Latihan Soal Online

Ulangan Harian Bahasa Jepang SMA Kelas 12

nmr86164-1urutnmr86165-2urutnmr86166-3urutnmr86167-4urutnmr86168-5urutnmr86169-6urutnmr86170-7urutnmr86171-8urutnmr86172-9urutnmr86173-10urutnmr86174-11urutnmr86175-12urutnmr86176-13urutnmr86177-14urutnmr86178-15uruttotalx15x

Latihan 15 soal pilihan ganda Ulangan Harian Bahasa Jepang SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.


Jakarta ni wa ……….. ga arimasu.

A. Ginkou ya kyoukai

B. Mooru ya mosuku

C. Byouin ya kyoukai

D. Mosuku ya kyoukai

E. Mosuku ya otera


Jawaban:

………toki, doushimasuka?

A. Netsu ga aru

B. Kaze no

C. Seki ga deru

D. Atama ga itai

E. Onaka ga itai


Jawaban:

Bekasi ni wa ….. ga arimasu

A. モール (mooru)

B. ホテル (hoteru)

C. モスク (mosuku)

D. えき (eki)

E. がっこう (gakkou)


Jawaban:

Kiki: atama ga itai toki, doushimasuka?

Rara: Sugu ……..
_
A. Yoku nemasu

B. Byouin e ikimasu

C. Kusuri o nomimasu

D. Mizu o nomimasu

E. Kudamono o tabemasu


Jawaban:

Jennie: Seoul wa donna machi desuka?

Rose: ……… desu.
_
A. Furui machi

B. Nigiyakana machi

C. Atarashii machi

D. Shizukana machi

E. Ookii machi


Jawaban:

Netsu ga aru toki, kusuri o nomimasu. Soshite……

A. Atama o hiyashimasu

B. Mizu o nomimasu

C. Kudamono o tabemasu

D. Yoku nemasu

E. Byouin e ikimasu


Jawaban:

Watashi wa yoku…..

A. Undou o shiteimasu

B. Undou o ikimasu

C. Benkyou o shiteimasu

D. Benkyou o shimasu

E. Hayaku neteimasu


Jawaban:

Ani wa ……….

A. Tamani koora o nonde imasu

B. Tokidoki mizu o nonde imasu

C. Itsumo mizu o nonde imasu

D. Tokidoki koora o nonde imasu

E. Itsumo koora o nonde imasu


Jawaban:

Otouto wa ……..

A. Zenzen yasai o tabete imasu

B. Itsumo yasai o tabete imasu

C. Zenzen yasai o tabete imasen

D. Itsumo yasai o tabete imasen

E. Yoku yasai o tabete imasu


Jawaban:

Mark: Jakarta ni donna mondai ga arimasuka?

Taufik: ……..
_
A. Koutsuu ga fuben

B. Michi ga abunai

C. Kawa ga kitanai

D. Midori ga sukunai

E. Juutai ga ooi


Jawaban:

Mina: doushitan desuka?

Kenta: ………ga itain desu.
_
A. Mimi

B. Ashi

C. Te

D. Onaka

E. Atama


Jawaban:

Akachan wa….

A. Netsu ga arimasu

B. Kaze

C. Seki ga demasu

D. Atama ga itai

E. Onaka ga itai


Jawaban:

Rio: Palembang wa donna machi desuka?

Tina: ……. desu
_
A. Atarashii machi

B. Shizukana machi

C. Furui machi

D. Ookii machi

E. Nigiyakana machi


Jawaban:

Anggota tubuh yang disentuh adalah…

A. みみ (mimi)

B. おなか (onaka)

C. はな (hana)

D. め (me)

E. のど (nodo)


Jawaban:

Donna mondai ga arimasuka?

A. Juutai ga ooi

B. Koutsuu ga fuben

C. Michi ga abunai

D. Kawa ga kitanai

E. Midori ga sukunai


Jawaban: