Latihan Soal Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 4

Preview:


Apa sing (cekel) kuwi dhik? Tembung cekel benere…
A. dakcekel
B. dicekel
C. kokcekel
D. cekelan


Dampak Gadget

Gadget minangka alat komunikasi modern sing nduweni macem-macem fungsi canggih. Alat kasebut uga ditemtoake minangka piranti elektronik cilik sing nduweni fungsi khusus karo unit kerja sing dhuwur. Bab sing mbedaake gadget saka teknologi liya yaiku unsur kontemporere.

Miturut wacan ing dhuwur, kang diarani gadget yaiku . . .

A. Piranti elektronik cilik sing ora nduweni fungsi khusus

B. Alat komunikasi tradisional

C. Piranti elektronik cilik sing nduweni fungsi khusus karo unit kerja sing dhuwur

D. Alat komunikasi sing bedo


Langkah sepisanan nalika ngarang dheskripsi yaiku ….

A. netepake objek kang bakal katulis

B. naliti panulisan supaya dadi tulisan kang trep

C. gawe reng-rengan apa kang arep dikembangke

D. observasi kanthi cermat lan tuntas


Kegunaane gadget kanggo cah sekolah yaiku . . .

A. Chatingan karo kanca

B. Dodolan

C. Sinau

D. Dolanan game


Salah sijining gadget kang meh saben uwong nduwe yaiku . . .

A. Handphone

B. Handy Talky

C. Tablet

D. Ipod


Njupuk data kang awujud gambar, video, rekaman suara saka internet diarani . . .

A. Ngeshare

B. Download

C. Posting

D. Upload


wong seng gaweane ning sawah yaiku

A. polisi

B. petani

C. dhalang

D. juru kunci


Langkah sepisanan nalika ngarang narasi yaiku ….

A. nemtokake alur

B. nemtokake paraga

C. nemtokake setting

D. nemtokake tema


Mas Rudi (kanca) Mas Banu, jalaran ora wani dhewe, tembung kanca bener e …
A. dikancani
B. kancane
C. kekancan
D. kancananan


Peleme pating… durung diunduh.
A. Gandhul
B. glandhul
C. gerandhul
D. grandhul


Anggone nggunaake media sosial iku kudu sabecike. Ing ngisor iki yaiku tata cara nggunakake media sosial sing becik, kejaba . . .

A. Ngeshare irformasi sing apik-apik

B. Ora kena nganggo ukara sing kasar utawa nyinggung atine liyan

C. Kanggo nyebar berita hoak

D. Kanggo komunikasi marang wong liya


Manfaat Teknologi

Sakdurunge komunikasi modern ditemoake, manungsa migunaake komunikasi tradisional. Alat komunikasi jaman biyen kayaya kenthongan lan lesung. Manawa kirim kabaring panggonan kang adoh kudu nulis layang. Banjur ana telepon seluler kang bisa SMS liwat handphone (HP). Sakdurunge HP komunikasi migunaake telpon kabel kang ora mesti saben omah duwe. Mula banjur ana papan kang nyewaake telepon kabel, arane wartel. Cekaan saka warung telepon.

Miturut wan ing nduwur, dek jaman durung ana telepon. Manungsa anggone kirim kabar ana ing panggonan kang adoh kudu nganggo . . .

A. Kenthongan

B. Layang

C. Email

D. SMS


wong sing gawene mulang yaiku

A. guru

B. juru kunci

C. gerji

D. emban


Ibu di dherekake mbak Rina tindak puskesmas. Tembung didherekake yen diudhal linggane…
A. dherek
B. derek
C. dhere
D. dhereka


Masita (tulis) laying kanggo bulike ing Bandung. Tembung tulis sing bener…
A. nulisake
B. nulis
C. nulisa
D. tulisna


Tulisan sing gagasan pokoke diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggonan, utawa kedadean nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dhewe objek sing digambarake panulis, diarani ….

A. narasi

B. deskripsi

C. argumentasi

D. eksposisi


Tembung lingga turu yen diwenehi ater-ater ke-lan panambang-an malih dadi…
A. keturuan
B. keturunan
C. keturon
D. keturun


Teks narasi isine ….

A. nyritakake proses kedadeyan

B. nyritakake kahanane objek

C. nggambarake kahanane objek

D. nggambarake proses kedadean


Tasmu dakgawene sesuk dak balekake. Tembung dakgawene lan dakbalekake iku saka tembung gawe lan bali ole hater-ater dak. Ater dak iki di arani ate rater…
A. tripurusa
B. tripurwa
C. purasa
D. dwipurasa


Aplikasi media sosial sing lambange kaya ing nduwur, nduweni fungsi yaiku . . .

A. Chatingan

B. Download video

C. Posting tulisan

D. Ngeshare video


jenis pakaryan sing mbutuhake tenaga sing akeh lan kuat?

A. pilot

B. nelayan

C. dokter

D. polisi


Ing mangsa ketiga tandurane kudu…

A. nyiram

B. siram-siram

C. disirami

D. siramen


Para leluhur kita pancen wis kondhang yen makarya tansah ….

A. tata, tatas, titi, lan titis

B. takon, tekun, teken, tekan

C. gemi lan nastiti

D. guyub rukun ora cecongkrahan


juru kunci yaiku

A. bakul kewan rajakaya

B. tukang ngerumat pesareyan

C. punggawa masjid

D. tukang nindakake pidana


Teks kang ngandharake lelakon utawa kedadeyan anut urutan wektu ( kronologis), ana praga, latar lan alur

A. narasi

B. deskripsi
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.