Latihan Soal Online

Krama Inggil - Bahasa Jawa SMA Kelas 10

Latihan 17 soal pilihan ganda Krama Inggil - Bahasa Jawa SMA Kelas 10 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Krama lugu Aku :

A. Kulo

B. Aku

C. ingson

D. beta


Jawaban:


Ginemanipun wayah (putu) dhateng eyangipun kedah ngginaaken basa ….

A. krama alus

B. krama lugu

C. ngoko lugu

D. ngoko alus


Jawaban:


Simbah : “Kowe mau saka ngendi Na?’

Nana : “Saking ……… budhe Siti Mbah.”

Simbah : “Masmu Joko ana neng ……. ora?”

Nana : “Boten wonten Mbah. Mas Joko tilem wonten ……… Mas Doni.”

Rerangkening tetembungan ingkang trep kangge njangkepi pacelathon kasebat, inggih menika …..

A. griyanipun – omah – daleme

B. griyane – griya – omahipun

C. dalemipun – griya – griyane

D. dalemipun – omah – griyane

E. griyanipun – omah – omahe


Jawaban:


Gatekna pranyatan ing andhap iki!

1. Kita kedah nebihi dhaharan legi amergi mboten sae kagem kasarasan waja kita.

2. Waja kita kedah disikat kaping kaleh sedinten utawi sawising dhahar.

3. Kita kedah ngerawat waja kita piyambak.

4. Waja kita kedah dipriksa saben 6 sasi sepisan

Pranyatan ing inggil kang kalebu ukara tanggap inggih menika ukara nomer…?

A. 3 lan 4

B. 1 lan 3 

C. 2 lan 4

D. 1 lan 2


Jawaban:


Krama Inggil mangan :

A. nedha

B. dhahar

C. mangan

D. nguntal


Jawaban:


“Nok, yen mengko Pak Lurah wis ……, diaturi …. sik ya!”

Tembung ingkang trep kangge njangkepi ukara kasebat, inggih menika ….

A. teka – lungguh

B. sowan – pinarak

C. sowan – lenggah

D. rawuh – pinarak

E. teka – pinarak


Jawaban:


Ingkang ngginakaken basa ngoko, inggih menika ….

A. lare enem dhateng tiyang sepuh ingkang sampun rumaket

B. lare enem dhateng tiyang sepuhipun

C. nalika tiyang enem mertamu

D. tiyang sepuh dhateng lare enem

E. nalika pikantuk pitepangan enggal


Jawaban:


Kadingaren pakdhe, dalu-dalu tindak ngriki.

Basa kang digunakake yaiku …

A. Ngoko lugu

B. Ngoko andhap

C. Krama inggil

D. Krama


Jawaban:


Andharan menika ingkang boten kalebet undha-usuking basa Jawi, inggih menika …..

A. basa ngoko

B. basa krama

C. basa krama inggil

D. basa krama alus

E. basa ngoko alus


Jawaban:


Gatekna pratelan dialog ing ngisor iki!

(Esuk iku ing kelas lagi pelajaran basa Jawa, Bu Eni wis miwiti pamulangan yaiku bab tembung saroja, para siswa pada mangsuli pitakonane bu Eni, ujug-ujug Bagas teka lan langsung nuju lungguhane)

Bu Eni : “Bagas, geneya kok tekamu telat?”

Bagas : “Nyuwun pangapunten, Bu! Kula kerinan.”

Bu Eni : “Geneya kok tangimu nganti kerinan, Bagas?”

Bagas : “Kalawingi tilem kula kedalon, Bu. Ningali bal-balan wonten TV”

Bu Eni : “Sejatine kowe kabeh iku oleh-oleh wae nonton TV, nanging kudu eling wektu. Yen ora malem minggu ora oleh nganti bengi, sebab esuke kowe kabeh rak kudu mangkat sekolah. Yen nganti telat kowe dhewe sing rugi ta?”

Bagas : “Inggih, Bu!”

Ragam basa kang digunakake Bagas ing pratelan dialog kasebut yaiku….
A. Ngoko Lugu

B. Ngoko alus

C. Krama Alus

D. Krama lugu


Jawaban: