Latihan Soal Online

PTS Semester 1 Ganjil Bahasa Jawa SD Kelas 3

nmr42215-1urutnmr42216-2urutnmr42217-3urutnmr42218-4urutnmr42219-5urutnmr42220-6urutnmr42221-7urutnmr42222-8urutnmr42223-9urutnmr42224-10urutnmr42225-11urutnmr42226-12urutnmr42227-13urutnmr42228-14urutnmr42229-15urutnmr42230-16urutnmr42231-17urutnmr42232-18urutnmr42233-19urutnmr42234-20urutnmr42235-21urutnmr42236-22urutnmr42237-23urutnmr42238-24uruttotalx24x

Latihan 24 soal pilihan ganda PTS Semester 1 Ganjil Bahasa Jawa SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Nopeni kewan ingon-ingon kudu….kajaba
A. Dipakani saben dina
B. Didusi saben dina
C. Diresiki kandange saben dina
D. Diwenehi ngombe saben dina


Jawaban:

Mas Rudi warga desa Ngantang Kabupaten Malang nduweni hobi ngingu iwak mujaer. Mas Rudi nduweni kolam cacahe lima ing mburi omah. Saben kolam kira-kira isine satus iwak mujaer. Mas Rudi dhemen ngingu mujaer amarga mujaer iku penak open-openane lan ragade ora akeh.Adedhasar cerita ing dhuwur, paragane yaiku …

A. Iwak Mujaer

B. Mas Rudi

C. Ngantang

D. Kabupaten Malang


Jawaban:

Sing kalebu kewan ingon-ingon yaiku … .

A. 1,2

B. 1,3

C. 2,3

D. 2,4


Jawaban:

Titi swarane tembung Papan, pangan, jaran yaiku … .
A. Swara [a] jejeg
B. Swara [a] miring
C. Swara [o] jejeg
D. Swara [o] miring


Jawaban:

Akeh cara kanggo ngramut tetuwuhan lan sato kewan.Tembung ngramut tegese …
A. ngrusak
B. nulung
C. nakani
D. ngopeni


Jawaban:

Tuladhane pengalaman sing nyenengake yaiku … .
A. Nandhang lara
B. Ora dadi juara kelas
C. Plesir nang Musium Satwa
D. Tiba saka wit


Jawaban:

Bambang bocah lanang kelas 3 SDN Maju Jaya. Dheweke nduweni hobi ingon-ingon kewan. Saben esuk sakdurunge budhal sekolah Bambang menehi pakan lan ngombe pitike. Pakane pitik yaiku sega sisa sing dicampur bekatul.Irah-irahan sing mathuk gawe crita ing nduwur yaiku ….
A. Ngingu manuk
B. Ngingu kucing Anggora
C. Rudi Ngingu Pitik
D. Bambang Ngingu Pitik


Jawaban:

Saben dina Pak Teguh makani sapine ing kandang.Latar wektune ukaran ing nduwur yaiku …
A. Makani
B. Pak teguh
C. Ing Kandang
D. Saben Dina


Jawaban:

Musium iku panggonan kanggo nyimpen apa?
A. Barang anyar
B. Dokumen
C. Barang bekas
D. Barang sing bersejarah


Jawaban:

Nalika arep melbu papan wisata,kudu tuku apa?
A. Kwitansi
B. Karcis
C. Nota
D. Brosur


Jawaban:

Tetuwuhan kudu dirabuk supaya apa?
A. Cengkar
B. subur
C. garing
D. teles


Jawaban:

WBL manggon ana ing Kabupaten Lamongan. Sadurunge Budhal, Rini pamit marang bapak lan ibune. Ukara ing nduwur sing nganggo Swara [a] jejeg yaiku …
A. ana
B. bapak
C. marang
D. pamit


Jawaban:

Ngingu iwak mujaer Mas Rudi warga desa Ngantang Kabupaten Malang nduweni hobi ngingu iwak mujaer. Mas Rudi nduweni kolam cacahe lima ing mburi omah. Saben kolam kira-kira isine satus iwak mujaer. Mas Rudi dhemen ngingu mujaer amarga mujaer iku penak open-openane lan ragade ora akeh.Adedhasar cerita ing dhuwur, paragane yaiku …
A. Iwak Mujaer
B. Mas Rudi
C. Ngantang
D. Kabupaten Malang


Jawaban:

Ing gambar sisih kiwa, kalebu pengalaman sing ….

A. nyenengake

B. bungahake

C. nrenyuhake

D. lucu


Jawaban:

Apa manfaate gotong-royong?
A. Penggawean saya abot
B. Penggawean saya ruwet
C. Penggawean krasa Enteng lan cepet marine
D. Penggawean ora mari-mari


Jawaban:

Ani sregep nyirami kembang.
A. Rajin
B. Kesed
C. Jujur
D. Reged


Jawaban:

Isine laporan observasi kudu arupa … .
A. karangan
B. fakta
C. saran
D. opini


Jawaban:

Saben dina Udin telat teko sekolah. Udin didukani Ibu Guru.Watake Udin yaiku…….
A. sregep
B. pinter
C. kesed
D. bungah


Jawaban:

Sing kalebu kewan galak yaiku … .
A. Kucing
B. Macan
C. Unto
D. Sapi


Jawaban:

Saliyane daging wedhus uga ngasilake……..
A. Susu
B. Madu
C. Endog
D. gading


Jawaban:

…. rasane ndeleng para nelayan ngusung asil kerjane.Tembung sing mathuk kanggo jangkepi ukara ing nduwur yaiku…
A. seneng
B. susah
C. males
D. sedih


Jawaban:

Anak e kucing jenenge apa?
A. Cemeng
B. pedhet
C. bledug
D. cindil


Jawaban:

Latar panggon ing cerita “Ngingu kucing anggora” yaiku ana ing…  
A. Sekolahe Rini
B. Omahe Rini
C. Kolame Rini
D. Pasar


Jawaban:

Wektu pengamatan ing Laporan Observasi sing diamati Rini yaiku …

A. Minggu,

B. Minggu, 7 Agustus 2016

C. Minggu, 6 Juni 2016

D. Minggu, 7 Agustus 2017


Jawaban: