Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Ulangan Harian Matematika Semester 1 Ganjil SMP Kelas 9

Preview:


Titik puncak dari kurva fungsi kuadrat

y=x2+4x5y=x^2+4x-5

adalah …

a.

(2,9)

b.

(4,5)

c.

(2,9)\left(2,9\right)

d.

(4,3)


Sumbu simetri dari kurva fungsi kuadrat

y=x210x+25y=x^2-10x+25

adalah …

-25

A. 10

B. −10

C. 5

D. −25


hasil dari

5552×53\frac{5^5}{5^2\times5^3}

adalah….

A. 625

B. 125

C. 25

D. 1


Titik A(3,-5) dicerminkan terhadap sumbu x. Tentukan koordinat bayangan titik A.

A. A'(3,5).

B. A'(3,-5).

C. A'(-3,5).

D. A'(-3,-5).


Akar-akar dari persamaan kuadrat

x2+2x15=0x^2+2x-15=0

adalah ….

x=5


A. x=3 ataux=5

B. x=−3 ataux=−5

C. x=3 ataux=−5

D. x=−3 ataux=5


Fungsi

f(x)=ax2+bx+cf\left(x\right)=ax^2+bx+c

memiliki nilai optimum ….

a.

y=b2+4ac2ay=-\frac{b^2+4ac}{2a}

b.

y=b2+4ac4ay=-\frac{b^2+4ac}{4a}

c.

y=b24ac2ay=-\frac{b^2-4ac}{2a}

d.

y=b24ac4ay=-\frac{b^2-4ac}{4a}63 artinya …… dan hasilnya …

A. 6x6x6 , 216

B. 3x3x3 . 27

C. 6+6+6 , 18

D. 3+3+3 , 9


Nilai diskriminan persamaan kuadrat x2 +6x+8 =0

A. 2

B. 4

C. 8

D. 36


Hasil percerminan titik A terhadap sumbu X adalah (2,-3).

Tentukan koordinat titik A !
_
A. (-3,2)

B. (3,2)

C. (-2,3)

D. (2,3)


Tentukan bayangan titik (9, 3) oleh dilatasi [O, 1/3]!

A. (1, 3)

B. (3, 1)

C. (-1, -3)

D. (3, -1)

E. (1, -3)
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.