Latihan Soal Online

Kuis PPKn Tema 1 Sub Tema 1 SD Kelas 5

nmr103825-1urutnmr103826-2urutnmr103827-3urutnmr103828-4urutnmr103829-5urutnmr103830-6urutnmr103831-7urutnmr103832-8urutnmr103833-9urutnmr103834-10urutnmr103835-11urutnmr103836-12urutnmr103837-13urutnmr103838-14urutnmr103839-15urutnmr103840-16urutnmr103841-17uruttotalx17x

Latihan 17 soal pilihan ganda Kuis PPKn Tema 1 Sub Tema 1 SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Teman bercerita tentang kebiasaan sukunya. Sikap kita sebainya . . . .

A. mencibir

B. mendengarkan

C. memotong pembicaraan


Jawaban:

keberagaman budaya bangsa membuat kita merasa . . . .

A. malu

B. bangga

C. sombong


Jawaban:

Pada hari Minggu Ahmad datang ke rumah Lukas. Ternyata Lukas masih beribadah. Maka Ahmad menunggu teman sampai temannya selesai beribadah. Sikap Ahmad sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila ke ….

A. satu

B. dua

C. tiga

D. empat


Jawaban:

Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan pengamalan Pancasila sila …

A. satu

B. dua

C. tiga

D. empat


Jawaban:

Keberagaman budaya Indonesia merupakan . . . bangsa.

A. kekayaan

B. kerukunan

C. kelemahan


Jawaban:


Sikap terpuji dari anak0-anak pada gambar adalah . . . .

A. membeda-bedakan teman

B. melestarikan budaya daerah

C. membandingkan pakaian adat


Jawaban:

Pemborosan termasuk perilaku yang bertentangan dengan sila Pancasila …

A. Sila kesatu

B. Sila kedua

C. Sila keempat

D. Sila kelima


Jawaban:

Sikap kita terhadap tetangga yang berbeda suku sebaiknya saling . . . .

A. menghormati

B. membenci

C. menjauhi


Jawaban:

Sikap saling menghargai perbedaan disebut . . . .

A. toleran

B. rendah diri

C. tanggung jawab


Jawaban:

Sikap saling menghargai membuat kita . . . .

A. bersatu

B. berselisih

C. bertengkar


Jawaban:

Berikut ini sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah . . .

A. memilih teman hanya yang kaya saja

B. mempelajari budaya luar negeri

C. mengembangkan sikap kekeluargaan

D. menyelesaikan masalah dengan kekerasan


Jawaban:

Jumlah penganut agama terbesar di Indonesia adalah agama ….

A. Islam

B. Hindu

C. Budha

D. Katolik


Jawaban:

Dasar negara Indonesia adalah . . .

A. Burung garuda

B. Pancasila

C. Kepala banteng

D. Bintang


Jawaban:

Nilai-nilai dalam pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan bersosial di masyarakat agar tercipta suasana ….

A. Damai dan kaya

B. Aman dan tenang

C. Miskin dan kaya

D. Nyaman dan seram


Jawaban:

Perilaku yang mencerminkan pengamalan sila ketiga dari Pancasila adalah ….

A. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

B. mengutamakan kepentingan bersama

C. mencintai produk dalam negeri

D. menghormati hak-hak orang lain


Jawaban:

Nilai kemanusian yang adil dan beradab pada sila kedua pancasila dapat kita terapkan di masyarakat dengan cara ….

A. Bergotong royong membangun masjid

B. Beribadah sesuai agama masing-masing

C. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

D. Suka bermusyawarah dengan warga


Jawaban:

Membantu korban bencana alam merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila sila kedua yang dilambangkan dengan ….

A. Pohon beringin

B. Padi dan kapas

C. Kepala banteng

D. Rantai


Jawaban: