Latihan Soal Online

UTS PPKn SMA Kelas 12

Latihan 20 soal pilihan ganda UTS PPKn SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.


Menurut pendapat Notonagoro, Dardji Darmodihardjo, dan Hazairin, bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena tiap sila mengandung empat sila lainnya. Sila yang di atas menjiwai dan meliputi sila-sila di bawahnya. Kelima sila itu menunjukkan suatu rangkaian urut-urutan yang bertingkat, di mana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindah-pindahkan atau ditukar urutannya.

Gambaran saling keterkaitan tersebut memiliki pola sebagai …

A. hierarkhis – sistematis

B. hierarkhis piramidal

C. bertingkat dan berjenjang

D. dimensi filosofi yang terstruktur

E. ideologi yang lengkap dan teruji


Jawaban:

Salah satu kewajiban warga negara dalam UUD 1945 dalam bidang ekonomi adalah membayar pajak. Hal ini diatur dalam pasal…

A. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

B. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

C. Pasal 28 J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

D. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

E. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945


Jawaban:

Salah satu cara dasar yang dapat kita terapkan untuk menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain dalam kehidupan sehari hari yaitu

A. Cara menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain adalah dengan menghargai pendapat orang lain dan tidak mengungkapkan pendapat individu

B. Tidak banyak melakukan interaksi sosial dengan teman dan masyarakat luas

C. Bersikap selalui siap melindungi hak individu dan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi. meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

D. Dengan cara menghormati hak orang lain, tidak egois atau individualisme maka orang lain pun juga kemungkinan akan melakukan hal yang sama terhadap kita

E. Rasa takut akan hukuman berat ketika ditetapkan sebagai pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara


Jawaban:

Kewajiban warga Negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur dalam

A. Alinea I pembukaan UUD 1945

B. Alinea II pembukaan UUD 1945

C. Alinea III pembukaan UUD 1945

D. Alinea IV pembukaan UUD 1945

E. Pasal 2 Aturan Peralihan


Jawaban:

Sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih aktif dan pasif dalam pemilu. Hal ini termasuk melaksanakan hak …

A. politik

B. sosial budaya

C. persamaan dalam hukum dan pemerintahan

D. ekonomi

E. perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan


Jawaban:

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diselenggarakan melalui berbagai cara. Pernyataan dibawah yang tidak tepat terdapat pada

A. Bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan

B. Bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran

C. Bela negara melalui pengabdian sebagai prajurit TNI

D. Bela negara dilakukan n melalui WNI usia 17 tahun

E. Profesi masing-masing warga negara


Jawaban:

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut …

(1) Bergaul dengan membedakan SARA

(2) Menjaga keamanan lingkungan

(3) Menggunakan produksi luar negeri

(4) Menjaga nama baik sekolah

Dari pernyataan-pernyataan di atas, peran serta bela negara bagi peserta didik ditunjukkan nomor

A. (1) dan (2)

B. (1) dan (3)

C. (1) dan (4)

D. (2) dan (3)

E. (3) dan (4)


Jawaban:

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

merupakan gagasan definisi hak yang diungkapkan oleh

A. Soejono Soekanto

B. Prof. Dr. Notonegoro

C. Graham Murdock

D. Curzon

E. Jimmly Ashidiq


Jawaban:

Aspek persamaan kedudukan warga Negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu

A. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti

B. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya

C. Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah

D. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan dipengadilan

E. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi


Jawaban:

Sikap dan perilaku rela berkorban dijiwai oleh kecintaanya terhadap negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara adalah maksud dari

A. Pertahanan negara

B. Kewaspadaan nasional

C. Keamanan negara

D. Bela negara

E. Cinta tanah air


Jawaban:

Hak warga Negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu diatur dalam UUD 1945 pasal

A. 28H ayat (1)

B. 28H ayat (2)

C. 28I ayat (1)

D. 28I ayat (2)

E. 28J ayat (1)


Jawaban:

Sikap rela berkorban dan cinta tanah air hendaknya ada pada setiap warga negara. Hal ini dikarenakan setiap warga negara …

A. merupakan subjek dan objek dalam pembangunan nasional

B. turut serta secara aktif dalam kancah pembangunan

C. berhak akan hasil-hasil pembangunan nasional

D. sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional

E. merupakan kewaiban tiap-tiap warga negara


Jawaban:

yang termasuk ancaman dalam bidang militer dalam kewajiban bela negara adalah

A. I

B. II

C. III

D. IV

E. II dan IV


Jawaban:

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Hak atas status kewarganegaraan

2) Hak untuk menyatukan pendapat dan berorganisasi

3) Hak untuk mengajukan banding

4) Hak kebebasan memeluk agama.

5) Hak untuk melanjutkan keturunan

Diantara hak-hak tersebut, yang merupakan hak warga Negara dalam aspek hukum dan pemerintahan ditunjukan pada nomor

A. 1) dan 2)

B. 1) dan 3)

C. 1) dan 4)

D. 2) dan 3)

E. 3) dan 4)


Jawaban:

Salah satu tantangan negara Indonesia dalam penegakan Hak Asasi yaitu masih adanya ”kejahatan terhadap kemanusiaan”, yaitu

A. Memindahkan paksa kelompok tertentu

B. Membunuh anggota kelompok tertentu

C. Pemindahan penduduk secara paksa

D. Membuat menderita kelompok tertentu

E. Memusnahan fisik sebagian/seluruhnya


Jawaban:

Undang-Undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang sekarang berlaku adalah

A. UU No. 8 Tahun 2005

B. UU No. 9 Tahun 2006

C. UU No. 10 Tahun 2005

D. UU No. 10 Tahun 2006

E. UU No. 12 Tahun 2006


Jawaban:

Hambatan yang merintangi tegaknya pelaksanaan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah

A. mengganggap diri sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kepentingan

B. minimnya pengetahuan tentang hukum

C. adanya sikap acuh dan tidak menghargai orang lain

D. kurang adanya kesadaran politik generasi muda dan masyarakat

E. masih rendahnya tingkat pendidikan yang diterima


Jawaban:

Hak Asasi Manusia memiliki beberapa aspek perbedaan dengan Hak warga negara

SebabHak Asasi Manusia dimiliki Sejak Lahir, Sedangkan Hak Warga Negara Dimiliki Setiap Warga Negara Yang Mana Diatur Secara Langsung Atau Tidak Langsung Oleh Negara.

A. Jika pernyataan benar, alasan benar dan menunjukan hubungan sebab akibat

B. Jika pernyataan benar, alasan benar dan menunjukan tidak hubungan sebab akibat

C. Jika pernyataan benar, alasan salah

D. Jika pernyataan salah, alasan benar

E. Jika pernyataan dan alasan salah


Jawaban:

Tidak maumematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya

A. Pelanggaran hak

B. Pengingkaran hak

C. Kesadaran hukum

D. Pengingkaran kewajiban

E. Nasionalisme dan patriotisme


Jawaban:

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia. identifikasi sikap tersebut terdapat pada butir sila…

A. Sila Persatuan Indonesia

B. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

C. Sila Keadilan sosial bagi seluruh raktyat Indonesia

D. sila kemanusiaan yang adil dan beradab,

E. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan


Jawaban: