Latihan Soal Online

Sastra Budaya - Bahasa Jawa SMA Kelas 11

nmr39666-1urutnmr39667-2urutnmr39668-3urutnmr39669-4urutnmr39670-5urutnmr39671-6urutnmr39672-7urutnmr39673-8urutnmr39674-9urutnmr39675-10urutnmr39676-11urutnmr39677-12urutnmr39678-13urutnmr39679-14uruttotalx14x

Latihan 14 soal pilihan ganda Sastra Budaya - Bahasa Jawa SMA Kelas 11 dan kunci jawaban.


tibaning swara saben pungkasane gatra diarani…

A. guru swara

B. guru gatra

C. guru wilangan

D. guru lagu


Jawaban:

panganan iki yaiku wujud budaya khas kuliner saka dhaerah….

A. surakarta

B. ngayogyakarta

C. ponorogo

D. surabaya


Jawaban:

gambar budaya iki yaiku acara

A. gugur gunung

B. kirab sura

C. gunungan sekaten

D. tedak siten


Jawaban:

unsur sastra ing sajroning cerkak utawa novel kang ngandarake pengaruh saka pendidikan lan lingkungan pengarang diarani unsur…

A. intrinsik

B. ekstrinsik

C. paugeran

D. panulisan


Jawaban:

bedane novel karo cerkak yaiku

A. cerkak luwih dawa tinimbang novel

B. novel luwih dawa tinimbang cerkak

C. novel nggunakake basa jawa

D. cerkak nggunakake basa jawa


Jawaban:

wayangan yaiku budaya kang awujud….

A. seni

B. kegiyatan masyarakat

C. kuliner

D. busana


Jawaban:

Cacahae tembang macapat yaiku ana…

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14


Jawaban:

ing ngisor iki kang ora kalebu unsur intrinsik yaiku….

A. alur

B. tema

C. pendidikan pangarang

D. penokohan


Jawaban:

Ing ngisor iki kang kalebu tembang macapat yaiku…

A. sinom

B. klinci ucul

C. padhang bulan

D. kartonyono


Jawaban:

gambar iki yaiku jinis karya sastra….

A. cerkak jawa

B. novel jawa

C. geguritan

D. macapat


Jawaban:

Tembang ing tlatah Jawa sing paugerane ono telu, yaiku guru lagu, guru gatra, lan guru wilangan diarani…

A. tembang macapat

B. tembang campursari

C. tembang kenangan

D. tembang dolanan


Jawaban:

gambar iki yaiku wujud budaya saka dhaerah…

A. karanganyar

B. ponorogo

C. slogohimo

D. wonogiri


Jawaban:

paraga kang dadi lakon utama ing sajroning crita diarani paraga/ tokoh…

A. antagonis

B. tritagonis

C. dwitagonis

D. protagonis


Jawaban:

cerkak ing bahasa Indonesia diarani…

A. cerbung

B. cerpen

C. komik

D. treat


Jawaban: