Latihan Soal Online

Zakat - PAI SD Kelas 6

Latihan soal pilihan ganda Zakat - PAI SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Waktu pembayaran zakat pertanian yang paling tepat adalah….

A. Satu tahun sekali

B. Setiap bulan Ramadhan

C. Setiap Panen

D. Kapan saja juga boleh


Jawaban:

Orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan membagikan zakat kepada mustahik, disebut….

A. ibnu sabil

B. fisabilillah

C. gharim

D. amil


Jawaban:

Orang tuamu Suka menabung emas, kemudian setelah dihitung selama 1 tahun terkumpul 1.000 gram. Zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh orang tuamu adalah….

A. 2.5 gram

B. 25 gram

C. 250 gram

D. 2.500 gram


Jawaban:

Orang yang berhak menerima zakat dinamakan …

A. Mustahiq

B. muzakki

C. Muallaf

D. Gharim


Jawaban:

Orang yang memiliki hutang yang banyak disebut dengan….

A. Riqob

B. Gharim

C. Sabilillah

D. Ibnu Sabil


Jawaban:

Salah satu syarat mengeluarkan zakat mal adalah harta tersebut sudah mencapai haulnya. Maksud dari kalimat “harta tersebut telah mencapai haulnya” adalah….

A. Mencapai batas minimal

B. Harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun

C. Harta tersebut bukan harta pinjaman

D. Harta tersebut milik pribadi


Jawaban:

Batas minimal jumlah harta yang kita miliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, disebut….

A. haul

B. nisab

C. muzakki

D. mustahik


Jawaban:

Besar nisab harta perniagaan disamakan dengan nisabnya…

A. Emas dan perak

B. Peternakan

C. Pertanian

D. Harta temuan


Jawaban:

Orang yang wajib membayar zakat dinamakan …

A. Mustahik

B. Muzakki

C. Muallaf

D. Gharim


Jawaban:

Besar zakat perniagaan seseorang jika hartanya mencapai Rp. 200.000.000,- dalam 1 tahun adalah….

A. Rp. 50.000,-

B. Rp. 500.000;

C. Rp. 5.000.000;

D. Rp. 50.000.000;


Jawaban:

Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah …

A. Menyucikan jiwa dari sifat tercela

B. Membersihkan harta

C. Meningkatkan rasa persaudaraan

D. Menghapuskan dosa-dosa


Jawaban:

Zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa/ orang muslim menjelang shalat idul fitri disebut …

A. Infaq

B. zakat fitrah

C. Sedekah

D. Zakat mal


Jawaban:

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam, arti zakat adalah…

A. Menghapuskan

B. Menyisihkan

C. Menyucikan

D. Memberikan


Jawaban:

Guru mengaji, pengurus masjid, orang yang sedang sekolah, dan ustazd merupakan contoh mustahik zakat dari golongan….

A. fakir

B. miski

C. fisabillah

D. ibnu sabil


Jawaban:

Sesuai dengan firman Allah SWT, golongan penerima zakat berjumlah …

A. 7 Golongan

B. 8 Golongan

C. 9 Golongan

D. 10 Golongan


Jawaban:

Beberapa ketentuan berikut ini yang merupakan syarat diwajibkan seseorang mengeluarkan zakat Mal, kecuali….

A. harta yang cukup jumlahnya

B. harta merupakan milik sendiri

C. harta telah mencapai nisabnya

D. harta telah mencapai satu tahun


Jawaban:

Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan menuntut ilmu disebut …

A. Fakir

B. Miskin

C. Amil

D. Ibnu sabil


Jawaban:

di bawah ini yang tidak termasuk rukun zakat fitrah adalah

A. Adanya muzakki

B. Adanya mustahiq

C. Adanya harta

D. Harta mencapai 1 nisab


Jawaban:

Rukun zakat fitrah antara lain …

A. Islam

B. Merdeka

C. Niat

D. Mampu bayar zakat


Jawaban:

Orang yang baru masuk Islam, boleh diberikan zakat dengan tujuan agar….

A. menjadi bekal kehidupan

B. menjadi tambahan penghasilan

C. merasa tenang dan diperhatikan

D. merasa mendapat tetangga baru


Jawaban:

Besaran zakat dari emas dan perak adalah….

A. 2.5%

B. 5%

C. 10%

D. 20%


Jawaban:

Waktu yang dilarang menunaikan zakat fitrah adalah….

A. pada awa bulan ramadhan

B. diakhir bulan ramadhan

C. sebelum shalat idul fitri

D. sesudah shalat idul fitri


Jawaban:

waktu menunaikan zakat fitrah terdiri dari waktu wajib, waktu sunnah dan waktu mubah atau dibolehkan. Waktu mubah atau dibolehkan menunaikan zakat fitrah adalah….

A. selama bulan ramadhan

B. awal bulan ramadhan

C. pertengahan bulan ramadhan

D. akhir bulan ramadhan


Jawaban:

Jika kamu memiliki sapi sebanyak 35 ekor, maka zakat yang akan kamu keluarkan sejumlah….

A. 1 ekor umur 1 tahun

B. 1 ekor umur 2 tahun

C. 2 ekor umur 1 tahun

D. 2 ekor umur 2 tahun


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.