Latihan Soal Online

PTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 6

nmr65880-1urutnmr65881-2urutnmr65882-3urutnmr65883-4urutnmr65884-5urutnmr65885-6urutnmr65886-7urutnmr65887-8urutnmr65888-9urutnmr65889-10urutnmr65890-11urutnmr65891-12urutnmr65892-13urutnmr65893-14urutnmr65894-15urutnmr65895-16urutnmr65896-17urutnmr65897-18urutnmr65898-19uruttotalx19x

Latihan 19 soal pilihan ganda PTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Yen arep pidhato, becike gawe . . . .

A. cengkorongan

B. gagasan baku

C. naskah pidhato

D. struktur teks pidhato


Jawaban:

bapak pucung, tanpa untu darbe siung

badan ira panjang

tutuk ira panpesagi

dina-dina si pucung mangan buntut ira

batangane tembang pucung ing ndhuwur yaiku . . . .

A. tasbih

B. ali-ali

C. sabuk

D. gelang


Jawaban:

Bosok malah enak, batangane . . . .

A. telo

B. gedhang

C. tape

D. gethuk


Jawaban:

Sing klebu cangkriman plesetan yaiku . . . .

A. bocor malah enak

B. adoh-adoh diparani,barang wis tekan diliwati

C. segara beldhes

D. sega sakepel dirubung tinggi


Jawaban:

Joko Seger lan Rara Anteng muja semedi ing pucuke Gunung Lejar. Anggone muja semedi dikantheni rasa temen-temenan supaya kekarone keturutan duwe putra. Sanajan suwene patang puluh dina patang puluh bengi lan akeh panggodane, kakarone tetep mantep muja semedi.

Saka perangan crita kasebut sing dadi lakon utama yaiku …
_
A. Joko Seger

B. Roro Anteng

C. Joko Seger lan Rara Anteng

D. Gunung Lejar


Jawaban:

burnas kopen kalebu cangkriman . . . .

A. awujud pepindhan

B. sinawung ing tembang

C. awujud blenderan

D. awujud wancahan


Jawaban:

Muji syukur ing ngarsaning Allah kalebu perangan ……. pidhato.

A. pambuka

B. panutup

C. Isi

D. dudutan


Jawaban:

Manut wujude, cangkriman iku kaperang dadi . . . .

A. enem

B. papat

C. telu

D. lima


Jawaban:

Unen-unen sing kudhu dibadhek utawa dibatang maksude diarani . . . .

A. cangkriman

B. paribasan

C. geguritan

D. saloka


Jawaban:

Senjata Kunta bisa ngenani Raden Gathutkaca nganti nemahi palastra.

Palastra padha tegese karo …
_
A. Semaput

B. lunga

C. mati

D. ilang


Jawaban:

Wong bungah sok nemu …

A. Sengsara

B. rekasa

C. cilaka

D. susah


Jawaban:

Ing ngisor iki sing kalebu dhampak negatife globalisasi yaiku . . . .

A. majune teknologi

B. masyarakat tansaya maju

C. lunture rasa nasionalisme

D. anane pasar global


Jawaban:

Dina Sabtu lan Minggu sajroning liburan semester kepungkur bocah-bocah kelas enem SDN Tanggungan Gudo nganakake perkemahan sabtu malam minggu ing Bhumi Perkemahan Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang jam pitu esuk dina Sabtu, bocah-bocah lan Bapak Ibu Guru wis padha ngumpul ing sekolahan. Budhale numpak bis Indah Jaya.

Irah-irahan (judul) perangan karangan ing dhuwur yaiku …
_
A. Dina Sabtu lan Minggu ana kemah

B. Bocah-bocah kelas VI kemah

C. Kemah pramuka ing Wonosalam

D. Sabtu lan Minggu ing Bhumi Perkemahan


Jawaban:

Ukara ing ngisor iki sing nggunakake basa ngoko alus kang bener yaiku …

A. Nalika bapak adus, aku mangan

B. Nalika bapak siram, aku mangan

C. Nalika bapak adus, aku dhahar

D. Nalika bapak siram, aku dhahar


Jawaban:

Pidato kanggo acara ing sekolahan sing kurang trep yaiku …

A. HUT RT

B. Persami

C. Ulangan Harian

D. Perpisahan


Jawaban:

bapak pucung dudu watu dudu gunung

sangkamu ing sabrang

ngon-ingone sang bupati

yen lumampah, si pucung lembehan grana

batangane tembang ing dhuwur yaiku ….

A. gajah

B. sepur

C. macan

D. sepeda


Jawaban:

Tembung globalisasi iku asale saka tembung “globe” kang ateges bal bunder banjur dadi global sing tegese . . . .

A. donya

B. mendunia

C. ing donya

D. kabeh


Jawaban:

Kanggo persiapane nulis teks pidhato becike gawe . . . .

A. ukara

B. dudutan

C. cengkoroan

D. gagasan baku


Jawaban:

Ing ngisor iki sing kalebu gagasan baku sajroning pambuka pidhato yaiku . . . .

A. dudutan

B. puji syukur

C. salam pambuka

D. pakurmatan


Jawaban: