Latihan Soal Online

Ulangan Bahasa Jawa SD Kelas 3

Latihan 20 soal pilihan ganda Ulangan Bahasa Jawa SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Adik nggambar kucing

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Mbak Susi nyaponi latar

A. Ukara Tanduk

B. Ukara Tanggap


Jawaban:

Adik maca majalah

A. Ukara Tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Siti numpak mobil.

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Buku Matematika dituku Edo

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Ibu dhahar sekul goreng

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Mbak Vina nggoreng tempe karo tahu

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Bapak ngeterke adhik sekolah

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Kelengkeng e diundhuhi simbah.

A. Ukara Tanggap

B. Ukara Tanduk


Jawaban:

Sate lontong didhahar Bulik

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Klambine dikumbahi Mbak Susi

A. Ukara Tanduk

B. Ukara Tanggap


Jawaban:

Sepedane ditumpak i Udin

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Lani nulis cerito pengalaman

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Bukune disamaki Mas Seto

A. Ukara Tanduk

B. Ukara Tanggap


Jawaban:

Beni nggawa tas gedhe

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Lani mangan sate ayam

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Tas lan sepatu dituku Mbak Meli

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Jus Apel diunjuk simbah

A. Ukara tanduk

B. Ukara tanggap


Jawaban:

Pakdhe ngecet tembok.

A. Ukara tanduk

B. Ukara Tanggap


Jawaban:

Tuti tuku Buku Gambar

A. Ukara Tanduk

B. Ukara Tanggap


Jawaban: