Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 4

Preview:


teks narasi isine

A. nyeritakake proses kedadeyan

B. nyeritakake kahanane objek

C. nggambarake kahanane objek

D. nggambarake proses kedadean


Kajaba iku, gadget uga nggawe cenderung dadi males kanggo sinau lan maca buku. Pangembangan teknologi saya suwe san saya maju mula kudu pinter-pinter sing nyikapi lan aja nganti keblinger marang tumindak sing ora samestine.

Dampak negatif saka gadget yaiku . . .

A. Pangembangan teknologi saya maju

B. Kudu pinter-pinter sing nyikapi

C. Nggawe males kanggo sinau lan maca buku

D. Ora samestine


Apa sing (cekel) kuwi dhik? Tembung cekel benere…
A. dakcekel
B. dicekel
C. kokcekel
D. cekelan


Teks narasi isine ….

A. nyritakake proses kedadeyan

B. nyritakake kahanane objek

C. nggambarake kahanane objek

D. nggambarake proses kedadean


Salah sijining gadget kang meh saben uwong nduwe yaiku . . .

A. Handphone

B. Handy Talky

C. Tablet

D. Ipod


Masita (tulis) laying kanggo bulike ing Bandung. Tembung tulis sing bener…
A. nulisake
B. nulis
C. nulisa
D. tulisna


Mas Rudi (kanca) Mas Banu, jalaran ora wani dhewe, tembung kanca bener e …
A. dikancani
B. kancane
C. kekancan
D. kancananan


Tasmu dakgawene sesuk dak balekake. Tembung dakgawene lan dakbalekake iku saka tembung gawe lan bali ole hater-ater dak. Ater dak iki di arani ate rater…
A. tripurusa
B. tripurwa
C. purasa
D. dwipurasa


Para leluhur kita pancen wis kondhang yen makarya tansah ….

A. tata, tatas, titi, lan titis

B. takon, tekun, teken, tekan

C. gemi lan nastiti

D. guyub rukun ora cecongkrahan


Narasi, yaiku ….

A. teks kang ngandharake lelakon utawa kedadean anut urutan wektu (kronologis)

B. pengalaman uripe manungsa utawa saka asil rekadaya pikirane pengarang dhewe

C. teks kang ngandharake asil panaliten utawa asil pamawas marang sawijining kahanan

D. pengalaman manungsa ngadhepi pacobaning urip saka Kang Maha Kawasa
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.