Latihan Soal Online

Sejarah Kebudayaan Islam MI Kelas 4

Latihan 10 soal pilihan ganda Sejarah Kebudayaan Islam MI Kelas 4 dan kunci jawaban.


Menurut segi bahasa hijrah artinya…

A. berjalan

B. sumpah setia

C. mengunjungi

D. pindah


Jawaban:

Hijrah yang pertama kali dilakukan umat Islam adalah hijrah ke kota….

A. Madinah

B. Habsyi

C. Thoif

D. Makkah


Jawaban:

Letak kota Thaif adalah … .

A. sebelah Barat kota Mekkah

B. sebelah Timur kota Mekkah

C. sebelah Tenggara kota Mekkah

D. sebelah Barat daya kota Mekkah


Jawaban:

Nabi Muhammad hijrah di temani oleh salah seorang sahabat yang bernama ….

A. Umar bin Khattab

B. Utsman bin Affan

C. Abu Bakar Asshidiq

D. Zaid bin Haritsah


Jawaban:

Umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad hijrah disebut ….

A. Muhajirin

B. Anshor

C. Mu’minin

D. Kafirin


Jawaban:

Menurut segi bahasa Isra’ artinya ….

A. Perjalanan

B. Kesedihan

C. Naik

D. Pindah


Jawaban:

Salah seorang remaja yang pertama kali masuk Islam adalah…

A. Ali Bin Abi Thalib

B. Umar bin Khattab

C. Zaid bin Tsabit

D. Utsman bin Affan


Jawaban:

Penduduk Madinah yang pertama kali masuk Islam adalah…

A. Suku Qainuqa

B. Suku Qurairah

C. Suku Khazraj

D. Suku Nazir


Jawaban:

Amul huzni artinya tahun….

A. Kemenangan

B. Duka Cita

C. Kebodohan

D. Suka Cita


Jawaban:

Sebelum Nabi Muhammad hijrah, kota Madinah bernama ….

A. Syam

B. Thoif

C. Yasrib

D. Persia


Jawaban: