Latihan Soal Online

Bahasa Jawa - SD Kelas 6 Semester 1

nmr37882-1urutnmr37883-2urutnmr37884-3urutnmr37885-4urutnmr37886-5urutnmr37887-6urutnmr37888-7urutnmr37889-8urutnmr37890-9urutnmr37891-10urutnmr37892-11urutnmr37893-12urutnmr37894-13urutnmr37895-14urutnmr37896-15urutnmr37897-16urutnmr37898-17urutnmr37899-18urutnmr37900-19urutnmr37901-20uruttotalx20x

Latihan 20 soal pilihan ganda Bahasa Jawa - SD Kelas 6 Semester 1 dan kunci jawaban.


Ngopeni Banyu Sumber Panguripan

Banyu mujudake sumber panguripan. Makhluk sing urip ora bisa urip tanpa banyu. Banyu sing dibutuhaek banyu sing resik. Banyu kang bebas polusi. Tuk banyu lan kali wis akeh sing asat amarga wit-witan sing nandon banyu wis entek ditegori. Banyu kali ya wis kena polusi amarga kanggo buwangan uwuh lan limbah omahan uga limbah pabrik.

Banyu kali kang kebak uwuh lan limbah mili menyang segara, mulane segara dadi reged. Supaya ora kekurangan banyu resik, ayo padha ngopeni sumber banyu kanthi nandur wit-witan ana ing sakiwa tengene sumber!. Aja mbuwang uwuh lan limbah menyang kali! Mula saiki ayo bebarengan gumregah, ngopeni banyu minangka sumber panguripan.

Irah-irahan teks ing dhuwur yaiku ………

A. banyu resik

B. ngopeni banyu

C. ngopeni banyu sumber penguripan

D. banyu kali sumber panguripan


Jawaban:

Sing dicekel wong kasebut basa kramane yaiku….

A. rambut

B. sirah

C. rikma

D. asta


Jawaban:

Es batune (tutuk) mas Ilham. Yen diowahi dadi ukara tanggap kang bener yaiku………..

A. Es batune (nutuk) mas Ilham

B. Es batune (daktutuk) mas Ilham

C. Es batune (ditutuk) mas Ilham

D. Es batune (kotutuk) mas Ilham


Jawaban:

Ukara ngisor iki tulada teks pawarta wujud andaran ngenai kedadean yoiku …

A. Gunung kelud njeblug ing tanggal 14 Februari 2014

B. Banjir bandang wingi sore dinuga amrga alas kulon kae gundul

C. Jaman saiki udan panas ora pas wancine

D. Ibu seneng banget dina iki


Jawaban:

Ing ngisor iki ukara sing klebu jenise pariwara/iklan yaiku ……

A. ngundhuh wohing pakarti

B. lemah longsor mendhem puluhan omah

C. ayo njaga lestarine alam!

D. banjir nrajang pirang-pirang desa


Jawaban:

Apa kang nyebabake sumber banyu lan kali akeh sing asat?

A. banyu kali kena polusi

B. akeh wit-witan ing pinggir kali

C. wit-witan kang nandon banyu wis entek ditegori

D. wis suwe ora udan


Jawaban:

ana pira (berapa) guru gatra tembang macapat iki

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9


Jawaban:

Gambar kasebut basa kramane yaiku…

A. sikil

B. mlaku

C. ampeyan

D. dlamakan


Jawaban:

Ukara ngisor iki minangka kelebu cangkriman yoiku ….

A. Dilebokne malah metu

B. Klambine dilebokne lemari

C. Bukune dilebokne tas

D. Klambine gak dilebokne


Jawaban:

Banyu resik angel digoleki amarga saiki akeh banyu kali kang kena ……..

A. uwuh utawa larahan

B. uwuh lan limbah

C. suket kang tukhul saparan-paran

D. gegodongan


Jawaban:

Gambar kang ana sisih kiwa iki klebu jinise ………

A. iklan

B. pawarta

C. gambar carita

D. slogan


Jawaban:

“Negor sauwit nandur satus bibit”. Ukara iki klebu ………..

A. narasi

B. slogan

C. persuasi

D. deskripsi


Jawaban:

Tembung mrodhuksi padha tegese karo tembung ……….

A. nambahi

B. ngasilake

C. ngurangi

D. ngurakapi


Jawaban:

Ngopeni Banyu Sumber Panguripan

Banyu mujudake sumber panguripan. Makhluk sing urip ora bisa urip tanpa banyu. Banyu sing dibutuhaek banyu sing resik. Banyu kang bebas polusi. Tuk banyu lan kali wis akeh sing asat amarga wit-witan sing nandon banyu wis entek ditegori. Banyu kali ya wis kena polusi amarga kanggo buwangan uwuh lan limbah omahan uga limbah pabrik.

Banyu kali kang kebak uwuh lan limbah mili menyang segara, mulane segara dadi reged. Supaya ora kekurangan banyu resik, ayo padha ngopeni sumber banyu kanthi nandur wit-witan ana ing sakiwa tengene sumber!. Aja mbuwang uwuh lan limbah menyang kali! Mula saiki ayo bebarengan gumregah, ngopeni banyu minangka sumber panguripan.

Teks wacan ing dhuwur grembug bab ………

A. banyu sumber penguripan

B. banyu kali kang resik

C. limbah omahan

D. banyu resik ing ngendhi-endhi


Jawaban:

Gambar kasebut basa kramane yaiku….

A. gulu

B. kuping

C. jangga

D. talingan


Jawaban:

“Sapa sing nandur bakal ngunduh”. Ukara iki klebu …………..

A. slogan

B. pawarta

C. geguritan

D. narasi


Jawaban:

Wong sing diajak wawancara priyayine luwih tuwa,basa sing digunakake yaiku…

A. Basa ngoko lugu

B. Basa krama lugu

C. Basa ngoko alus

D. Basa krama alus


Jawaban:

Akeh segara kang saiki dadi reged. Babagan iki amarga ……………

A. banyu kali kang kebak limbah mili menyang segara

B. kali-kali kang ana wis padha asat

C. ora an wit-witan ing pinggir-pinggir kali

D. larahan lan limbah ana ing ngendhi-endhi


Jawaban:

Panguripan ing ngendhi wae mesthi mbutuhake oksigen. Ora mung manungsa, kewan uga butuh oksigen supaya paru-parune sehat. Kang bisa mrodhuksi oksigen yaiku tanduran sing subur …………….

Ukara inti paragrap ing dhuwur kang bener yaiku …………

A. ora mung manungsa, kewan uga butuh oksigen

B. oksigen bisa nyehatake paru-paru

C. tanduran kang mridhuksi oksigen

D. panguripane ing ngendi wae mesthi mbutuhake oksigen


Jawaban:

Panguripan ing ngendhi wae mesthi mbutuhake oksigen. Ora mung manungsa, kewan uga butuh oksigen supaya paru-parune sehat. Kang bisa mrodhuksi oksigen yaiku tanduran sing subur …………….

Kang ngasilake oksigen yaiku …………..

A. kewan ingon-ingon

B. banyu kang resik

C. tanduran sing subur

D. manungsa


Jawaban: