Latihan Soal Online

Ulangan Matematika SD Kelas 2

Latihan 15 soal pilihan ganda Ulangan Matematika SD Kelas 2 dan kunci jawaban.


jam tersebut menunjukkan pukul …

a. 10.00

b. 08. 30

c. 08.00

d. 09.00


Jawaban:

Ibu mulai memasak pukul 06.00. Selesai memasak jam menunjukkan pukul 08.00. Berapa lama ibu memasak?

A. 4 jam

B. 3 jam

C. 2 jam


Jawaban:

2 jam setelah pukul 10.00 adalah pukul ….

a. 09.00

b. 11.00

c. 12.00

d. 10.00


Jawaban:

hasil dari 700 – 301 adalah ….

A. 399

B. 388

C. 389

D. 380


Jawaban:

Bilangan 342 dibaca …

A. tiga empat dua

B. tiga puluh empat dua

C. tiga ratus empat puluh dua


Jawaban:

Angka 1 pada bilangan 2001 memiliki nilai tempat…

A. Ribuan

B. Puluhan

C. Ratusan

D. Satuan


Jawaban:

Angka puluhan dari bilangan 12.060 adalah …

A. 1

B. 2

C. 0

D. 6


Jawaban:

892 = ….. + ….. + ……

A. 800 + 90 + 2

B. 8000 + 900 + 20

C. 8 + 9 + 2


Jawaban:

hasil dari 456 + 347 adalah ….

A. 800

B. 703

C. 803

D. 701


Jawaban:

210, 312, 201, 405

jawaban jika diurutkan dari yang terkecil adalah ….
_
A. 210, 201, 312, 405

B. 312, 210, 201, 405

C. 405, 312, 210, 201

D. 201, 210, 312, 405


Jawaban:

lambang bilangan tujuh ratus enam adalah …

A. 766

B. 706

C. 760

D. 700


Jawaban:

hasil dari 602 – 412 adalah ….

A. 180

B. 190

C. 200

D. 212


Jawaban:

Angka 5 dari bilangan 15.760 memiliki nilai tempat …

A. Satuan

B. Puluhan

C. Ratusan

D. Ribuan


Jawaban:

134, 112, 144 , 123

bilangan yang terbesar adalah ….
_
A. 123

B. 134

C. 112

D. 144


Jawaban:

tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik dibawah yaitu …

654 …. 546
_
A. =

B. < C. >


Jawaban: