Latihan Soal Online

UTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SMA Kelas 12

Latihan soal dan kunci jawaban UTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SMA Kelas 12.


Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:

Menawa ditulis latin unine ….

A. Rapapa

B. Parenga

C. Rapeta

D. Paringa


Jawaban:

Kumbakarna kinen mangsah jurit, mring kang rak sira tan lenggana, nglungguhi kasatriyane, ing tekad datan purun,

amung cipta labuh nagari, lan nolih yayah rena, myang luluhuripun, wus mukti aneng Ngalengka, mangke arsa rinusak ing bala kapi, punagi mati ngrana

Tetuladhan ingkang saged dipunpundhut saking Raden Kumbakarna ing pada 4 serat Tripama nginggil punika….

A. mati ing paprangan

B. kelingan leluhur kang mbangun negarane

C. cipta labuh nagari / mbela negarane

D. saged males sihipu ingkang raka

E. saged ngrampungi padamelan


Jawaban:

Isine Serat Tripama wonten pinten pada?

A. 5

B. 9

C. 8

D. 7

E. 6


Jawaban:

Serta Tripama kaanggit dening

A. KGPAA Mangkunegaran IV

B. KGPAA Mangkunegara IV

C. Paku Buwana IV

D. Paku Alam IV

E. Prasetya Eka Purnomo


Jawaban:

Bambang Sumantri menika saking pundi?

A. Alengka

B. Awangga

C. Maespati

D. Astina

E. Mandura


Jawaban:

Ana ing Serat Tripama pupuh Dhandhanggula, pada kang nyeritakake Patih Suwanda yaiku pada ……

A. 1 lan 2

B. 2 lan 3

C. 3 lan 4

D. 4 lan 5

E. 5 lan 6


Jawaban:

Menawa ditulis latin unine ….

A. Ati daya

B. Adi daya

C. Ari Raya

D. Adi Budaya


Jawaban:

Yogyanira kang para prajurit

Lamun bisa sira anuladha

Duk ing nguni caritane

Andelira sang prabu

Sasrabahu ing Maespati

Aran Patih Suwanda

Lelabuhanipun

Kang ginelung triprakara

Guna kaya purune kang den antepi

Nuhoni Trah utama

Ing pada kasebut ngemot piwulang apa…

A. sawijining satriya kudu kendel mbelani negarane supaya subur makmur

B. satriya kang njunjung bebener lan nyirnakae durangkara lan nyingkirake bebaya

C. Satriya agung kang gelem ngorbanake jiwa raga marang negarane tanpa ngarep2 pamrih

D. satriya kang tansah ngumbar kasektene kanggo numpes durangkara

E. satriya luhur kang urmat marang pangarsa negarane lan ngudi kautaman


Jawaban:

Lire lalabuhan tri prakawis, guna bisa saniskareng karya, binudi dadi unggule, kaya sayektinipun, duk bantu prang manggada nagri, amboyong putri dhomas, katur ratunipun, purunne sampun tetela, aprang tandhing lan ditya ngalengka aji, Suwanda mati ngrana

Saking pada nginggil, punapa ingkang saged dipuntiru saking patih Suwanda?
_
A. kawasisane, kekendelane, lan pengabdiane

B. kawasisane, kaiklasane, lan lila legawa

C. iklas, lila lan legawa

D. kapinterane, kaprigelane lan pengabdiane

E. kaluhurane, kapinterane lan pengabdiane


Jawaban:

Satria saka Negara Ngastina kang dadi tuladha ing Serat Tripama yaiku

A. Bambang Sumantri

B. Basukarna

C. Dasamuka

D. Gunawan Wibisana

E. Kumbakarna


Jawaban:

“Katri mingka sudarsaneng Jawi, pantes lamun sagung prawira…”

Pangudhale tembung garba sudarsaneng yaiku….
_
A. sudar + saneng

B. su + darsa + neng

C. su + dar + sana + ing

D. su + darsana + ana + ing

E. su + dar + sa + na + ing


Jawaban:

Satria saka Negara Ngalengka kang dadi tuladha ing Serat Tripama yaiku

A. Bambang Sumantri

B. Basukarna

C. Dasamuka

D. Gunawan Wibisana

E. Kumbakarna


Jawaban:

Sandhangan swara cacahe ana

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Jawaban:

Pama tegesipun …

A. tokoh

B. utama

C. wayang

D. suri

E. tuladhan


Jawaban:

Menika tokoh sinten?

A. Bambang Sumantri

B. Kumbakarna

C. Rahwana

D. Duryudana

E. Bathara Surya


Jawaban:

Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:

Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:

Budi pekerti kuwi samubarang tumindak utawa laku kang linandhesan …

A. Ilmu

B. Akal

C. Nalar/ pikiran

D. Insting


Jawaban:

Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:

Serat Tripama, kaserat nganggo tembang macapat

A. Dhandhanggula

B. Pocung

C. Megatruh

D. Kinanthi

E. Banyu Langit


Jawaban:

Satria kang ngawula marang Raden Arjuna Sasrabahu kang dadi tuladha ing SeratTripama yaiku

A. Patih Suwanda

B. Basukarna

C. Dasamuka

D. Gunawan Wibisana

E. Kumbakarna


Jawaban:

Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:

Satria Tuladha kang dadi tuladha ana ing Serat Tripama yaiku

A. Kumbakarna, Adipati Karna, Patih Suwanda

B. Kumbakarna, Adipati Karna, Gatot kaca

C. Basudewa, Adipati Karna, Patih Suwanda

D. Kumbakarna, Basukarna, Bambang Pengalasan

E. Kumbakarna, Adipati Karna, Ultraman


Jawaban:

Ana ing Serat Tripama pupuh Dhandhanggula, pada kang nyeritakake Raden Kumbakarna yaiku pada ……

A. 1 lan 2

B. 3 lan 4

C. 5 lan 6

D. 6 lan 7

E. 2 lan 3


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.