Berterimakasih


Jawaban:


Tatakrama basa Sunda sacara gurat badagna diwangun ku…

A. ragam basa loma jeung basa hormat

B. ragam basa cohag jeung basa hormat

C. ragam basa hormat keur sorangan jeung keur batur

D. ragam basa loma jeung basa hormat keur ka batur


Jawaban:


Kalimah anu eusina nepikeun omongan jalma séjén ka jalma anu diajak nyarita kalawan bébas henteu saujratna, nyaéta kalimah…

A. kalimah langsung

B. kalimah campuran

C. kalimah pananya

D. kalimah teu langsung


Jawaban:


Adi kuring teu bisa sakola lantaran geuring.

Ragam basa hormatna…

A. Pun adi teu tiasa sakola ku margi udur.

B. Pun adi teu tiasa sakola ku margi teu damang.

C. Pun rai teu tiasa sakola ku margi udur.

D. Rai abdi teu tiasa sakola ku margi teu damang.


Jawaban:


Kamari kuring papanggih jeung lanceuk manéh.

Ragam basa hormatna…

A. kamari abdi patepang sareng pun lanceuk.

B. kamari abdi patepang sareng pun raka.

C. kamari abdi patepang sareng tuang lanceuk.

D. kamari abdi patepang sareng tuang raka.


Jawaban:


Hartina maca nyaeta…

A. baca

B. kaca

C. mata

D. malam


Jawaban:


Ngucapkeun salam di waktu malam

A. wilujeng sonten

B. wilujeng sumping

C. wilujeng enjing

D. wilujeng wengi


Jawaban:


Kalimah anu diucapkeun ku nu nyarita ka jalma nu diajak nyaritana, nyaéta kalimah…

A. kalimah teu langsung

B. kalimah pananya

C. kalimah campuran

D. kalimah langsung


Jawaban:


“Bade kamana, Kang? ”

A. Menyapa

B. Menegur

C. Berterimakasih

D. Memohon ijin


Jawaban: