Latihan Soal Online

US Bahasa dan Sastra Sunda SD Kelas 6

nmr72979-1urutnmr72980-2urutnmr72981-3urutnmr72982-4urutnmr72983-5urutnmr72984-6urutnmr72985-7urutnmr72986-8urutnmr72987-9urutnmr72988-10urutnmr72989-11urutnmr72990-12urutnmr72991-13urutnmr72992-14urutnmr72993-15urutnmr72994-16urutnmr72995-17urutnmr72996-18urutnmr72997-19urutnmr72998-20uruttotalx20x

Latihan 20 soal pilihan ganda US Bahasa dan Sastra Sunda SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Pangumuman

SDN Sukarame badé ngayakeun “Lomba Futsal” antara sakola. Dupi waktosna dina :

Dinten : Saptu

Kaping : 8 s.d. 13 Januari 2020

Waragadna : Rp 100.000 (hiji tim)

Syarat-syarat nu sanésna nyaéta : murid kelas V, fotocopi rapot, sareng foto 3 x 4

Anu badé ngiring lomba tiasa daftar ka panitia nu tos ditunjuk.

Ka uninga ku Kepala

SDN Sukaramé Pupuhu Panitia

Raksa Sundayana Angga Lugina

Syarat-syarat anu kedah dicumponan upami badé ngiring lomba futsal nyaéta ….

A. murid kelas VI, pas foto 4×6

B. murid kelas VI, rapot, pasfoto 3×4

C. murid kelas III, pas foto 4×6

D. murid kelas V, fc rapot, pas foto 3×4


Jawaban:

Mang Udin nuju … caket panto.

A. ngadeg

B. nangtung

C. diuk

D. lumpat


Jawaban:

…, pang nyokotkeun buku dina lomari !

Kecap anu bener keur ngalengkepan kalimah paréntah di luhur nyaéta ….
_
A. ulah

B. Cik

C. Hayu

D. Héy


Jawaban:

Di alun-alun téh geus ngaliud jalma anu rék lalajo.

Kecap anu saharti jeung kecap ngaliud nyaéta ….
_
A. ngumpul

B. mencar

C. liar

D. sorangan


Jawaban:

(1) sing getol nginum jajamu

(2) nu guna dunya akhérat

(3) nu guna nguatkeun urat

(4) sing getol néangan élmu

Sisindiran di luhur disusun anu bener, urutanana nyaéta ….

A. 1 – 4 – 3 – 2

B. 1 – 3 – 4 – 2

C. 4 – 2 – 1 – 3

D. 4 – 3 – 2 – 1


Jawaban:

Paguneman

Ajat : ” Ki, ninggal henteu waktos Ma

Eroh kinging hadiah ti Présidén?”

Kiki : ” Kaleresan harita téh henteu. Hadiah

naon kitu, Jat ?”

Ajat : ” Kapan Ma Eroh téh kénging hadiah

kalpataru”.

Hadiah kalpataru dipasihkeun ka jalma nu boga jasa dina widang ….

A. kasenian

B. lingkungan

C. budaya

D. olah raga


Jawaban:

Kacaritakeun jaman baheula di Tatar Sunda, aya hiji kulawarga nu eusina kubudak awéwé kabéh, opatan. Indung bapana geus lila maot. Si bungsu ngaranna Nyi Bungsu Rarang, masih léléngohan ari lanceuk-lanceukna geus karawin.

Hiji mangsa si Bungsu keur nyeseuh di Cigedé. Ningali lauk dina cai nu sakitu alusna. Anéhna lauk téh bet nurut ka si Bungsu. Atuh lauk téh dicokot terus dibawa ka imah jang diingu di balong di

pakarangan imah.Barang lauk geus gedé, sagedé pingping munding déwasa, meureunan. Lanceuk-

lanceukna harayangeu éta lauk, rék dipais. Padahal si Bungsu moal wanieun dageus dianggap batur sorangan sarta dibéré ngaran leungli.

Gancangna carita antukna lauk téh dipais ku lanceuk-lanceukna teras dituang, nyésakeun huluna keur si Bungsu. Si Bungsu ceurik kanyenyerian bari ngubur hulu lauk hareupeun imah. Isukna pe-cenghul jadi kembang eros nu kacida éndahna.

Dongéng si leungli asalna ti daérah ….

A. Sumatra Barat

B. Jawa Barat.

C. Jawa Timur.

D. Kalimantan Barat.


Jawaban:

Ceuk Ema

Malati téh kembang bodas

Leutik, tapi éndah ku leutikna

Camperenik tur nyambuang seungitna

Eusi sajak di luhur nyaéta ….

A. Ema kulitna bodas

B. Seungitna jeung éndah kembang malati

C. Leutik jeung gedé kembangna

D. Seungitna meleber


Jawaban:

….

Aya monyét ting guntayang dina tangkal

nerékél

Jalu bikang jeung anakna sukan-sukan

rarécét

tingcalekrok tingcalekrok ngakanan manggu nu asak

teu répéh

….

Potongan pupuh di luhur kaasup pupuh ….

A. Durma

B. Sinom

C. Balakbak

D. Magatru


Jawaban:

Paguneman

Ajat : ” Ki, ninggal henteu waktos Ma

Eroh kinging hadiah ti Présidén?”

Kiki : ” Kaleresan harita téh henteu. Hadiah

naon kitu, Jat ?”

Ajat : ” Kapan Ma Eroh téh kénging hadiah

kalpataru”.

Nu ngajak ngobrol ka Kiki nyaéta ….

A. Ajat

B. Kiki

C. Ma Eroh

D. Présidén


Jawaban:

Pangumuman

SDN Sukarame badé ngayakeun “Lomba Futsal” antara sakola. Dupi waktosna dina :

Dinten : Saptu

Kaping : 8 s.d. 13 Januari 2020

Waragadna : Rp 100.000 (hiji tim)

Syarat-syarat nu sanésna nyaéta : murid kelas V, fotocopi rapot, sareng foto 3 x 4

Anu badé ngiring lomba tiasa daftar ka panitia nu tos ditunjuk.

Ka uninga ku Kepala

SDN Sukaramé Pupuhu Panitia

Raksa Sundayana Angga Lugina

Nu ngadamel béwara “Lomba Futsal” nyaéta ….

A. Kapala sakola

B. Murid-murid

C. Panjaga sakola

D. Pupuhu panitia


Jawaban:

Rarangkén nu aya dina kecap rarieut nyaéta rarangkén ….

A. – al

B. – ar

C. – in

D. – um


Jawaban:

….. ngaranna éta budak téh?

Kecap pananya anu merenah keur kalimah di luhur nyaéta ….
_
A. saha

B. naha

C. dimana

D. kumaha


Jawaban:

Poé Beberesih

Ěnjing-énjing abdi, pun adi sareng pun biang badé jalan-jalan. Kitu gé pami kaleresan dinten peré sakola atanapi sakola siang. Apa ogé sok ngiring, mani resep pisan.

Dina poéna, abdi sareng pun adi tos tatan-tatan nyiapkeun kaperyogian kanggo jalan-jalan téh. namung sawatara ningal jalan, kadangu nuju rarécét, pahibut ngabagi-bagi pidameleun.

Ditopang seueur jalmi, mapay-mapay bari sasapu, ngoréd, sareng nyodokkan susukan. Ku pakakas sacandakna-sacandakna. Aya sapu nyéré,pacul, singkup, koréd, bedog, sareng sajabina.

Pun biang nembé emuteun dinten éta téh. Dinten juma’ah sok diayakeun kagiatan jumsih (Juma’ah bersih) anu tujuanna kanggo kabersihan urang kénéh. Upami lingkungan bersih, salian

ti lingkungan jadi asri, jabi tiasa janten seger matak sehat saréréa.

Antukna mah kumargi Jum’at bersih, abdi sadayana jadi ngiringan kerja bakti. Soson-soson ngaberesihan pakarangan séwang-séwangan. Da kagiatan Juma’ah bersih téh salian di lapangan ogé meresihan pakarangan imah masing-masing.

Kumaha lamun hayang lingkungan jadi asri, seger tur séhat téh ?

A. kedah rajin diajar

B. kedah rajin masak

C. kedah rajin jalan-jalan

D. kedah rajin beberesih


Jawaban:

Beungeut marahmay nuduhkeun ….

A. ambek

B. keuheul

C. gumbira

D. ngéwa


Jawaban:

Kacaritakeun jaman baheula di Tatar Sunda, aya hiji kulawarga nu eusina kubudak awéwé kabéh, opatan. Indung bapana geus lila maot. Si bungsu ngaranna Nyi Bungsu Rarang, masih léléngohan ari lanceuk-lanceukna geus karawin.

Hiji mangsa si Bungsu keur nyeseuh di Cigedé. Ningali lauk dina cai nu sakitu alusna. Anéhna lauk téh bet nurut ka si Bungsu. Atuh lauk téh dicokot terus dibawa ka imah jang diingu di balong di

pakarangan imah.Barang lauk geus gedé, sagedé pingping munding déwasa, meureunan. Lanceuk-

lanceukna harayangeu éta lauk, rék dipais. Padahal si Bungsu moal wanieun dageus dianggap batur sorangan sarta dibéré ngaran leungli.

Gancangna carita antukna lauk téh dipais ku lanceuk-lanceukna teras dituang, nyésakeun huluna keur si Bungsu. Si Bungsu ceurik kanyenyerian bari ngubur hulu lauk hareupeun imah. Isukna pe-cenghul jadi kembang eros nu kacida éndahna.

Amanat nu aya dina dongéng si leungli nyaéta ….

A. jadi jelema kudu hawek

B. jadi jelema kudu deleka

C. jadi jelema kudu sabar

D. jadi jelema kudu agul


Jawaban:

Kinanti

Budak leutik bisa ngapung

Babaku ngapungna peuting

Ngalayang kakalayangan

….

Kalimah nu bener keur nuluykeun pupuh di luhur nyaéta ….

A. sarupaning bubuahan

B. néangan bubuahan

C. néangan nu amis-amis

D. néangan baé nu kapanggih


Jawaban:

Kacaritakeun jaman baheula di Tatar Sunda, aya hiji kulawarga nu eusina kubudak awéwé kabéh, opatan. Indung bapana geus lila maot. Si bungsu ngaranna Nyi Bungsu Rarang, masih léléngohan ari lanceuk-lanceukna geus karawin.

Hiji mangsa si Bungsu keur nyeseuh di Cigedé. Ningali lauk dina cai nu sakitu alusna. Anéhna lauk téh bet nurut ka si Bungsu. Atuh lauk téh dicokot terus dibawa ka imah jang diingu di balong di

pakarangan imah.Barang lauk geus gedé, sagedé pingping munding déwasa, meureunan. Lanceuk-

lanceukna harayangeu éta lauk, rék dipais. Padahal si Bungsu moal wanieun dageus dianggap batur sorangan sarta dibéré ngaran leungli.

Gancangna carita antukna lauk téh dipais ku lanceuk-lanceukna teras dituang, nyésakeun huluna keur si Bungsu. Si Bungsu ceurik kanyenyerian bari ngubur hulu lauk hareupeun imah. Isukna pe-cenghul jadi kembang eros nu kacida éndahna.

Watak si Bungsu dina dongéng si leungli nyaéta ….

A. agul

B. galak

C. deleka

D. sabar


Jawaban:

Perhatikeun potongan biantara di handap !

Henteu karaos parantos genep taun urang aya di dieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan réréncangan ngahaturkeun réwu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu parantos ngajarkeun ka abdi sadaya seueur hal.

Mugia naon rupi anu parantos diajarkeun ku bapa sareng ibu guru ka urang, tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaéan manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Aamiin.

Simpulan eusi biantara di luhur nyaéta ….

A. Bapak Ibu guru anu parantos ngajar ka barudak kelas 6.

B. Ngadugikeun rasa nuhun ka Bapa Ibu guru dina acara pileuleuyan.

C. Barudak kelas 6 nuju narulis di tempat wisata sareng guruna

D. Mugi-mugi ilmu ti bapa ibu guru manfaat kanggo urang sadayana


Jawaban:

Poé Beberesih

Ěnjing-énjing abdi, pun adi sareng pun biang badé jalan-jalan. Kitu gé pami kaleresan dinten peré sakola atanapi sakola siang. Apa ogé sok ngiring, mani resep pisan.

Dina poéna, abdi sareng pun adi tos tatan-tatan nyiapkeun kaperyogian kanggo jalan-jalan téh. namung sawatara ningal jalan, kadangu nuju rarécét, pahibut ngabagi-bagi pidameleun.

Ditopang seueur jalmi, mapay-mapay bari sasapu, ngoréd, sareng nyodokkan susukan. Ku pakakas sacandakna-sacandakna. Aya sapu nyéré,pacul, singkup, koréd, bedog, sareng sajabina.

Pun biang nembé emuteun dinten éta téh. Dinten juma’ah sok diayakeun kagiatan jumsih (Juma’ah bersih) anu tujuanna kanggo kabersihan urang kénéh. Upami lingkungan bersih, salian

ti lingkungan jadi asri, jabi tiasa janten seger matak sehat saréréa.

Antukna mah kumargi Jum’at bersih, abdi sadayana jadi ngiringan kerja bakti. Soson-soson ngaberesihan pakarangan séwang-séwangan. Da kagiatan Juma’ah bersih téh salian di lapangan ogé meresihan pakarangan imah masing-masing.

Dimana diayakeun Juma’ah bersih téh ?

A. pasar, tempat hiburan

B. lapangan, pakarangan imah

C. lingkungan pabrik

D. lingkungan pasawahan


Jawaban: