Latihan Soal UTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SMA Kelas 12

Preview:


Dipundamel mawi sekar punapa Serat Tripama?

A. Pangkur

B. Sinom

C. Dhandhanggula

D. Kinanthi

E. Gambuh


Menawa ditulis latin unine ….

A. Ati daya

B. Adi daya

C. Ari Raya

D. Adi Budaya


Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Satria saka Negara Ngalengka kang dadi tuladha ing Serat Tripama yaiku

A. Bambang Sumantri

B. Basukarna

C. Dasamuka

D. Gunawan Wibisana

E. Kumbakarna


Kumbakarna kinen mangsah jurit, mring kang rak sira tan lenggana, nglungguhi kasatriyane, ing tekad datan purun,

amung cipta labuh nagari, lan nolih yayah rena, myang luluhuripun, wus mukti aneng Ngalengka, mangke arsa rinusak ing bala kapi, punagi mati ngrana

Tetuladhan ingkang saged dipunpundhut saking Raden Kumbakarna ing pada 4 serat Tripama nginggil punika….

A. mati ing paprangan

B. kelingan leluhur kang mbangun negarane

C. cipta labuh nagari / mbela negarane

D. saged males sihipu ingkang raka

E. saged ngrampungi padamelan


Serta Tripama kaanggit dening

A. KGPAA Mangkunegaran IV

B. KGPAA Mangkunegara IV

C. Paku Buwana IV

D. Paku Alam IV

E. Prasetya Eka Purnomo


Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Lire lalabuhan tri prakawis, guna bisa saniskareng karya, binudi dadi unggule, kaya sayektinipun, duk bantu prang manggada nagri, amboyong putri dhomas, katur ratunipun, purunne sampun tetela, aprang tandhing lan ditya ngalengka aji, Suwanda mati ngrana

Saking pada nginggil, punapa ingkang saged dipuntiru saking patih Suwanda?
_
A. kawasisane, kekendelane, lan pengabdiane

B. kawasisane, kaiklasane, lan lila legawa

C. iklas, lila lan legawa

D. kapinterane, kaprigelane lan pengabdiane

E. kaluhurane, kapinterane lan pengabdiane


Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Sandhangan swara cacahe ana

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


“Katri mingka sudarsaneng Jawi, pantes lamun sagung prawira…”

Pangudhale tembung garba sudarsaneng yaiku….
_
A. sudar + saneng

B. su + darsa + neng

C. su + dar + sana + ing

D. su + darsana + ana + ing

E. su + dar + sa + na + ing


Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Isine Serat Tripama wonten pinten pada?

A. 5

B. 9

C. 8

D. 7

E. 6


Ing serat tripama pupuh dhandhanggula rong bait kapisan nyariosaken Bambang Sumantri kang jejuluk Patih Suwanda. Patih Suwanda minangka patihe Prabu Arjunasasrabahu raja sekang maespati. Dheweke minangka tetuladhan abdi kang bangeting setya lan teguh anggone ngleksanakaken kuwajiban kang dijibahaken marang dheweke kanggo mboyong putri (citrangada) lan 800 pengiring.

(Kapethik saka ngrumat basa panginyongan)

Saka katrangan kasebut kita bisa nemokaken telung sifat kaprajuritan patih suwanda yaiku ….

A. Guna, bisa, unggul

B. Guna, kaya, purun

C. Guna, unggul, pinter

D. Guna, pinter, kendel

E. Guna, setya, kendel


Ana ing Serat Tripama pupuh Dhandhanggula, pada kang nyeritakake Raden Kumbakarna yaiku pada ……

A. 1 lan 2

B. 3 lan 4

C. 5 lan 6

D. 6 lan 7

E. 2 lan 3


Ana ing Serat Tripama pupuh Dhandhanggula, pada kang nyeritakake Patih Suwanda yaiku pada ……

A. 1 lan 2

B. 2 lan 3

C. 3 lan 4

D. 4 lan 5

E. 5 lan 6


Napa jabatanipun Bambang Sumantri ing Maespati?

A. ratu

B. patih

C. resi

D. prajurit

E. senapati


Bambang Sumantri menika saking pundi?

A. Alengka

B. Awangga

C. Maespati

D. Astina

E. Mandura


Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Serat Tripama, kaserat nganggo tembang macapat

A. Dhandhanggula

B. Pocung

C. Megatruh

D. Kinanthi

E. Banyu Langit


Satria saka Negara Ngastina kang dadi tuladha ing Serat Tripama yaiku

A. Bambang Sumantri

B. Basukarna

C. Dasamuka

D. Gunawan Wibisana

E. Kumbakarna


Pama tegesipun …

A. tokoh

B. utama

C. wayang

D. suri

E. tuladhan


Tembung kasebut nggunakake sandhangan

A. Wulu

B. Taling

C. Suku

D. Pepet


Paugerane tembang Dhandhanggula yaiku ….

A. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i

B. 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u

C. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i

D. 8a, 8i,8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a

E. 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a


Satria kang ngawula marang Raden Arjuna Sasrabahu kang dadi tuladha ing SeratTripama yaiku

A. Patih Suwanda

B. Basukarna

C. Dasamuka

D. Gunawan Wibisana

E. Kumbakarna
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.