Latihan Soal Online

PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 9

Latihan soal dan kunci jawaban PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 9.


Bab kang perlu digatekne nalika ngomentari teks drama kejaba ….

A. Swara

B. Polatan

C. Bathin

D. Polah tingkah


Jawaban:

Salam pambuka ing pidhato isine…

A. atur salam

B. atur pakurmatan marang tamu

C. pangarep – arep

D. Jaluk pangapura


Jawaban:

Nalika pidhato awake dewe kudu nduwe rasa…

A. isin

B. kendel lan prigel

C. wedi

D. pekewuh


Jawaban:

Pidhato padatan ugi disebut ….

A. Cerito

B. Sesorah

C. Moco biasa

D. nyanyi


Jawaban:

Cekap semanten atur kula, kupat siniram santen menawi lepat nyuwun pangapunten.

Pethikan ukara ing inggil dipunaturaken wonten ing perangan …
___
A. Purwaka/Pambuka

B. Wasana/Panutup

C. Isi Pamedharsabda

D. Perangan wigatos


Jawaban:

Klething Abang: Klething kuning cepet mrene! arep lunga menyang kutha, iki kumbahan ndang dikumbah!

Klething Kuning: Inggih Mbak Yu sendika dhawuh

Saka pacelathon drama ing nduwur, watek Klething Abang yaiku ….

A. sabar

B. wicaksana

C. ladak/galak

D. seneng tetulung


Jawaban:

Panggonan lan wektu dumadine drama diarani …

A. setting

B. plot

C. casting

D. alur


Jawaban:

Klething Abang: Klething kuning cepet mrene! arep lunga menyang kutha, iki kumbahan ndang dikumbah!

Klething Kuning: Inggih Mbak Yu sendika dhawuh

Saka pacelathon drama ing nduwur judhul drama sing trep yaiku …

A. Jaka kendhil

B. jaka tarub

C. keong mas

D. andhe-andhe lumut


Jawaban:

Supados saged narik kawigatosanipun para pamidhanget, nalika medharsabda kedah migatosaken bab-bab ing ngandhap inggih menika …

A. Vokal/swara, intonasi, ekspresi lan isi pamedharsabda kedah cetha.

B. Vokal/swara, intonasi, ekspresi lan improvisasi kedah cetha

C. Impromtu, memoriter, intonasi, lan ekspresi kedah cetha

D. Impromtu, vokal/swara, intonasi lan ekspresi kedah cetha


Jawaban:

ing ngisor iki titikane kethoprak yaiku

A. nganggo dialek surabaya

B. paraga nganggo busana tradisional

C. nyeritakake cerita perjuwangan

D. diwiwiti tari rema


Jawaban:

‘’ Minangka purwakaning atur, sumangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur katur dhumateng Gusti Allah”. Pratelan pidato kasebat ing perangan …

A. Salam Pambuka

B. Purwaka

C. Dudutan

D. Panutup


Jawaban:

“Keparenga kula matur minangka sesulih siswa-siswi SMP Kristen Elkana, ngaturaken sugeng rawuh wonten ing adicara perpisahan kelas 9 ingkang sampun purna anggenipun sekolah kanthi lancar sedayanipun”

Tema pamedharsabda ing inggil inggih menika …
___
A. Pengetan Dinten Pahlawan

B. Nampa siswa enggal

C. Perpisahan kelas 9

D. Pentas seni


Jawaban:

Ludruk, kethoprak, wayang kalebu drama …

A. Tragedi

B. Modern

C. Tradisional

D. Komedi


Jawaban:

Salah sijining tujuane pidato yaiku…

A. Menehi informasi utawa katrangan sawijining perkara

B. golek informasi

C. jawab soal

D. Menehi soal


Jawaban:

Ngandharake gagasan marang wong liya ( para rawuh/ tamu/ undhangan ) sarana micara sing wis kasusun kanthi tata urutan lan paugeran sing becik ing adicara tartamtu diarani

A. Tanggap Wacana

B. Moco

C. Sinau

D. wawancara


Jawaban:

Pagelaran kethoprak umume nyeritakake cerita keratonan. Ragam basa sing digawe ing pagelaran kethoprak yaiku…

A. krama ndesa

B. ngoko

C. ngoko alus

D. krama alus


Jawaban:

Tugase sutradara yaiku …

A. Ngatur lampu

B. Ngatur parabea

C. Ngatur peralatan

D. Ngatur lakune pagelaran drama


Jawaban:

Ing ngisor iki sing ora kalebu struktur drama yaiku …

A. paraga

B. orientasi

C. Komplikasi

D. Resolusi


Jawaban:

Ukara pakurmatan pamedharsabda ingkang dipuntindakaken ing ngajeng kanca setunggal kelas inggih menika …

A. Kanca-kanca ingkang kinurmatan

B. Kanca-kanca ingkang wilujeng

C. Kanca-kanca ingkang kula tresnani

D. Para kanca sedaya kemawon


Jawaban:

Pesen utawa nila-nilai moral kang disampekake marang pamiarsa kalebu salah sawijining unsur intrinsik teks drama …

A. tema

B. amanat

C. dudutan

D. epilog


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.