Latihan Soal Online

Fiqih MTs Kelas 7

Latihan 17 soal pilihan ganda Fiqih MTs Kelas 7 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Jika pakaian kita terkena air kencingnya kambing yang dilahirkan dari perkawinan antara anjing dan kambing maka cara mensucikannya adalah….

A. dibasuh dengan 7 basuhan air dan Salah satunya dicampur debu

B. direndam di air 7 hari

C. disiram dengan air yang suci

D. dipercikkan air yang bersih


Jawaban:


Andi mempunyai adik bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI, ketika dia mengendong adiknya kencing mengenai bajunya andik, maka untuk mensucikan bajunya, Andik harus….

A. menyiramkan air ke bajunya

B. memercikkan air ke bajunya

C. meyiram dengan air yang dicampur dengan debu

D. merendam bajunya di air


Jawaban:


Pengertian thaharah adalah …

A. Mengangkat hadas, membersihkan najis.

B. Mengangkat kotoran, membersihkan hati.

C. Membersihkan najis saja.


Jawaban:


Apabila seseorang dalam keadaan berhadats besar dan tidak menemukan air maka cara mensucikannya adalah…

A. mandi

B. tayammum

C. wudhu

D. istinjak


Jawaban:


Sesuatu yang keluar dari kemaluan yang hukumnya suci adalah…

A. madli

B. mani

C. wadi

D. darah


Jawaban:


Cara menyucikan diri dari hadas kecil dengan…

A. mandi junub memakai air sumur

B. berwudhu menggunakan air suci menyucikan

C. mandi di kolam renang

D. tayamum menggunakan tanah liat


Jawaban:


Mensucikan badan, pakaian dan tempat dari hadats dan najis dengan ketentuan dari syariat agama islam adalah pengertian dari…

A. berwudhu

B. istinja

C. tayammum

D. thoharoh


Jawaban:


niat merupakan rukun wudhu yang ke ….

A. 1

B. 2

C. 4

D. 5


Jawaban:


Berikut ini hal yang menyebabkan seseorang berhadats kecil adalah…

A. tidur dengan posisi menetapkan pantatnya

B. mimpi keluar air mani

C. menyentuh kemaluan

D. datangnya haid


Jawaban:


Air suci dan bisa mensucikan tetapi makruh digunakan disebut….

A. air mutlak

B. air najis

C. air musyammas

D. air musta’mal


Jawaban: