Latihan Soal Sastra Budaya - Bahasa Jawa SMA Kelas 11

Preview:


Tembang ing tlatah Jawa sing paugerane ono telu, yaiku guru lagu, guru gatra, lan guru wilangan diarani…

A. tembang macapat

B. tembang campursari

C. tembang kenangan

D. tembang dolanan


panganan iki yaiku wujud budaya khas kuliner saka dhaerah….

A. surakarta

B. ngayogyakarta

C. ponorogo

D. surabaya


gambar budaya iki yaiku acara

A. gugur gunung

B. kirab sura

C. gunungan sekaten

D. tedak siten


wayangan yaiku budaya kang awujud….

A. seni

B. kegiyatan masyarakat

C. kuliner

D. busana


paraga kang dadi lakon utama ing sajroning crita diarani paraga/ tokoh…

A. antagonis

B. tritagonis

C. dwitagonis

D. protagonis


gambar iki yaiku jinis karya sastra….

A. cerkak jawa

B. novel jawa

C. geguritan

D. macapat


gambar iki yaiku wujud budaya saka dhaerah…

A. karanganyar

B. ponorogo

C. slogohimo

D. wonogiri


bedane novel karo cerkak yaiku

A. cerkak luwih dawa tinimbang novel

B. novel luwih dawa tinimbang cerkak

C. novel nggunakake basa jawa

D. cerkak nggunakake basa jawa


cerkak ing bahasa Indonesia diarani…

A. cerbung

B. cerpen

C. komik

D. treat


Cacahae tembang macapat yaiku ana…

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14


unsur sastra ing sajroning cerkak utawa novel kang ngandarake pengaruh saka pendidikan lan lingkungan pengarang diarani unsur…

A. intrinsik

B. ekstrinsik

C. paugeran

D. panulisan


tibaning swara saben pungkasane gatra diarani…

A. guru swara

B. guru gatra

C. guru wilangan

D. guru lagu


Ing ngisor iki kang kalebu tembang macapat yaiku…

A. sinom

B. klinci ucul

C. padhang bulan

D. kartonyono


ing ngisor iki kang ora kalebu unsur intrinsik yaiku….

A. alur

B. tema

C. pendidikan pangarang

D. penokohan
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.