Latihan Soal Online

Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 4

nmr55580-1urutnmr55581-2urutnmr55582-3urutnmr55583-4urutnmr55584-5urutnmr55585-6urutnmr55586-7urutnmr55587-8urutnmr55588-9urutnmr55589-10urutnmr55590-11urutnmr55591-12urutnmr55592-13urutnmr55593-14urutnmr55594-15urutnmr55595-16urutnmr55596-17urutnmr55597-18urutnmr55598-19urutnmr55599-20urutnmr55600-21urutnmr55601-22urutnmr55602-23urutnmr55603-24urutnmr55604-25urutnmr55605-26urutnmr55606-27urutnmr55607-28urutnmr55608-29urutnmr55609-30urutnmr55610-31urutnmr55611-32urutnmr55612-33urutnmr55613-34urutnmr55614-35urutnmr55615-36urutnmr55616-37urutnmr55617-38urutnmr55618-39uruttotalx39x

Latihan 39 soal pilihan ganda Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Manfaat Teknologi

Sakdurunge komunikasi modern ditemoake, manungsa migunaake komunikasi tradisional. Alat komunikasi jaman biyen kayaya kenthongan lan lesung. Manawa kirim kabaring panggonan kang adoh kudu nulis layang. Banjur ana telepon seluler kang bisa SMS liwat handphone (HP). Sakdurunge HP komunikasi migunaake telpon kabel kang ora mesti saben omah duwe. Mula banjur ana papan kang nyewaake telepon kabel, arane wartel. Cekaan saka warung telepon.

Miturut wan ing nduwur, dek jaman durung ana telepon. Manungsa anggone kirim kabar ana ing panggonan kang adoh kudu nganggo . . .

A. Kenthongan

B. Layang

C. Email

D. SMS


Jawaban:

jenis pakaryan sing mbutuhake tenaga sing akeh lan kuat?

A. pilot

B. nelayan

C. dokter

D. polisi


Jawaban:

gegayuhan yaiku

A. cita- cita

B. kerja keras

C. puisi

D. pantun


Jawaban:

Tulisan sing gagasan pokoke diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggonan, utawa kedadean nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dhewe objek sing digambarake panulis, diarani ….

A. narasi

B. deskripsi

C. argumentasi

D. eksposisi


Jawaban:

wong sing gawene mulang yaiku

A. guru

B. juru kunci

C. gerji

D. emban


Jawaban:

Tembung cumawis iku linggane…
A. mawis
B. Cuma
C. cawis
D. awis


Jawaban:

Kajaba iku, gadget uga nggawe cenderung dadi males kanggo sinau lan maca buku. Pangembangan teknologi saya suwe san saya maju mula kudu pinter-pinter sing nyikapi lan aja nganti keblinger marang tumindak sing ora samestine.

Dampak negatif saka gadget yaiku . . .

A. Pangembangan teknologi saya maju

B. Kudu pinter-pinter sing nyikapi

C. Nggawe males kanggo sinau lan maca buku

D. Ora samestine


Jawaban:

Aplikasi media sosial sing lambange kaya ing nduwur, nduweni fungsi yaiku . . .

A. Chatingan

B. Download video

C. Posting tulisan

D. Ngeshare video


Jawaban:

Njupuk data kang awujud gambar, video, rekaman suara saka internet diarani . . .

A. Ngeshare

B. Download

C. Posting

D. Upload


Jawaban:

Anggone nggunaake media sosial iku kudu sabecike. Ing ngisor iki yaiku tata cara nggunakake media sosial sing becik, kejaba . . .

A. Ngeshare irformasi sing apik-apik

B. Ora kena nganggo ukara sing kasar utawa nyinggung atine liyan

C. Kanggo nyebar berita hoak

D. Kanggo komunikasi marang wong liya


Jawaban:

Dampak Gadget

Gadget minangka alat komunikasi modern sing nduweni macem-macem fungsi canggih. Alat kasebut uga ditemtoake minangka piranti elektronik cilik sing nduweni fungsi khusus karo unit kerja sing dhuwur. Bab sing mbedaake gadget saka teknologi liya yaiku unsur kontemporere.

Miturut wacan ing dhuwur, kang diarani gadget yaiku . . .

A. Piranti elektronik cilik sing ora nduweni fungsi khusus

B. Alat komunikasi tradisional

C. Piranti elektronik cilik sing nduweni fungsi khusus karo unit kerja sing dhuwur

D. Alat komunikasi sing bedo


Jawaban:

Apa sing (cekel) kuwi dhik? Tembung cekel benere…
A. dakcekel
B. dicekel
C. kokcekel
D. cekelan


Jawaban:

Narasi, yaiku ….

A. teks kang ngandharake lelakon utawa kedadean anut urutan wektu (kronologis)

B. pengalaman uripe manungsa utawa saka asil rekadaya pikirane pengarang dhewe

C. teks kang ngandharake asil panaliten utawa asil pamawas marang sawijining kahanan

D. pengalaman manungsa ngadhepi pacobaning urip saka Kang Maha Kawasa


Jawaban:

Salah sijining gadget kang meh saben uwong nduwe yaiku . . .

A. Handphone

B. Handy Talky

C. Tablet

D. Ipod


Jawaban:

Tasmu dakgawene sesuk dak balekake. Tembung dakgawene lan dakbalekake iku saka tembung gawe lan bali ole hater-ater dak. Ater dak iki di arani ate rater…
A. tripurusa
B. tripurwa
C. purasa
D. dwipurasa


Jawaban:

Peleme pating… durung diunduh.
A. Gandhul
B. glandhul
C. gerandhul
D. grandhul


Jawaban:

Bahane teks narasi bisa saka ….

A. pengalaman uripe manungsa utawa saka asil rekadaya pikirane pengarang dhewe

B. asile panaliten sing dianakake dening para ahli lan pengalaman uripe manungsa

C. asil rekadaya pikirane pengarang dhewe lan asile panaliten sing dianakake dening para ahli

D. asile panaliten sing dianakake dening para ahli lan saka kabar ing ariwarti utawa kalawarti


Jawaban:

Salah sijining hal sing paling penting nalika nggunaake gadget yaiku . . .

A. Merek gadget

B. Bentuke sing apik

C. Ana lan ora kuota internet

D. Regane gadget


Jawaban:

Para leluhur kita pancen wis kondhang yen makarya tansah ….

A. tata, tatas, titi, lan titis

B. takon, tekun, teken, tekan

C. gemi lan nastiti

D. guyub rukun ora cecongkrahan


Jawaban:

Saben dina mbak Rina …. Latar
A. disapu
B. nyapu
C. nyaponi
D. disaponi


Jawaban:

dhalang yaiku

A. punggawa masjid

B. bakul kewan

C. wong seng gaweane ngelakokake wayang

D. tukang ngerumat pesarean


Jawaban:

Kegunaane gadget kanggo cah sekolah yaiku . . .

A. Chatingan karo kanca

B. Dodolan

C. Sinau

D. Dolanan game


Jawaban:

Langkah sepisanan nalika ngarang dheskripsi yaiku ….

A. netepake objek kang bakal katulis

B. naliti panulisan supaya dadi tulisan kang trep

C. gawe reng-rengan apa kang arep dikembangke

D. observasi kanthi cermat lan tuntas


Jawaban:

juru kunci yaiku

A. bakul kewan rajakaya

B. tukang ngerumat pesareyan

C. punggawa masjid

D. tukang nindakake pidana


Jawaban:

teks narasi isine

A. nyeritakake proses kedadeyan

B. nyeritakake kahanane objek

C. nggambarake kahanane objek

D. nggambarake proses kedadean


Jawaban: