Latihan Soal Online

Ulangan Harian Bahasa Jawa SMP Kelas 9

nmr49283-1urutnmr49284-2urutnmr49285-3urutnmr49286-4urutnmr49287-5urutnmr49288-6urutnmr49289-7urutnmr49290-8urutnmr49291-9urutnmr49292-10uruttotalx10x

Latihan 10 soal pilihan ganda Ulangan Harian Bahasa Jawa SMP Kelas 9 dan kunci jawaban.


Ing ngisor iki kang ora kalebu ing pathokan tembang yaiku….

A. Guru gatra

B. Guru wilangan

C. Guru sastra

D. Guru lagu


Jawaban:

Prabu Rama utusan marang Anoman kanggo nggoleki Dewi Sinta. Anggada putrane Resi Subali teka lan nyanggupi ngemban tugase Anoman dadi dutane. Prabu Rama kawur penggalihe, amarga Anoman lan Anggada duweni kekuwatan kang padha.

Saka pethilan crita kuwi apa piutur sing bisa kita jupuk?
_____
A. Aja seneng ngrebut apa kang wis didhawuhake marang wong liya, kang ndadekake bingung sing ndhawuhi.

B. Aja seneng ngrebut apa kang wis didhawuhake marang wong liya, kang ndadekake bingung sing didhawuhi.

C. Aja seneng ngrebut apa kang wis didhawuhi marang wong liya, kang ndadekake bingung sing arep nindakake.

D. Aja seneng ngrebut apa kang wis didhawuhi marang wong liya, kang ndadekake bingung sing arep nindakake.


Jawaban:

Apa tegese wulangreh kuwi ?

A. Sampurnaning urip

B. Laku kanggo nggayuh tuntunan

C. Piwulang/ajaran kanggo nggayuh sampurnaning urip.

D. Laku sing isine piwulang kanggo sinau.


Jawaban:

Pamedhare wasitaning ati

cumanthaka aniru pujangga

dahat mudha ing batine

nanging kedah ginunggung

tan wruh lamun akeh ngesemi

ameksa angrumpaka

basa kang kalantur

tutur kang katula-tula

tinalaten rinuruh kalawan ririh

mrih padhanging sasmita

Adhedhasar tembang ing dhuwur, guru lagu lan guru wilangan gatra kaping lima yaiku…..

A. 9e

B. 10e

C. 10i

D. 9i


Jawaban:

Kadhayohan utawi katamon menika perkawis limrah wonten salebetipun pasrawungan. Minangka tiyang Jawi ingkang nengenaken tata krama, prayoginipun nalika kadhayohan kados makaken niki. Kajaba……

A. Mertamu nalika wancinipun ngaso ingkang kagungan dalem.

B. Tinampi kanthi ulat ingkang ngremenaken.

C. Nyumanggakaken tamu kanthi sumeh lan grapyak.

D. Mangsuli salam kanti eklas


Jawaban:

Adhedhasar crita Anoman Duta kuwi nyritakake Anoman nalika dadi utusane Prabu Rama nggoleki Dewi Sinta ing negara….

A. Pancawati

B. Alengka

C. Pancala

D. Ngastina


Jawaban:

Tumekeng Alengka, Anoman banjur gumantung ing sawijining wit nagasari ing Taman Soka. Saka petilan crita kuwi tembung sing kalebu tembung garba yaiku….

A. Nagasari

B. Gumantung

C. Sawijining

D. Tumekeng


Jawaban:

Tembung “malbweng” kuwi kalebu ing tembung garba sutrawam. Tembung kuwi asale saka….

A. Melbu + ing

B. Malebu + ing

C. Melbu + eng

D. Malebu + eng


Jawaban:

Saka tembang ing dhuwur pitutur sing bisa dijupuk saka tembang kasebut yaiku….

A. Wewarah kanggo wong urip supaya ora dadi wong sing ala amarga omongane ora becik.

B. Wewarah kanggo wong urip supaya yen ngomong kuwi kudu duweni aturan sing kaya adate

C. Wewarah kanggo wong urip supaya niru para pujangga sing becik saengga ora kebanjur marang tindak-tanduk sing becik.

D. Wewarah kanggo wong urip supayane alon lan sabar nalika niru para pujangga saengga bisa menehi pitutur marang wong liya.


Jawaban:

Crita Ramayana kuwi crita saka India kang digubah dening….

A. Mpu Tantular

B. Mpu Prapanca

C. Mpu Walmiki

D. Mpu Gandring


Jawaban: