Latihan Soal Online

PTS 1 Sejarah SMA Kelas 10

Latihan soal dan kunci jawaban PTS 1 Sejarah SMA Kelas 10.


Sejarah dapat dipandang sebagai karya seni. Maksudnya ….

A. Mirip sekali dengan dongeng

B. Tak berbeda dengan cerita fiksi

C. Merupakan karya seniman

D. Pengisahan sejarah bukan hal yang fiktif

E. Penulisan sejarah erat dengan keindahan bahasa


Jawaban:

Guna inspiratif dalam mempelajari ilmu sejarah adalah….

A. Dapat mengerti dan memahami perkembangan-perkembangan sejarah

B. Dapat menunjukkan bukti-bukti dari peristiwa sejarah

C. Dapat mengelompokkan peristiwa-peristiwa sejarah

D. Mengetahui berbagai peristiwa sejarah

E. Dapat menemukan ide-ide yang bermanfaat


Jawaban:

Cara masyarakat Indonesia yang belum mengenal tulisan merekam dan mewariskan masa lalunya adalah dengan

A. Melalui ingatan kolektif dalam bentuk tradisi lisan

B. Membangun prasasti

C. Membangun tempat-tempat pemujaan

D. Membuat lukisan-lukisan di dinding gua

E. Melalui upacara-upacara ritual


Jawaban:

Peristiwa pada masa lampau tidak pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, waktu dalam perjalanan sejarah merupakan….

A. Pengulangan

B. Perkembangan

C. Perubahan

D. Kesinambungan

E. Batasan waktu


Jawaban:

Perhatikan keterangan-keterangan berikut!

1) Bersifat empiris

2) Mempunyai teori

3) Mempunyai metode

4) Abadi

5) Nilai-nilai

Ciri sejarah sebagai ilmu ditunjukkan pada nomor…

A. 1), 2), dan 3)

B. 1), 3), dan 5)

C. 2), 3), dan 4)

D. 2), 4), dan 5)

E. 3), 4), dan 5)


Jawaban:

Pembuatan kronologi dilakukan dengan tujuan berikut, kecuali ….

A. Dapat berurutan kejadiannya

B. Tersusun secara baik sehingga mudah dipahami

C. Memudahkan adanya hubungan sebab dan akibat

D. Memenuhi pedoman penulisan sejarah

E. Mempermudah pemahaman sejarah


Jawaban:

Adapun sejarawan yang mmengatakan bahwa sejarah tidak berkembang lurus ke arah masa depan, tetapi bergerak seperti garis yang melingkar adalah….

A. Aristoteles

B. Ibnu Khaldun

C. Sartono Kartodirdjo

D. Herodotus

E. Muhammad Yamin


Jawaban:

Dalam sejarah yang dapat terjadi berulang kali adalah….

A. peristiwa

B. pola

C. waktu

D. tempat

E. pelaku


Jawaban:

Sejarah dan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan. Hal itu disebabkan….

A. Pelaku dan objek sejarah adalah manusia

B. Manusia bergantung kepada sejarahnya

C. Kehidupan manusia akan selalu membuat sejarah

D. Kejadian dan perkembangan sejarah terjadi disekitar kehidupan manusia

E. Sejarah mempelajari masa lampau manusia


Jawaban:

Seorang ahli atau sejarawan dalam penulisan sejarah mampu membayangkan bagaimana proses peristiwa itu terjadi . Dalam sejarah seni disebut sebagai …

A. Intuisi

B. Emosi

C. Imajinasi

D. Empiris

E. Gaya Bahasa


Jawaban:

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak dapat dilepaskan dari dimensi ruang dan waktu. Ruang dapat diartikan sebagai….

A. Tempat terjadinya sesuatu

B. Tempat untuk berlindung

C. Tempat berkumpulnya anggota keluarga

D. Tempat bermain

E. Tempat berekreasi


Jawaban:

Seorang guru yang sedang menjelaskan peristiwa perang Padri di kelas bisa digolongkan dalam proses sejarah sebagai….

A. Ilmu

B. Peristiwa

C. Seni

D. Kisah

E. Cermin


Jawaban:

Berikut ini ciri-ciri peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah, kecuali….

A. Peristiwa tersebut menyangkut kehidupan manusia

B. Peristiwa tersebut terjadi pada masa lampau

C. Persitiwa tersebut berpengaruh besar pada zamannya dan zaman-zaman berikutnya

D. Peristiwa tersebut berulang-ulang

E. Peristiwa tersebut hanya sekali terjadi


Jawaban:

Pembagian waktu dalam sejarah, yaitu sebagai berikut, kecuali….

A. periode

B. zaman

C. babakan waktu

D. masa

E. alur


Jawaban:

Penulisan tentang suatu peristiwa sejarah oleh sejarawan menggunakan jejak-jejak yang ditinggalkan adalah sejarah sebagai…

A. Kisah

B. Cerita

C. Ilmu

D. Seni

E. Peristiwa


Jawaban:

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak dapat dilepaskan dari dimensi ruang dan waktu. Ruang dapat diartikan sebagai….

A. Tempat untuk berlindung

B. Tempat terjadinya sesuatu

C. Tempat berkumpulnya keluarga

D. Tempat bekerja

E. Tempat aula


Jawaban:

Sejarah memberikan pelajaran bagaimana hari ini dikelola dan bagaimana hari esok dirancang agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Dengan begitu sejarah memiliki nilai guna ….

A. edukatif

B. inspiratif

C. rekreatif

D. manipulatif

E. persuasive


Jawaban:

Berikut ini adalah pengertian-pengertian yang terkait dengan istilah sejarah, kecuali….

A. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia

B. Sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa –peristiwa disekitar kita

C. Kisah-kisah pada masa lampau yang tidak terkait dengan kehidupan masa kini

D. Catatan-catatan tentang peristiwa masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalannya

E. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau


Jawaban:

Sebagai suatu peristiwa, sejarah memiliki sifat yang objektif, yaitu sejarah mengungkapkan peristiwa masa lampau …..

A. Berdasarkan fakta yang ada

B. Sesuai dengan kehendak si peneliti

C. Mudah untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman

D. Dapat dipengaruhi oleh siapa pun

E. Sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber


Jawaban:

Dibawah ini yang termasuk pendapat Aristoteles tentang sejarah adalah…

A. Sejarah ialah dialog yang tidak pernah selesai antara masa lampau dengan masa sekarang

B. Sejarah merupakan memori atau kenangan dari pengalaman hidup manusia

C. Sejarah merupakan catatan manusia atau peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu

D. sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologis

E. Sejarah ialah sebuah penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau


Jawaban:

Soeharto mengundurkan diri dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Kejadian itu merupakan ….

A. Sejarah sebagai seni

B. Sejarah sebagai ilmu

C. Sejarah sebagai kisah

D. Sejarah sebagai cerita

E. Sejarah sebagai peristiwa


Jawaban:

Berikut ini yang merupakan unsur sejarah yang paling cepat mengalami perubahan adalah….

A. Waktu

B. Ruang

C. Peristiwa

D. Manusia

E. Lingkungan


Jawaban:

Peristiwa pada masa lampau tidak pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, waktu dalam perjalanan sejarah merupakan….

A. Perkembangan

B. Kontinuitas

C. Pengulangan

D. Perubahan

E. Batas waktu


Jawaban:

Perhatikan keterangan-keterangan berikut!

1) Objektif

2) Metode

3) Unik

4) Teori

5) Penting

Peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah jika memenuhi syarat-syarat yang ditunjukkan pada nomor….

A. 1), 2), dan 3)

B. 1), 3), dan 5)

C. 2), 3), dan 4)

D. 2), 4), dan 5)

E. 3), 4), dan 5)


Jawaban:

Sifat khas sejarah sebagai peristiwa adalah….

A. Objektif

B. Sebab akibat atau kausalitas

C. Unik

D. Penting

E. Abadi


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.