Latihan Soal Online

Bahasa Jawa Semester 2 Genap SMP Kelas 8

nmr88728-1urutnmr88729-2urutnmr88730-3urutnmr88731-4urutnmr88732-5urutnmr88733-6urutnmr88734-7urutnmr88735-8urutnmr88736-9urutnmr88737-10urutnmr88738-11urutnmr88739-12urutnmr88740-13urutnmr88741-14urutnmr88742-15uruttotalx15x

Latihan 15 soal pilihan ganda Bahasa Jawa Semester 2 Genap SMP Kelas 8 dan kunci jawaban.Kota Tegal minangka pikantuk sebutan….

A. Kota Garam

B. Kota Kretek

C. Kota Bahari

D. Kota Atlas


Jawaban:

Nglimut mapan ana ing tlatah sisih lor saka Gunung Ungaran.

Tembung “tlatah” tegese yaiku….

A. omah/pidalem

B. alas/wana

C. panggonan/wewengkon

D. sawah/saben


Jawaban:


Kang dudu ancase papan panggonan kang diarani nglimut yaiku….

A. Panggonan wisata

B. Panggonan Dodolan

C. Arena Perkemahan

D. Panggonan kanggo liburan


Jawaban:

“Perang saudara sampun lerem, Pangeran Benawa dados ratu ing Pajang. Benawa kemutan sedherekipun inggih menika sedhayu ingkang sampun dangu ngumbara.

Pitakonan: Sedherekipun Benawa kaparingan asma…?

A. Ratu Pajang

B. Ki Sedhayu

C. Ki Teteguall

D. Ki Demang


Jawaban:

Wong kang niti pirsa salah sijine panggonan kang kawentar gemah ripah lohjinawi yaiku wong….

A. Sugih lan mlarat, duweni nepsu lawamah

B. Mlarat duweni nepsu lawamah

C. Sugih lan duweni nepsu lawamah

D. Sugih mlarat ora duweni nepsu lawamah


Jawaban:


Tembung Tegal dumados saking tembung….

A. teteguall

B. tegil

C. tepus

D. trengginas


Jawaban:

Ing ngisor iki sing kalebu cerita legendha yaiku….

A. Timun Mas

B. Jaka Tarub

C. Keong Mas

D. Asal-usul Desa Nglimut


Jawaban:

Rakyate urip rukun ora seneng cecongkrahan. tembung “cecongkrahan” ateges….

A. apik wae

B. kekancan

C. tukaran

D. rame-rame


Jawaban:


Ing dhaerah Nglimut kuwi katon gemah ripah lohjinawi.

Tembung “Gemah ripah lohjinawi” tegese….

A. tansah cecongkrahan

B. subur makmur

C. asring kena bencana

D. Akeh brandal lan begal


Jawaban:


“Isih akeh maneh wong-wong sugih lan kang duweni nepsu lawamah padha niti pirsa papan panggonan iki. kabeh ora mirsani apa-apa. saben disawang saka kadohan katon gemah ripah, sawise dicedhaki ilang utawa nglimuni mung wujud papan amba kang dituwuhi suket.

Pitakonan: tembung “nglimuni” tegese….

A. isih ajeg

B. ilang

C. kadhang ilang kadhang ajeg

D. subur


Jawaban:

Benawa lajeng utusan prajurit kangge madosi sedhayu.

Tembung “utusan” tegese yaiku…

A. kongkonan

B. nggoleki

C. marani

D. dolan


Jawaban:

Nglimut mapan ana ing….

A. Desa Gondongharjo

B. Desa Gonorejo

C. Desa Gonoharjo

D. Desa Gondhangrejo


Jawaban:

Crita rakyat kang nyeritakake kedadeyan alam/panggonan kuwi diarani….

A. Legendha

B. Fabel

C. Mitos

D. Dongeng


Jawaban:


Wong-wong kang padha nekani papan iku akeh sing kapusan, mula papan iku banjur diarani….

A. Slamur

B. Nglimut/nylamur

C. Slimut

D. Njamur


Jawaban:

Benawa lajeng utusan prajurit kangge madosi sedhayu.

Tembung “utusan” tegese yaiku….

A. kongkonan

B. nggoleki

C. marani

D. dolan


Jawaban: