Latihan Soal Online

PTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 4

Latihan 20 soal pilihan ganda PTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Dhandhanggula iku klebu tembang …

A. macapat

B. tengahan

C. dolanan

D. gedhe


Jawaban:

Bocah sing dadi bintang kelas iku lumrahe bocah sing…

A. Sregep sinau

B. Disenengi guru

C. Sugih duwit

D. Akeh kancane


Jawaban:

Kertas…kae gawanen mrene

Tembung wilangan seng bener yaiku..
_
A. sagegem

B. sagebok

C. salembar

D. salusin


Jawaban:

Jam songo bengi ing desaku wes sepi…

A. mampring

B. junjung

C. suta

D. daya


Jawaban:

Puisi Jawa gagrak anyar diarani …

A. geguritan

B. cangkriman

C. peribasan

D. parikan


Jawaban:

karo konco iku seng rukun aja seneng tukar…

A. tentrem

B. rukun

C. padu

D. bungah


Jawaban:

Kuwajibane manungsa kanggo golek ngelmu yaiku…

A. wiwit nyambut gawe nganti pension

B. wiwit lair nganti tumekaning pati

C. wiwit mlebu sekolah nganti lulus

D. wiwit cilik nganti wes nyambut gawe


Jawaban:

Supaya manungsa bisa pinter lan nduweni ngelmu sing akeh sranane kudu…

A. sregep nyambut gawe

B. nduwe drajad seng luhur

C. anake wong pangkat

D. sregep anggone sinau


Jawaban:

sing nonton wayang nganti jejel …

A. jejelan

B. mbludak

C. akeh

D. riyel


Jawaban:

sepuluh tahun kepungkur dalan iki isih…. nanging saiki wis rame

A. peteng

B. wedi

C. sepi

D. medeni


Jawaban:

Dewi , ibu pundhutna bawang putih sa

A. uli

B. siung

C. lirang

D. eler


Jawaban:

Kabeh wes diaturi rawuh,nanging ora kersa

Ukara ing dhuwur yen didadekake ngoko lugu…
_
A. kabeh wes dikandhani teka,nanging ora biso

B. kabeh wes dikongkon teka nanging ora bisa

C. kabeh wes dikhandani teka , nanging ora gelem

D. kabeh wes dikongkon teka,nanging ora gelem


Jawaban:

Kinumbah asale saka tembung lingga…

A. kumbah

B. kinbah

C. kimbah

D. kubah


Jawaban:

Buku salosin iku cacahe ana …

A. lima las

B. sepuluh

C. rolas

D. ralikur


Jawaban:

Bapak mundhut gedhang …

A. salonjor

B. salirang

C. sepasang

D. sabungkul


Jawaban:

Ayah mundhut gedang …

A. sabungkul

B. Salirang

C. salonjor

D. sapasamg


Jawaban:

Bapak arep lungah menyang Jember, tembung lunga benere…

A. budhal

B. bidhal

C. tindak

D. kesah


Jawaban:

Aku luwih becik melu kowe,…(timbang) ing omah mun ije

A. tumimbang

B. tinimbang

C. timbangan

D. ditimbang


Jawaban:

Pak guru … aku supaya sregep sinau

A. ngongkon

B. ngengken

C. ngutus

D. ndawuhi


Jawaban:

Tembang macapat uga diarani tembang…

A. cilik

B. gedhe

C. kawi

D. tengahan


Jawaban: