Latihan Soal Online

Ulangan Bahasa Jawa SD Kelas 6

Latihan 19 soal pilihan ganda Ulangan Bahasa Jawa SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Akeh segara kang saiki dadi reged. Babagan iki amarga ……………

A. banyu kali kang kebak limbah mili menyang segara

B. kali-kali kang ana wis padha asat

C. ora an wit-witan ing pinggir-pinggir kali

D. larahan lan limbah ana ing ngendhi-endhi


Jawaban:

Ing ngisor iki titikane pariwara / iklan sing bener yaiku ………

A. ukarane mamerake

B. ukarane nyenengake

C. ukara mentes

D. ukarane ngujuk-ujuki


Jawaban:

Ngopeni Banyu Sumber Panguripan

Banyu mujudake sumber panguripan. Makhluk sing urip ora bisa urip tanpa banyu. Banyu sing dibutuhaek banyu sing resik. Banyu kang bebas polusi. Tuk banyu lan kali wis akeh sing asat amarga wit-witan sing nandon banyu wis entek ditegori. Banyu kali ya wis kena polusi amarga kanggo buwangan uwuh lan limbah omahan uga limbah pabrik.

Banyu kali kang kebak uwuh lan limbah mili menyang segara, mulane segara dadi reged. Supaya ora kekurangan banyu resik, ayo padha ngopeni sumber banyu kanthi nandur wit-witan ana ing sakiwa tengene sumber!. Aja mbuwang uwuh lan limbah menyang kali! Mula saiki ayo bebarengan gumregah, ngopeni banyu minangka sumber panguripan.

Teks wacan ing dhuwur grembug bab ………

A. banyu sumber penguripan

B. banyu kali kang resik

C. limbah omahan

D. banyu resik ing ngendhi-endhi


Jawaban:

Ngopeni Banyu Sumber Panguripan

Banyu mujudake sumber panguripan. Makhluk sing urip ora bisa urip tanpa banyu. Banyu sing dibutuhaek banyu sing resik. Banyu kang bebas polusi. Tuk banyu lan kali wis akeh sing asat amarga wit-witan sing nandon banyu wis entek ditegori. Banyu kali ya wis kena polusi amarga kanggo buwangan uwuh lan limbah omahan uga limbah pabrik.

Banyu kali kang kebak uwuh lan limbah mili menyang segara, mulane segara dadi reged. Supaya ora kekurangan banyu resik, ayo padha ngopeni sumber banyu kanthi nandur wit-witan ana ing sakiwa tengene sumber!. Aja mbuwang uwuh lan limbah menyang kali! Mula saiki ayo bebarengan gumregah, ngopeni banyu minangka sumber panguripan.

Irah-irahan teks ing dhuwur yaiku ………

A. banyu resik

B. ngopeni banyu

C. ngopeni banyu sumber penguripan

D. banyu kali sumber panguripan


Jawaban:

Wujude gancaran, isine ngajak, ngelingake, mamerake. Ciri-ciri iki minangka cirine teks …….

A. narasi

B. slogan

C. persuasi

D. deskripsi


Jawaban:

Tembung mrodhuksi padha tegese karo tembung ……….

A. nambahi

B. ngasilake

C. ngurangi

D. ngurakapi


Jawaban:

Gambar kang ana sisih kiwa iki klebu jinise ………

A. iklan

B. pawarta

C. gambar carita

D. slogan


Jawaban:

Apa kang nyebabake sumber banyu lan kali akeh sing asat?

A. banyu kali kena polusi

B. akeh wit-witan ing pinggir kali

C. wit-witan kang nandon banyu wis entek ditegori

D. wis suwe ora udan


Jawaban:

“Sapa sing nandur bakal ngunduh”. Ukara iki klebu …………..

A. slogan

B. pawarta

C. geguritan

D. narasi


Jawaban:

Cah enom marang wong tuwa nggunakake basa ….

A. ngoko lugu

B. ngoko alus

C. krama lugu

D. krama inggil


Jawaban:

Panguripan ing ngendhi wae mesthi mbutuhake oksigen. Ora mung manungsa, kewan uga butuh oksigen supaya paru-parune sehat. Kang bisa mrodhuksi oksigen yaiku tanduran sing subur …………….

Kang ngasilake oksigen yaiku …………..

A. kewan ingon-ingon

B. banyu kang resik

C. tanduran sing subur

D. manungsa


Jawaban:

Gotong Royong

Dinten Ahad wonten ing dusun

Masyarakat kang tansah rukun

Gotong royong tumindak bareng

Nyingkirake lingkungan pepeteng

Resik indah bisa kadeleng

Lingkungan sehat agawe seneng

Surasane geguritan ing dhuwur yaiku …….

A. Dinten Ahad

B. Gotong Royong

C. Ing dusun

D. Rukun


Jawaban:

Banyu resik angel digoleki amarga saiki akeh banyu kali kang kena ……..

A. uwuh utawa larahan

B. uwuh lan limbah

C. suket kang tukhul saparan-paran

D. gegodongan


Jawaban:

“Negor sauwit nandur satus bibit”. Ukara iki klebu ………..

A. narasi

B. slogan

C. persuasi

D. deskripsi


Jawaban:

Akeh segara kang saiki dadi reged. Babagan iki amarga ……………

A. banyu kali kang kebak limbah mili menyang segara

B. kali-kali kang ana wis padha asat

C. ora an wit-witan ing pinggir-pinggir kali

D. larahan lan limbah ana ing ngendhi-endhi


Jawaban:

Banyu resik angel digoleki amarga saiki akeh banyu kali kang kena ……..

A. uwuh utawa larahan

B. uwuh lan limbah

C. suket kang tukhul saparan-paran

D. gegodongan


Jawaban:

Dhong-dhinging swara ing saben pungkasaning gatra diarani …….

A. guru lagu

B. guru wilangan

C. guru gatra

D. macapat


Jawaban:

Perang antarane Pandhawa lan Kurawa diarani ….

A. Baratayudha

B. Ramayana

C. Mahabharata

D. Badar


Jawaban:

Cacahe gatra saben sa pada diarani ………

A. guru wilangan

B. guru gatra

C. guru saka

D. guru lagu


Jawaban: