Latihan Soal Online

Luqman Al-Hakim - PAI SD Kelas 5

nmr77810-1urutnmr77811-2urutnmr77812-3urutnmr77813-4urutnmr77814-5urutnmr77815-6urutnmr77816-7urutnmr77817-8urutnmr77818-9urutnmr77819-10urutnmr77820-11urutnmr77821-12urutnmr77822-13urutnmr77823-14urutnmr77824-15urutnmr77825-16urutnmr77826-17urutnmr77827-18urutnmr77828-19urutnmr77829-20uruttotalx20x

Latihan 20 soal pilihan ganda Luqman Al-Hakim - PAI SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Luqman Al-Hakim memerintahkan kepada anaknya agar jangan …. Allah SWT.

A. Menyekutukan

B. Menyayangi

C. Beribadah

D. Menyembah


Jawaban:

Arti dari Al-Hakim yang disebut dalam nama Luqman adalah ….

A. Bijaksana

B. Percaya diri

C. Amanah

D. Jujur


Jawaban:

Luqman Al-Hakim memberi nasihat agar seorang anak berbakti kepada orang tua. Hal ini terdapat pada ….

A. Q.S Luqman ayat 14

B. Q.S Luqman ayat 15

C. Q.S Luqman ayat 16

D. Q.S Luqman ayat 18


Jawaban:

Al-Quran Surah Luqman ayat 19 menerangkan tentang perintah untuk ….

A. Menghindari perbuatan syirik

B. Bersikap sederhana

C. Berbuat baik kepada orang tua

D. Bersikap sabar


Jawaban:

Nama Luqman diabadikan dalam Al-Quran surah ke- ….

A. 1

B. 114

C. 31

D. 2


Jawaban:

Luqman Al-Hakim hidup pada masa ….

A. Nabi Muhammad SAW

B. Nabi Hud A.S

C. Nabi Daud A.S

D. Nabi Sulaiman A.S


Jawaban:

Al-Quran Surah Luqman ayat 18 menerangkan tentang larangan bersikap ….

A. Sombong

B. Dermawan

C. Hormat

D. Kikir


Jawaban:

Berikut adalah sikap yang diajarkan Luqman Al-Hakim dalam akhlak adalah ….

A. Sabar

B. Kikir

C. Sombong

D. Iri


Jawaban:

Luqman Al-Hakim adalah seorang yang pandai dan berhati-hati (cermat dan teliti) apabila menghadapi kesulitan. Sikap ini disebut dengan ….

A. Disiplin

B. Amanah

C. Jujur

D. Bijaksana


Jawaban:

Berikut ini yang bukan merupakan pendidikan yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, adalah ….

A. Ibadah

B. Akhlak

C. Ekonomi

D. Tauhid


Jawaban:

Luqman Al-Hakim memberi nasihat agar anaknya mensyukuri nimat. Hal ini terdapat pada ….

A. Q.S Luqman ayat 12

B. Q.S Luqman ayat 15

C. Q.S Luqman ayat 16

D. Q.S Luqman ayat 18


Jawaban:

Menerapkan hidup sederhana dan tidak sombong adalah meneladani sikap ….

A. Fir’aun

B. Luqman Hakim

C. Qarun

D. Abrahah


Jawaban:

Dihadapan Allah SWT semua manusia sama, yang membedakannya adalah ….

A. Harta

B. Tahta

C. Taqwa

D. Harga


Jawaban:

Luqman Al-Hakim adalah orang yang disebutkan dalam Al-Qur’an karena ….

A. Kekayaannya

B. Keteladanannya

C. Kesombongannya

D. Kekikirannya


Jawaban:

Allah SWT akan menambah rezeki bagi hamba yang …. nikmat-Nya.

A. Mensyukuri

B. Mengabaikan

C. Memakai

D. Menghabiskan


Jawaban:

Berikut ini yang bukan termasuk sikap meneladani Luqman Al-Hakim ialah ….

A. Bersikap semaunya

B. Memberi nasihat kebenaran

C. Bijaksana dalam bersikap

D. Taat beribadah


Jawaban:

Luqman Al-Hakim bekerja sebagai ….

A. Hakim

B. Pengusaha

C. Pegawai

D. Pendakwah


Jawaban:

Luqman Al-Hakim terkenal karena …. kepada anaknya.

A. Bersikap jahat

B. Memberi nasihat

C. Mengabaikan

D. Mengatur


Jawaban:

Al-Quran Surah Luqman ayat 17 menerangkan tentang perintah untuk ….

A. Menghindari perbuatan syirik

B. Rajin sedekah

C. Melaksanakan shalat

D. Bersikap sabar


Jawaban:

Al-Quran Surah Luqman ayat 13 menerangkan tentang perintah ….

A. Larangan menyekutukan Allah SWT

B. Bersikap hidup sederhana

C. Sikap sabar

D. Berbuat baik kepada orang tua


Jawaban: