Latihan Soal Online

PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 9

Latihan 20 soal pilihan ganda PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 9 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Ludruk, kethoprak, wayang kalebu drama …

A. Tragedi

B. Modern

C. Tradisional

D. Komedi


Jawaban:


Cekap semanten atur kula, kupat siniram santen menawi lepat nyuwun pangapunten.

Pethikan ukara ing inggil dipunaturaken wonten ing perangan …
___
A. Purwaka/Pambuka

B. Wasana/Panutup

C. Isi Pamedharsabda

D. Perangan wigatos


Jawaban:


Salah sijining tujuane pidato yaiku…

A. Menehi informasi utawa katrangan sawijining perkara

B. golek informasi

C. jawab soal

D. Menehi soal


Jawaban:


Ukara pakurmatan pamedharsabda ingkang dipuntindakaken ing ngajeng kanca setunggal kelas inggih menika …

A. Kanca-kanca ingkang kinurmatan

B. Kanca-kanca ingkang wilujeng

C. Kanca-kanca ingkang kula tresnani

D. Para kanca sedaya kemawon


Jawaban:


Klething Abang: Klething kuning cepet mrene! arep lunga menyang kutha, iki kumbahan ndang dikumbah!

Klething Kuning: Inggih Mbak Yu sendika dhawuh

Saka pacelathon drama ing nduwur, watek Klething Abang yaiku ….

A. sabar

B. wicaksana

C. ladak/galak

D. seneng tetulung


Jawaban:


ing ngisor iki titikane kethoprak yaiku

A. nganggo dialek surabaya

B. paraga nganggo busana tradisional

C. nyeritakake cerita perjuwangan

D. diwiwiti tari rema


Jawaban:


Nalika pidhato awake dewe kudu nduwe rasa…

A. isin

B. kendel lan prigel

C. wedi

D. pekewuh


Jawaban:


Panggonan lan wektu dumadine drama diarani …

A. setting

B. plot

C. casting

D. alur


Jawaban:


Bab kang perlu digatekne nalika ngomentari teks drama kejaba ….

A. Swara

B. Polatan

C. Bathin

D. Polah tingkah


Jawaban:


Supados saged narik kawigatosanipun para pamidhanget, nalika medharsabda kedah migatosaken bab-bab ing ngandhap inggih menika …

A. Vokal/swara, intonasi, ekspresi lan isi pamedharsabda kedah cetha.

B. Vokal/swara, intonasi, ekspresi lan improvisasi kedah cetha

C. Impromtu, memoriter, intonasi, lan ekspresi kedah cetha

D. Impromtu, vokal/swara, intonasi lan ekspresi kedah cetha


Jawaban: