Latihan Soal Online

Sejarah Kebudayaan Islam Semester 2 Genap MI Kelas 4

nmr102834-1urutnmr102835-2urutnmr102836-3urutnmr102837-4urutnmr102838-5urutnmr102839-6urutnmr102840-7urutnmr102841-8urutnmr102842-9urutnmr102843-10urutnmr102844-11urutnmr102845-12urutnmr102846-13urutnmr102847-14urutnmr102848-15urutnmr102849-16urutnmr102850-17urutnmr102851-18urutnmr102852-19urutnmr102853-20urutnmr102854-21urutnmr102855-22urutnmr102856-23urutnmr102857-24urutnmr102858-25urutnmr102859-26urutnmr102860-27urutnmr102861-28urutnmr102862-29urutnmr102863-30urutnmr102864-31urutnmr102865-32urutnmr102866-33urutnmr102867-34urutnmr102868-35urutnmr102869-36urutnmr102870-37urutnmr102871-38urutnmr102872-39urutnmr102873-40uruttotalx40x

Latihan 40 soal pilihan ganda Sejarah Kebudayaan Islam Semester 2 Genap MI Kelas 4 dan kunci jawaban.


Sebelum sampai ke kota tujuan tersebut, Nabi Muhammad saw berhenti sejenak di Thursina yaitu tempat ….

A. Nabi Musa As berdialog langsung dengan Allah Swt

B. Nabi Isa as dilahirkan

C. Nabi Musa bersembunyi dari kejaran Fir’aun

D. Nabi Ibrahim as dibakar raja Namrud


Jawaban:

Sahabat yang mendampingi Nabi Muhammad saw menemui penduduk Yatsrib dalam Baiatul aqabah kedua adalah ….

A. Abu Bakar ash shiddiq

B. Abbas bin Abdul Mutholib

C. Zaid bin Haritsah

D. Umar bin Khattab


Jawaban:

Baiatul Aqabah pertama diikuti oleh penduduk Yatsrib sebanyak … orang.

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13


Jawaban:

Rasulullah Saw datang ke Thaif ditemani oleh ….

A. Ali bin Abi Thalib

B. Zaid bin Haritsah

C. Abu Bakar Shiddiq

D. Usman bin Affan


Jawaban:

Madinah mempunyai letak daerah yang strategis untuk jalur…..

A. Pendidikan

B. perdagangan

C. peternakan

D. Pertanian


Jawaban:

Dakwah Rasulullah ke kota Thaif terjadi pada tahun … kenabian.

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13


Jawaban:

Tanggapan penduduk Makkah atas peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw banyak yang mengingkarinya tetapi ada sahabat yang pertama kali memperayainya yaitu ….

A. Abu Bakar

B. Umar bin Khattab

C. Usman bin Affan

D. Ali bin Abi Thalib


Jawaban:

Kalimat yang diucapakan Rasulullah saw ketika memakan buah anggur adalah ….

A. Alhamdulillah

B. Bismillah

C. Allahuakbar

D. Bismika Allahumma


Jawaban:

Karena kesuburan tanahnya maka madinah menjadi pusat…..

A. Pariwisata

B. Pendidikan

C. pertanian

D. kebudayaan


Jawaban:

Kota Thoif berada di sebelah tenggara kota ….

A. Makkah

B. Madinah

C. Kuba

D. Jeddah


Jawaban:

yang menempati tempat tidur nabi muhammad saw ketika dikepung orang kafir quraisy adalah…

A. ali bin abi thalib

B. abu bakar sidik

C. usman bin afan

D. zaid bin harisah


Jawaban:

Nabi Muhammad SAW melaksanakan shalat Jum’at pertama kali sebelum memasuki kota Yatsrib adalah di Masjid ….

A. Nabawi

B. al Aqsha

C. al Quds

D. Quba


Jawaban:

Madinah,daerah wilayahnya adalah…..

A. subur dan hasil buminya melimpah

B. Subur dan gersang

C. tandus dan menyenangkan

D. tandus dan gersang


Jawaban:

Setelah membangun masjid, langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membangun Madinah adalah ….

A. mempersaudarakan kaum muslimin

B. membangun perekonomian umat

C. bekerjasama dengan orang Yahudi

D. membangun pusat pemerintahan


Jawaban:

Penduduk Yatsrib yang pertama kali masuk Islam berasal dari kabilah ….

A. Suku Khazraj

B. Bani Quraidah

C. Suku Aus

D. Bani Khuza’ah


Jawaban:

penduduk madinah yang mengikuti bai’atul aqabah ke dua berjumlah…

A. 75 orang

B. 76 orang

C. 77 orang

D. 78 orang


Jawaban:

Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah ke Yatsrib pada tanggal … Hijriah.

A. 12 Rabiul Awwal

B. 27 Rajab

C. 17 Ramadhan

D. 15 Sya’ban


Jawaban:

penduduk mekah yang hijrah kemadinah disebut kaum…

A. muhajirin

B. musrikin

C. muslimin

D. ansor


Jawaban:

Tujuan kaum muslimin hijrah adalah…

A. Menambah harta benda

B. mengurangi harta benda

C. Menyelamatkan jiwa dan islam

D. membenci nabi


Jawaban:

Penduduk Yatsrib yang sudah masuk Islam ketika Nabi Muhammad Saw datang Hijrah sebanyak … orang.

A. 200

B. 300

C. 400

D. 500


Jawaban:

Salah satu suku bangsa arab yang tinggal di madinah adalah….

A. bani khazraj

B. bani makhzum

C. Bani muthalib

D. Suku quraisy


Jawaban:

aqabah adalah sebuah tugu batu yang terletak antara mekah dan…

A. mina

B. jiddah

C. muzdalifah

D. arafah


Jawaban:

Ibadah yang diperintahkan Allah Swt secara langsung kepada Nabi Muhammad saw dan umatnya adalah ….

A. Puasa

B. Salat

C. Zakat

D. Haji


Jawaban:

Kota tujuan Nabi Muhammad saw dalam perjalanan Isra’ adalah ….

A. Palestina

B. Yatsrib

C. Tursina

D. Madyan


Jawaban:

Sifat-sifat orang madinah antara lain….

A. Berhati lembut dan cerdas

B. biasa saja dan fikiran dangkal

C. Kasar dan pikiran dangkal

D. berwatak buruk dan dangkal


Jawaban: