Latihan Soal Online

UTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SMA Kelas 12

Latihan soal pilihan ganda UTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.


Menika tokoh sinten?

A. Bambang Sumantri

B. Kumbakarna

C. Rahwana

D. Duryudana

E. Bathara Surya


Jawaban:

Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:

Watake tembang Dhandhanggula ….

A. nyenengake

B. sedhih

C. welas asih

D. guyonan


Jawaban:

Serat Tripama, kaserat nganggo tembang macapat

A. Dhandhanggula

B. Pocung

C. Megatruh

D. Kinanthi

E. Banyu Langit


Jawaban:

Sandhangan swara cacahe ana

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Jawaban:

Menawa ditulis latin unine ….

A. Ati daya

B. Adi daya

C. Ari Raya

D. Adi Budaya


Jawaban:

Satria kang ngawula marang Raden Arjuna Sasrabahu kang dadi tuladha ing SeratTripama yaiku

A. Patih Suwanda

B. Basukarna

C. Dasamuka

D. Gunawan Wibisana

E. Kumbakarna


Jawaban:

Serta Tripama kaanggit dening

A. KGPAA Mangkunegaran IV

B. KGPAA Mangkunegara IV

C. Paku Buwana IV

D. Paku Alam IV

E. Prasetya Eka Purnomo


Jawaban:

Pama tegesipun …

A. tokoh

B. utama

C. wayang

D. suri

E. tuladhan


Jawaban:

Yogya malih kinarya palupi,

Suryaputra Narpati Ngawangga,

Lan Pandhawa tur kadange,

Len yayah tunggil ibu,

Suwita mring Sri Kurupati,

Aneng nagri Ngastina,

Kinarya gul-agul,

Manggala golonganing prang,

Bratayuda ingadegken senapati,

…………………………

tembung kang trep kanggo njangkepi tembang menika yaiku…

A. Ngalaga ing Korawa

B. Ngalaga ing Pandhawa

C. Ngalaga ing Ngastina

D. Ngalaga ing Maespati

E. Ngalaga ing Bratayudha


Jawaban:

Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:

Ing serat tripama pupuh dhandhanggula rong bait kapisan nyariosaken Bambang Sumantri kang jejuluk Patih Suwanda. Patih Suwanda minangka patihe Prabu Arjunasasrabahu raja sekang maespati. Dheweke minangka tetuladhan abdi kang bangeting setya lan teguh anggone ngleksanakaken kuwajiban kang dijibahaken marang dheweke kanggo mboyong putri (citrangada) lan 800 pengiring.

(Kapethik saka ngrumat basa panginyongan)

Saka katrangan kasebut kita bisa nemokaken telung sifat kaprajuritan patih suwanda yaiku ….

A. Guna, bisa, unggul

B. Guna, kaya, purun

C. Guna, unggul, pinter

D. Guna, pinter, kendel

E. Guna, setya, kendel


Jawaban:

Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:

Bambang Sumantri menika saking pundi?

A. Alengka

B. Awangga

C. Maespati

D. Astina

E. Mandura


Jawaban:

Ana ing Serat Tripama pupuh Dhandhanggula, pada kang nyeritakake Patih Suwanda yaiku pada ……

A. 1 lan 2

B. 2 lan 3

C. 3 lan 4

D. 4 lan 5

E. 5 lan 6


Jawaban:

Satria Tuladha kang dadi tuladha ana ing Serat Tripama yaiku

A. Kumbakarna, Adipati Karna, Patih Suwanda

B. Kumbakarna, Adipati Karna, Gatot kaca

C. Basudewa, Adipati Karna, Patih Suwanda

D. Kumbakarna, Basukarna, Bambang Pengalasan

E. Kumbakarna, Adipati Karna, Ultraman


Jawaban:

Menawa ditulis latin unine ….

A. Rapapa

B. Parenga

C. Rapeta

D. Paringa


Jawaban:

Ana ing Serat Tripama pupuh Dhandhanggula, pada kang nyeritakake Raden Kumbakarna yaiku pada ……

A. 1 lan 2

B. 3 lan 4

C. 5 lan 6

D. 6 lan 7

E. 2 lan 3


Jawaban:

“Katri mingka sudarsaneng Jawi, pantes lamun sagung prawira…”

Pangudhale tembung garba sudarsaneng yaiku….
_
A. sudar + saneng

B. su + darsa + neng

C. su + dar + sana + ing

D. su + darsana + ana + ing

E. su + dar + sa + na + ing


Jawaban:

Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:

Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:

Satria saka Negara Ngastina kang dadi tuladha ing Serat Tripama yaiku

A. Bambang Sumantri

B. Basukarna

C. Dasamuka

D. Gunawan Wibisana

E. Kumbakarna


Jawaban:

Menika tokoh sinten?

A. Karno

B. Suryaputra

C. Patih Suwanda

D. Kumbakarna

E. Dasamuka


Jawaban:

Ing serat tripama pupuh dhandhanggula rong bait kapisan nyariosaken Bambang Sumantri kang jejuluk Patih Suwanda. Patih Suwanda minangka patihe Prabu Arjunasasrabahu raja sekang maespati. Dheweke minangka tetuladhan abdi kang bangeting setya lan teguh anggone ngleksanakaken kuwajiban kang dijibahaken marang dheweke kanggo mboyong putri (citrangada) lan 800 pengiring.

(Kapethik saka ngrumat basa panginyongan)

Saka katrangan kasebut kita bisa nemokaken telung sifat kaprajuritan patih suwanda yaiku ….

A. Guna, bisa, unggul

B. Guna, kaya, purun

C. Guna, unggul, pinter

D. Guna, pinter, kendel

E. Guna, setya, kendel


Jawaban:

Dipundamel mawi sekar punapa Serat Tripama?

A. Pangkur

B. Sinom

C. Dhandhanggula

D. Kinanthi

E. Gambuh


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.