Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 9

Preview:


Bab kang perlu digatekne nalika ngomentari teks drama kejaba ….

A. Swara

B. Polatan

C. Bathin

D. Polah tingkah


Cekap semanten atur kula, kupat siniram santen menawi lepat nyuwun pangapunten.

Pethikan ukara ing inggil dipunaturaken wonten ing perangan …
___
A. Purwaka/Pambuka

B. Wasana/Panutup

C. Isi Pamedharsabda

D. Perangan wigatos


Tugase sutradara yaiku …

A. Ngatur lampu

B. Ngatur parabea

C. Ngatur peralatan

D. Ngatur lakune pagelaran drama


Ukara pakurmatan pamedharsabda ingkang dipuntindakaken ing ngajeng kanca setunggal kelas inggih menika …

A. Kanca-kanca ingkang kinurmatan

B. Kanca-kanca ingkang wilujeng

C. Kanca-kanca ingkang kula tresnani

D. Para kanca sedaya kemawon


Pagelaran kethoprak umume nyeritakake cerita keratonan. Ragam basa sing digawe ing pagelaran kethoprak yaiku…

A. krama ndesa

B. ngoko

C. ngoko alus

D. krama alus


Ngandharake gagasan marang wong liya ( para rawuh/ tamu/ undhangan ) sarana micara sing wis kasusun kanthi tata urutan lan paugeran sing becik ing adicara tartamtu diarani

A. Tanggap Wacana

B. Moco

C. Sinau

D. wawancara


Ludruk, kethoprak, wayang kalebu drama …

A. Tragedi

B. Modern

C. Tradisional

D. Komedi


‘’ Minangka purwakaning atur, sumangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur katur dhumateng Gusti Allah”. Pratelan pidato kasebat ing perangan …

A. Salam Pambuka

B. Purwaka

C. Dudutan

D. Panutup


Supados saged narik kawigatosanipun para pamidhanget, nalika medharsabda kedah migatosaken bab-bab ing ngandhap inggih menika …

A. Vokal/swara, intonasi, ekspresi lan isi pamedharsabda kedah cetha.

B. Vokal/swara, intonasi, ekspresi lan improvisasi kedah cetha

C. Impromtu, memoriter, intonasi, lan ekspresi kedah cetha

D. Impromtu, vokal/swara, intonasi lan ekspresi kedah cetha


Panggonan lan wektu dumadine drama diarani …

A. setting

B. plot

C. casting

D. alur
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.