Latihan Soal Online

UTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SMA Kelas 12

Latihan 35 soal pilihan ganda UTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Paugerane tembang Dhandhanggula yaiku ….

A. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i

B. 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u

C. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i

D. 8a, 8i,8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a

E. 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a


Jawaban:


Ing serat tripama pupuh dhandhanggula rong bait kapisan nyariosaken Bambang Sumantri kang jejuluk Patih Suwanda. Patih Suwanda minangka patihe Prabu Arjunasasrabahu raja sekang maespati. Dheweke minangka tetuladhan abdi kang bangeting setya lan teguh anggone ngleksanakaken kuwajiban kang dijibahaken marang dheweke kanggo mboyong putri (citrangada) lan 800 pengiring.

(Kapethik saka ngrumat basa panginyongan)

Saka katrangan kasebut kita bisa nemokaken telung sifat kaprajuritan patih suwanda yaiku ….

A. Guna, bisa, unggul

B. Guna, kaya, purun

C. Guna, unggul, pinter

D. Guna, pinter, kendel

E. Guna, setya, kendel


Jawaban:


Aksara swara kasebut macane yaiku …

A. A

B. I

C. U

D. E

E. O


Jawaban:


Menika tokoh sinten?

A. Karno

B. Suryaputra

C. Patih Suwanda

D. Kumbakarna

E. Dasamuka


Jawaban:


Budi pekerti kuwi samubarang tumindak utawa laku kang linandhesan …

A. Ilmu

B. Akal

C. Nalar/ pikiran

D. Insting


Jawaban:


“Katri mingka sudarsaneng Jawi, pantes lamun sagung prawira…”

Pangudhale tembung garba sudarsaneng yaiku….
_
A. sudar + saneng

B. su + darsa + neng

C. su + dar + sana + ing

D. su + darsana + ana + ing

E. su + dar + sa + na + ing


Jawaban:


Punapa tegesipun Tri?

A. kalih

B. tiga

C. sekawan

D. gangsal

E. setunggal


Jawaban:


Ana ing Serat Tripama pupuh Dhandhanggula, pada kang nyeritakake Raden Kumbakarna yaiku pada ……

A. 1 lan 2

B. 3 lan 4

C. 5 lan 6

D. 6 lan 7

E. 2 lan 3


Jawaban:


Satria saka Negara Ngalengka kang dadi tuladha ing Serat Tripama yaiku

A. Bambang Sumantri

B. Basukarna

C. Dasamuka

D. Gunawan Wibisana

E. Kumbakarna


Jawaban:


Satria kang ngawula marang Raden Arjuna Sasrabahu kang dadi tuladha ing SeratTripama yaiku

A. Patih Suwanda

B. Basukarna

C. Dasamuka

D. Gunawan Wibisana

E. Kumbakarna


Jawaban: