Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SMP Kelas 9

Latihan soal pilihan ganda Bahasa Jawa SMP Kelas 9 dan kunci jawaban.


Sumber crita wayang asale saka ….

A. Tanah Jawa

B. Indonesia

C. India

D. Arab


Jawaban:

Ing ngisor iki kalebu ciri-cirine Ludruk

A. Migunakake basa Jawa ragam Solo-Jogja.

B. Migunakake basa Surabayan, kairing gamelan kanthi teknik tabuh Jawa Timuran

C. Sumber critane njupuk saka Kisah Mahabarata

D. Sumber critane njupuk saka Kisah Ramayana


Jawaban:

Ing unsur intrinsik crita, sing diarani setting yaiku : …..

A. Gagasan pokok kang dikembangake dadi crita.

B. Pesan moral kang kinandhut ing crita.

C. Gegambaran swasana lumakuning crita kang ginelar.

D. Tata urutan lumakune crita


Jawaban:

Ing struktur Laporan Asil Observasi, perangan sing mujudake dudutan utawa simpulan asil observasi diarani : …

A. Dhefinisi Umum

B. Identifikasi

C. Dheskripsi Bagean

D. Dheskripsi Manfaat


Jawaban:

Ing ngisor iki tuladhane ukara tanggap

A. Kancaku maca buku nganggo kacamata.

B. Bukuku disilih Darwanto wis telung dina.

C. Bocah kae nyekel kucing dhewe ora ana kancane.

D. Ibu masak sayur lodheh senenganku.


Jawaban:

Ukara kang medharake rasa pangarep-arep, saupama lan senajan, diarani : …

A. Ukara Sambawa

B. Ukara Panguwuh

C. Ukara Pitakon

D. Ukara Andharan


Jawaban:

Aksara kang digawe kanggo njangkepi cacahe aksara kang gunane kanggo nulis tembung manca kang dicethakake, diarani : …

A. Aksara Rekan

B. Aksara Swara

C. Aksara Murda

D. Aksara Legena


Jawaban:


Yen ditulis nganggo aksara latin : …

A. Abbas lagi panas.

B. Arman lagi mangan.

C. Akbar lagi mangan.

D. Sabar lagi panas


Jawaban:

Crita sing nyritakake asal-usule papan utawa panggonan diarani …

A. fabel

B. legendha

C. sage

D. mite


Jawaban:

“Pakdhe bali saka Semarang numpak bis”

Ukara ing dhuwur yen diowahi nganggo basa krama alus yaiku….

A. Pakdhe tindak dhateng Semarang nitih bis

B. Pakdhe wangsul menyang Semarang numpak bis

C. Pakdhe kondur dhateng Semarang nitih bis

D. Pakdhe kondur saking Semarang nitih bis


Jawaban:

Kang nglantarake crita, njlentrehne kanthi ringkes gegambaran isine crita. adate ana ngarep/pambuka,diarani ……

A. epilog

B. monolog

C. dhialog

D. prolog


Jawaban:

Ukara miturut kalungguhane tembung-tembunge, perangan kang mratelakake tindakan utawa kaanane jejer diarani : …

A. Jejer

B. Wasesa

C. Lesan

D. Katrangan


Jawaban:

Kaya dene teks-teks liyane, teks laporan asil observasi uga katulis kanthi nggunake olah basa. Basa kang digunakake ing teks laporan asil observasi, yaiku ……

A. Basa kang kulina digunakake ing karya sastra

B. Basa Rinengga

C. Basa baku utawa basa kang gampang dimangerteni

D. Basa Kawi utawa Basa Jawa Kuna


Jawaban:

Eksposisi, konflik, klimaks, anti klimak, resolusi. Iku kalebu urutaning : ….

A. Tema

B. Alur

C. Latar

D. Amanat


Jawaban:

Ing ngisor iki tuladhane Ukara Panguwuh : …

A. Panasa ta klambiku ben ndang garing.

B. Muraha kae aku ora duwe dhuwit ya ora tuku.

C. Diparingana slamet anggone lunga, supaya enggal ketemu adhine.

D. Hore ,aku entuk biji satus !


Jawaban:

Sing diarani ukara andharan yaiku : …

A. Ukara kang mratelakake rasa pangrasa

B. Ukara kang isine aweh pawarta

C. Ukara kang isine ngongkon

D. Ukara kang medharake rasa pangarep-arep, saupama lan senajan


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:

Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12


Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.